Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

13 - 15 สิงหาคม 2562
ผู้เข้าชม 1,364

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2562 โดยมีซึ่งมีนายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรป ร่วมกับนายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

อธิบดีศศิวัฒน์ฯ ได้กล่าวชื่นชมการจัดนิทรรศการเมืองพอเพียงของมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ตระหนักในความสำคัญของเยาวชนว่าเป็นพลังที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ซึ่งควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นคนดี มีคุณภาพ มีภูมิคุ้มกัน เข้าใจและเข้าถึงความพอเพียงตามคำพ่อสอน โดยส่งเสริมให้เชื่อมโยงความรู้ นำไปสู่การถือปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

นายณัฐพลฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า นิทรรศการเมืองพอเพียง ที่มูลนิธิยุวทูตความดี ได้นำมาจัดแสดงนั้น นับเป็นโอกาสที่ดียิ่งสำหรับเยาวชนในจังหวัดสิงห์บุรี ที่จะได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของเศรษฐกิจพอเพียง และความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับงานด้านต่างประเทศของไทย และเป็นที่เชื่อว่านิทรรศการเมืองพอเพียงจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาให้เยาวชนเป็นคนดี มีคุณภาพ รอบรู้ ด้วยพลังคุณธรรมและพลังความรู้ ส่งผลให้เยาวชนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน ประเทศไทยสู่อนาคต

ฐานที่นักเรียนชื่นชอบ คือ ฐานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เรียนรู้พระราชประวัติ พระอัจฉริยภาพด้านการบินและการทหาร พระราชกรณียกิจดูแลทุกข์สุขประชาชน ด้วยการจัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยให้หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และสิ่งที่เป็นแบบอย่างแก่เยาวชนในเรื่อง

ความกตัญญู ทรงสนองงานในพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี รวมถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ซึ่งได้มีพระปฐมบรมราชโองการแก่ปวงชนชาวไทยว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

ทั้งนี้ กรมยุโรป ได้นำกิจกรรม ASEM มาให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ได้เรียนรู้และร่วมสนุก เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับกรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Meeting – ASEM) ผ่านการฉายภาพยนตร์การ์ตูนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย สนุกสนาน และการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมความเป็นมาของกรอบ ASEM และการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเอเชียและยุโรปในด้านต่าง ๆ เช่น ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ความเชื่อมโยงในทุกมิติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เศรษฐกิจสีเขียว การศึกษา ตลอดจนความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความมั่นคง

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในปี 2561 โดยเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการต้นกล้าความดีฯ มีจำนวนนักเรียน 2,270 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางพิมพ์ฉวี จิตบรรพต ทั้งนี้ มีโรงเรียนในทุกอำเภอของจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมจำนวน 33 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 4,096 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนบ้านคูเมือง
 2. โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี
 3. โรงเรียนวัดบางปูน
 4. โรงเรียนวัดโบสถ์
 5. โรงเรียนวัดถอนสมอ
 6. โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์
 7. โรงเรียนวัดจักรสีห์
 8. โรงเรียนชุมชนวัดตราชู
 9. โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม
 10. โรงเรียนวัดประโชติการาม
 11. โรงเรียนวัดตุ้มหู
 12. โรงเรียนหนองลีวิทยาคม
 13. โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี
 14. โรงเรียนวัดพรหมสาคร
 15. โรงเรียนวัดวิหารขาว
 16. โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี
 17. โรงเรียนวัดกลาง
 1. โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง
 2. โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี)
 3. โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน
 4. โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์
 5. โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง
 6. โรงเรียนวัดข่อย
 7. โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
 8. โรงเรียนวัดศรีสาคร
 9. โรงเรียนชุมชนวัดม่วง
 10. โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)
 11. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
 12. โรงเรียนวัดบ้านลำ
 13. โรงเรียนวัดประสาท
 14. โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
 15. โรงเรียนวัดปลาไหล
 16. โรงเรียนวัดเช่าสิงห์

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up