Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

5 - 7 สิงหาคม 2562
ผู้เข้าชม 1,264

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2562 โดยมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ/กรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมกับ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

อธิบดีบุษฎีฯ ได้กล่าวว่า นิทรรศการเมืองพอเพียง จักโดยมูลนิธิฯ นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งที่นักเรียนจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และเป็นหลักสำคัญที่จะบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ก็จะทำให้เห็นว่าประเทศไทยมีความก้าวหน้า มีความทัดเทียมสากลมากยิ่งขึ้น และแนวปฏิบัติต่างๆ เหล่านี้ จะสามารถปลูกฝังให้ยุวทูต ความดีทุกคน สามารถนำไปสานต่อในการดำเนินชีวิตให้ก้าวไกลทันโลกต่อไปในอนาคต

นายอรรถพรฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า นิทรรศการเมืองพอเพียง ได้นำเสนอหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของนักเรียนได้ รวมทั้งนำไปปรับใช้กับด้านการต่างประเทศ เพราะเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่เรื่องในประเทศไทย เพราะในอีกหลายประเทศทั่วโลกให้การยอมรับว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปใช้ได้กับทุกประเทศทั่วโลก นักเรียนไทยจึงต้องนำไปปรับใช้กับตนเอง ครอบครัว โดยมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแกนนำในการดำเนินชีวิต สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

ฐานที่ได้รับความนิยม คือ ฐานครัวเรือนพอเพียง โดยเฉพาะเรื่องของ การเป็นเจ้าภาพที่ดี ในการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ซึ่งนักเรียนมีความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยได้เป็นประธานอาเซียนในปีนี้ การเป็นประธานอาเซียนของไทยมีแนวคิดหลัก คือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน หรือ Advancing Partnership for Sustainability ซึ่งการเป็นเจ้าภาพที่ดีนั้นจะต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ส่งมอบรอยยิ้ม และมีน้ำใจให้ความช่วยเหลือตามกำลังความสามารถที่ทำได้

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมเป็นโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในปี 2561 โดยเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการต้นกล้าความดีฯ มีจำนวนนักเรียน 2,576 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางสาคร คล้ายแท้ ทั้งนี้ มีโรงเรียนในอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมจำนวน 6 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 2,630 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

  1. โรงเรียนบ้านบ่อดินสองพอง
  2. โรงเรียนศรีสวรรค์สังฆาราม
  3. โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว 
  4. โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน
  5. โรงเรียนวัดท่าทอง 
  6. โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงส์

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up