Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จ.เชียงใหม่

25 - 26 กรกฎาคม 2562
ผู้เข้าชม 7,627

มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ที่โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ/กรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

รองปลัดธานีฯ ได้กล่าวว่า นิทรรศการเมืองพอเพียง ทำให้นักเรียนได้รู้จักประเทศไทย วิวัฒนาการ ของโลก สถานการณ์ในประเทศเพื่อนบ้าน และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติทั้ง 17 ประการมากขึ้น รวมถึงให้นักเรียนได้สืบสานพระราชปณิธานความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เกี่ยวเนื่องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวันของคนทุกช่วงวัย ทุกสายอาชีพ

นายคมสันฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เป็นที่เชื่อว่า นิทรรศการเมืองพอเพียง

ที่มูลนิธิยุวทูตความดี ได้นำมาจัดแสดงสร้างคุณประโยชน์อย่างมากต่อการศึกษาของนักเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ เพราะได้เรียนรู้โครงการต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 นับเป็นการสืบสานพระราชปณิธานความพอเพียงตามรอยพ่อ

ฐานที่ได้รับความนิยม คือ ฐานโรงเรียนภูมิปัญญา เรียนรู้ “ห้องเรียนไทย ห้องเรียนโลก”

การศึกษาไทย : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วย STEM ศึกษา และโรงเรียนสองภาษาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความสามารถ และทักษะทางภาษาของผู้เรียน

การศึกษาอินเดีย : สอนให้คิดอย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล รักที่จะสงสัยตั้งคำถาม

การศึกษาสิงคโปร์ : เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาระบบการศึกษา Think School Learning Nation (TSLN) เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นนักคิด มีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการสร้างสรรค์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

การศึกษาฟินแลนด์ : เรียนหนังสือควบคู่ไปกับการฝึกตนเองให้เป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน เข้าใจความต้องการของผู้อื่น และมีทัศนคติในแง่บวกต่อคนรอบข้าง ให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนรายบุคคล เพราะการศึกษาไม่ใช่การแข่งขัน ที่นี่จึงไม่สนใจเกรดเฉลี่ย

การศึกษาสวิตเซอร์แลนด์ : เน้นการศึกษานอกห้องเรียน เช่น เรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ให้ความสำคัญกับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ เยอรมัน โดยเฉพาะฝรั่งเศส รวมทั้งให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และกิจกรรมกีฬาเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายที่ดี

การศึกษาจีน : มุ่งพัฒนาพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวเด็กทุกคน สนับสนุนให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความอยากรู้อยากเห็น และมีความคิดสร้างสรรค์ และในปัจจุบันส่งเสริมการศึกษาเพื่อการพัฒนาแบบ New normal ต้องการที่จะย้อนมาสู่แก่นแท้ของการศึกษา เพื่อสร้างรากฐานการประกอบอาชีพที่มั่นคง ให้อนาคตได้

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ตั้งอยู่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544 มีจำนวนนักเรียน 1,201 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายสมัคร มูลประการ ทั้งนี้ มีโรงเรียนในอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมจำนวน 31 โรงเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 2,671 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
 2. โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง
 3. โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา
 4. โรงเรียนบ้านเปียง (รัฐบำรุง)
 5. โรงเรียนบ้านป่าดงงิ้ว
 6. โรงเรียนวัดโรงวัว
 7. โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
 8. โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง
 9. โรงเรียนวัดอุเม็ง
 10. โรงเรียนวัดสามหลัง
 11. โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร)
 12. โรงเรียนเทศบาลสันป่าตอง ยุหว่า 1
 13. โรงเรียนเทศบาล 1 ทุ่งฟ้าบด (ราษฎร์บำรุง)
 14. โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
 15. โรงเรียนเซนต์มารีอา เชียงใหม่
 16. โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
 1. โรงเรียนวัดศรีล้อม
 2. โรงเรียนวัดแสนตอ
 3. โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
 4. โรงเรียนวัดทุ่งศาลา
 5. โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง
 6. โรงเรียนบ้านทรายมูล
 7. โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์
 8. โรงเรียนวัดหนองหลั้ว
 9. โรงเรียนวัดช่างคำ
 10. โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
 11. โรงเรียนวัดท่ากาน
 12. โรงเรียนบ้านหัวริน
 13. โรงเรียนบ้านร่องน้ำ
 14. โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
 15. โรงเรียนสันติศึกษาวัดศรีปันเงิน

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up