Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จ.อำนาจเจริญ

7 - 8 กันยายน 2560
ผู้เข้าชม 12,327

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน ชุมชนโคกสารวิทยา จ.อำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 7–8 กันยายน 2560 โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ในวันที่ 7 กันยายน 2560 ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 และคณะผอ.มูลนิธิฯ ได้มอบรองเท้าให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6 จำนวน 128 คน โดยที่ ความจำกัดของพื้นที่ ทำให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา ต้องไปเรียนรู้นิทรรศการเมืองพอเพียง ที่โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ในวันที่ 8 กันยายน 2560 

ฐานที่นักเรียนนิยมมากที่สุดคือ ฐานครัวเรือนพอเพียง โดยเฉพาะครอบครัวพอเพียง ครอบครัวอาเซียน ที่นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพครอบครัวและสภาพสังคมของแต่ละประเทศ

 • ครอบครัวไทย เปิดรับกระแสการบริโภคและวัตถุนิยม แต่ภูมิคุ้มกันที่สำคัญของครอบครัวไทยคือ เป็นครอบครัวที่โอบอ้อมอารี ใจกว้าง และช่วยเหลือกัน
 • ครอบครัวลาว เป็นครอบครัวขยายในภาคเกษตรกรรม ยึดมั่นในหลักจารีตประเพณีอย่าง เหนียวแน่น มีความพอประมาณ ทำมาหากินเพื่อเลี้ยงปากท้องเป็นหลัก
 • ครอบครัวเมียนมา เป็นครอบครัวพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม หลักศาสนาจึงเป็นภูมิคุ้มกันครอบครัว
 • ครอบครัวกัมพูชา เป็นครอบครัวขยายในภาคเกษตรกรรม ยึดระบบเครือญาติ มีภูมิคุ้มกันด้วยจารีตประเพณี มีความพอประมาณโดยยังผลิต เพื่อการดำรงชีพ
 • ครอบครัวเวียดนาม ยังเป็นครอบครัวขยายยึดมั่นในระบบเครือญาติ พร้อมที่จะช่วยเหลือกันเมื่อเกิดวิกฤต
 • ครอบครัวมาเลเซีย เป็นครอบครัวขยายที่ยังยึดหลักคำสอนทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต มีภูมิคุ้มกัน มีเหตุผล และการค้นคว้าหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ
 • ครอบครัวสิงคโปร์ เป็นครอบครัวเดี่ยว ยึดหลักธรรมเนียมอย่างเคร่งครัดเป็นภูมิคุ้มกันที่ดี ของครอบครัว มีระเบียบวินัย ใช้หลักเหตุผล ค้นคว้าหาความรู้เสมอ ช่วยให้ประเทศเจริญรุดหน้าได้ไว
 • ครอบครัวบรูไน เป็นครอบครัวขยาย ยึดระบบเครือญาติและคำสอนตามหลักศาสนาอิสลาม มีภูมิคุ้มกันสูง มีความรู้ ความสามารถมากเนื่องจากชอบค้นคว้าความรู้เสมอ
 • ครอบครัวอินโดนีเซีย เป็นครอบครัวศาสนิกชนที่ดี มีภูมิคุ้มกันจากการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก มีนิสัยโอบอ้อมอารี และช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น
 • ครอบครัวฟิลิปปินส์ เป็นครอบครัวขยายในภาคเกษตรกรรม ขยันทำงาน ไม่ขี้เกียจ และประหยัดอดออม

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา ตั้งอยู่อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544 มีจำนวนนักเรียน 649 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายสุพรรณ หอมจำปาทั้งนี้ มีโรงเรียน ในจังหวัดอำนาจเจริญ ที่เข้าร่วมจำนวน 4 โรงเรียน โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 681 คน

เยาวชนยุวทูตฯ ที่เข้าเรียนรู้ต่างมีความเห็นว่า นิทรรศการเมืองพอเพียง มีประโยชน์เป็นอย่างมาก เนื้อหาในแต่ละฐานมีสาระสำคัญ ครอบคลุมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความชัดเจนของข้อมูล และสิ่งที่ได้รับจากการเรียนรู้เมืองพอเพียง สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ และนำความรู้ไปเผยแพร่สู่ผู้อื่น

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนบ้านโคกก่ง
 2. โรงเรียนบ้านหินขัน
 3. โรงเรียนบ้านนาสีดา
 4. โรงเรียนบ้านคันสูง

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up