Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จ.พิจิตร

28 - 29 กันยายน 2560
ผู้เข้าชม 6,359

 โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน อนุบาลพิจิตร จ.พิจิตร ระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2560 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า ขอขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดีเป็นอย่างสูง ที่สร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้กับนักเรียนจังหวัดพิจิตร ผ่านการนิทรรศการเมืองพอเพียง ในโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาชนยุวทูตฯ ปี 2560

ฐานที่นักเรียนชื่นชอบมากที่สุดคือ ฐานตลาดนวัตกรรม ประเทศไทย ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง SEP (Sufficiency Economy Philosophy) ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่เน้นการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมบนแนวคิด ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน พร้อมกับปลูกฝังคุณธรรม และพัฒนาองค์ความรู้ จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยสอดคล้องกับ SDGs หรือ Sustainable Development Goals คือ เป้าหมายในการพัฒนาประชาคมโลกโดยยึดหลักการพัฒนาควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment and Development) ซึ่งสหประชาชาติ หรือ UN กำหนดทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก ใน 15 ปีข้างหน้า ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets)

เยาวชนยุวทูตฯ ที่เข้าเรียนรู้ต่างมีความเห็นว่า การดำรงชีวิตของคนเรา ล้วนมีความเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ภายใต้กรอบแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุค 4.0 เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ควรจะมีพื้นฐานความรู้ในด้านนี้ เพื่อที่จะได้นำไปพัฒนาประเทศต่อไป

คณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนอนุบาลพิจิตรที่ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ฯ ได้ให้ความเห็นว่า รูปแบบของนิทรรศการมีความน่าสนใจมาก ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดจัดแบบนี้มาก่อน เนื้อหามีสารประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน และควรให้มีการจัดขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กนักเรียน โรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัด ได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งดีๆ เช่นเดียวกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพิจิตร

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เป็นโรงเรียนนำร่อง ตั้งแต่ปี 2542 มีจำนวนนักเรียน 2,083 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายประสาร เมืองเหลือ ทั้งนี้ มีโรงเรียน ในจังหวัดพิจิตรที่เข้าร่วมจำนวน 23 โรงเรียน โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 2,764 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)
 2. โรงเรียนบ้านวังทับไทร
 3. โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์
 4. โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยาคม
 5. โรงเรียนวัดดงกลาง
 6. โรงเรียนบ้านยางสามต้น
 7. โรงเรียนวัดดงป่าคำ 
 8. โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
 9. โรงเรียนวัดดงชะพูล 
 10.  โรงเรียนบึงสีไฟ
 11. โรงเรียนบ้านบึงตะโกน 
 12. โรงเรียนวัดคลองโนน
 1. โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 
 2. โรงเรียนราษฎร์บำรุง
 3. โรงเรียนบ้านปากดง 
 4. โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ
 5. โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง
 6. โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
 7. โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา 
 8. โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
 9. โรงเรียนวัดโรงช้าง 
 10. โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
 11. โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up