Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา จ.ยโสธร

11 - 12 กันยายน 2560
ผู้เข้าชม 13,859

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน เทศบาลเลิงนกทา จ. ยโสธร ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2560 โดยมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่า นิทรรศการเมืองพอเพียง เป็นสื่อที่ทางมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวง การต่างประเทศจัดทำ เป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายและน่าสนใจสำหรับเด็ก ทำให้เด็กได้ซึมซับได้เรียนรู้ความพอเพียง และน่าจะได้รับการขยายให้เผยแพร่กับโรงเรียนต่างๆ ให้มากขึ้น จะได้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชน

ขณะเดียวกัน อธิบดีบุษฎีฯ ได้กล่าวถึงนิทรรศการเมืองพอเพียงว่า เป็นนิทรรศการที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนที่ได้เข้าชมได้เห็นหลักต่างๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น การอดออม การดูแลครอบครัว การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ที่สำคัญอย่างยิ่งคือ เป็นยาวชนที่เข้มแข็ง เป็นต้นกล้าแห่งความดี ซึ่งปลูกแล้ว ต้องนำไปขยายผลให้ได้ นอกจากนั้นแล้วหลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) เป็นการส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ 17 ประการ หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจยิ่ง ขอให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้เรื่องรอบตัวให้ทันการพัฒนาและความทันสมัยของโลก

ฐานที่ได้รับความนิยมคือ ฐานสวนไร่นา สุขยั่งยืน ภูมิภาคอาเซียนมีผลผลิตการเกษตรออกสู่ตลาดโลกจำนวนมาก อาทิ

ข้าว

 • ไทย ส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของอาเซียน เป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากอินเดีย จำนวน 10.5 ล้านตัน และเวียดนามส่งออกเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน เป็นอันดับ 3 ของโลก ในอาเซียนมีประเทศที่ส่งออก 4 ประเทศหลักคือ ไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา

ถั่วเหลือง 

 • กัมพูชา เร่งส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองส่งออกจนกลายเป็นพืชดาวรุ่งของอาเซียนและ มีปริมาณส่งออกถึง 80% ของผลผลิตทั้งหมด

กาแฟ

 • เวียดนาม ส่งออกกาแฟมากเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากบราซิล จำนวน 1.7 ล้านกิโลกรัมและอินโดนีเซียเป็นอันดับ 4 ของโลก

ปาล์มน้ำมัน

 • ผลผลิตและส่งออกปาล์มน้ำมันกว่า 80% ของโลกมาจาก 3 ประเทศในอาเซียนคือ อินโดนีเซียเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนและของโลก รองลงมาคือมาเลเซีย และไทย

อ้อย (น้ำตาล) 

 • ไทย ส่งออกน้ำตาลเป็นอันดับ1ของอาเซียนและอันดับ 2 ของโลก รองจากบราซิล จำนวน 7.5 ล้านตัน

มันสำปะหลัง

 • ไทย ส่งออกมันสำปะหลังเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนและอันดับ 2 ของโลก รองจากไนจีเรีย จำนวน 29.8 ล้านตัน ประเทศในอาเซียนที่ส่งออกอันดับรองลงมาคือ เวียดนามและกัมพูชา แต่ประเทศอินโดนีเซียมีผลผลิตเป็นอันดับ 2 ของอาเซียนแต่ส่วนใหญ่ใช้บริโภคในประเทศ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

 • อินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีผลผลิตมากที่สุดรองลงมาคือ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย

ยางพารา 

 • ไทย ส่งออกยางพารามากเป็นอันดับ1 ของอาเซียนและเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากจีน จำนวน 2.95 ล้านตัน และมีอินโดนีเซีย มาเลเซียและเวียดนามมีปริมาณส่งออกรองลงจากไทย

เยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ได้มีความคิดเห็นเกี่ยวกับนิทรรศการเมืองพอเพียงไว้ว่า นิทรรศการเมืองพอเพียง แต่ละฐานมีความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและความพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ไม่เคยรู้มาก่อน มีความรู้ในหลักการและแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้เป็นอย่างมาก เกิดแรงบันดาลใจให้มีพลังและเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลจริง และเป็นแบบอย่างที่ดี

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา ตั้งอยู่อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544 มีจำนวนนักเรียน 603 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายศรายุทธ ศรีไพล ทั้งนี้ มีโรงเรียน ในจังหวัดยโสธรที่เข้าร่วมจำนวน 18 โรงเรียน โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 1,479 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนเทศบาลเลิงนกมา

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนกีฬา อบจ.ยโสธร 
 2. โรงเรียนหนองโสน
 3. โรงเรียนบ้านดอนป่าโมง 
 4. โรงเรียนบ้านกุดโจน
 5. โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 
 6. โรงเรียนบ้านหวาย
 7. โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชมคุรุราษฎร์ 
 8. โรงเรียนหนองยางห้ายสะแบก
 9. โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีพัฒนา
 1. โรงเรียนบ้านพรหมนิยม
 2. โรงเรียนสมนึกพิทยา
 3. โรงเรียนบ้านนาจาน
 4. โรงเรียนบ้านกุดเสถียร
 5. โรงเรียนศรีแก้ว
 6. โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
 7. โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์
 8. โรงเรียนชุมชนบ้านนากองหนองบก
 9. โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up