Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จ.สระแก้ว

18 - 19 กันยายน 2560
ผู้เข้าชม 6,567

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 18 – 19 กันยายน 2560 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

รองปลัดภาสกร กล่าวว่า มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรรวงการต่างประเทศ ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาให้เด็กๆ ได้เข้าใจว่า จะดำเนินชีวิตอย่างไร ให้สอดคล้องกับคำสอนของพระองค์ท่าน และเพื่อให้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งมูลนิธิฯ ได้เชื่อมโยงการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นของขวัญแด่พระองค์ท่าน ให้เด็กได้เรียนรู้ และจะช่วยกันปกป้องทรัพยากร สิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน ต่อไป

ฐานที่นักเรียนชื่นชอบมากที่สุดคือ ฐานครัวเรือนพอเพียง หัวใจสำคัญของ เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณในการใช้จ่ายภายในครัวเรือน เครื่องมือสำคัญ คือ การทำบัญชีพอเพียง ที่จะช่วยให้ เห็นภาพของการใช้จ่ายภายในบ้าน ว่ามีรายรับเท่าใด รายจ่ายเท่าใด คงเหลือเท่าใด หรือรายจ่ายมากกว่ารายรับหรือไม่ และสำรวจว่ารายการใดจำเป็นน้อยจำเป็นมาก จำเป็นน้อยอาจลดลง จ่ายเฉพาะที่จำเป็นมาก เช่น ซื้อกับข้าว ซื้อยา ซื้อเสื้อผ้า ซ่อมแซมบ้าน การศึกษา ฯลฯ แต่เมื่อใช้จ่ายเงินเกินตัว ต้องปฏิบัติตัวตามพระบรมราโชวาท รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด

การทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย เป็นการวางแผนทางการเงิน เป็นการสร้างวินัยในการออม ทำให้รู้ว่า ในแต่ละวันนั้นใช้จ่ายอะไรไปบ้าง มากน้อยแค่ไหน การออมเงินด้วยความพอเพียงเป็นการออมเงินที่คำนึงถึง ความประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักคิด ใช้จ่ายอย่างมีสติ จึงต้องมีการวางแผน ทำให้รู้การใช้จ่ายซึ่งช่วยให้สามารถ ตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นทำให้มีเงินเหลือเก็บมากขึ้น

เยาวชนยุวทูตฯ ที่เข้าเรียนรู้ฐานนี้ ต่างมีความคิดเห็นว่า ฐานครัวเรือนพอเพียง ทำให้เรารู้จักการบันทึกรายรับ – รายจ่าย การใช้เงินเป็น และรู้จักการออมเงิน จะได้มีเงินออมเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉิน หรือเอาไว้ใช้ในยามต้องการสิ่งของใดๆ ถ้าเรารู้จักการออมเงิน เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินเราก็เอาเงินออมไปใช้ได้ ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินหรือยืมเงินคนอื่น ครอบครัวเราก็จะไม่เดือดร้อน

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เป็นโรงเรียนนำร่อง ตั้งแต่ปี 2542 มีจำนวนนักเรียน 2,285 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายประสาร พรหมณา ทั้งนี้ มีโรงเรียน ในจังหวัดสระแก้วที่เข้าร่วมจำนวน 6 โรงเรียน โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 2,127 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนวัดสระแก้ว

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

  1. โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกระพ้ออนุสรณ์)
  2. โรงเรียนเทศบาล 2 (ลัดกะสัง)
  3. โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
  4. โรงเรียนบ้านสี่แยก
  5. โรงเรียนบ้านหน้าสถานี
  6. โรงเรียนบ้านท่ากะบาก

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up