Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) จ.สุโขทัย

30 - 31 กรกฎาคม 2562
ผู้เข้าชม 5,233

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) จ. สุโขทัย ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

รองผู้ว่าสุชาติ ได้กล่าวว่า โครงการรณรงค์ฯ เป็นโครงการที่ดี ที่ปลูกฝังจิตสำนึกของเด็กๆ คนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ให้มีคุณธรรม มีจิตอาสา ใฝ่รู้ต่อไปในอนาคต และนิทรรศการเมืองพอเพียงมีฐานการเรียนรู้ที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะนำไปพัฒนาประเทศชาติต่อไปได้

ผอ.มูลนิธิฯ ได้กล่าวถึงโครงการรณรงค์ว่า มูลนิธิฯ ได้นำนิทรรศการมาจัดแสดงให้ยุวทูตฯ ได้เรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ทั้งที่บ้านและโรงเรียน ซึ่งตัวนิทรรศการได้เชื่อมโยงถึงยุวทูตฯ อย่างชัดเจน สามารถปรับแนวคิดมาพัฒนาตนเองให้ก้าวไกลทันโลก ไปกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ดี

ฐานที่นักเรียนชื่นชอบมากที่สุดคือ ฐานหลักธรรมบันดาลใจ ยุวทูตได้เรียนรู้หลักธรรมของศาสดาของศาสนา และพระอริยสงฆ์ ที่สอนให้มีสติ มีหลักคิด มีหลักธรรมประจำใจ นำสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันดังคำสอนของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสดาแห่งศาสนาพุทธ กล่าวว่า“ไม่ทำความชั่ว ทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อม ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”

พระเยซูศาสดาแห่งศาสนาคริสต์ สอนว่า “ความรักเป็นสิ่งที่มีค่า ยิ่งกว่าเงินทองและทรัพย์สมบัติใดๆ ในโลก จงรักพระเจ้า รักครอบครัว รักเพื่อนบ้าน และรักเพื่อนมนุษย์ แล้วจะได้รับความรักจากโลกนี้ เป็นสิ่งตอบแทน”

นบีมฮู มัหมดั ศาสดาแห่งศาสนาอิสลาม กล่าวไว้ว่า “โอ้ มนุษย์เอ๋ย พวกเจ้าจงศึกษาหาวิชาความรู้ เพราะแน่แท้วิชาความรู้นั้นจะได้มาด้วยการร่ำเรียนศึกษา และความเข้าใจในวิชาความรู้นั้นจะได้มาด้วยการเรียนรู้เท่านั้น”

สมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ 19 สอนว่า “ทำดีไม่ได้ดีไม่มีอยู่ในความจริง มีอยู่แต่ในความเข้าใจผิด ของคนทั้งหลายเท่านั้น”

สมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ 20 สอนไว้ว่า“เด็กดี คือ เด็กที่ยึดมั่นอยู่กับความดี ความจริง และความงาม ซึ่งธรรมะที่ทำให้งามคือ ขันติ โสรัจจะ”

พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต กล่าวว่า “คนเราจะสุขหรือทุกข์อยู่ที่มุมมองเป็นสำคัญที่บ่งชี้หรือตีค่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้น ดีหรือร้าย เบาหรือหนัก น้อยหรือมาก”

โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) ตั้งอยู่อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544 มีจำนวนนักเรียน 466 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายวิสันต์ ภูผา ทั้งนี้ มีโรงเรียนในอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมจำนวน 18 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 1,900 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนเชิงผา
 2. โรงเรียนธารชะอม
 3. โรงเรียนหนองรังสิต
 4. โรงเรียนธารน้ำทิพย์
 5. โรงเรียนหนองหมื่นชัย
 6. โรงเรียนบ้านคลองสำราญ
 7. โรงเรียนบ้านหัวฝาย
 8. โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น
 9. โรงเรียนบ้านโซกม่วง
 1. โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา)
 2. โรงเรียนบ้านวังธาร
 3. โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ
 4. โรงเรียนแม่ทุเลา
 5. โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก
 6. โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
 7. โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์
 8. โรงเรียนชัยมงคลพิยา
 9. โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศพิทยาคาร)

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up