Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

28 - 29 สิงหาคม 2560
ผู้เข้าชม 8,499

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน อนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2560 โดยมีนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผอ.มูลนิธิ ยุวทูตความดี ร่วมกับนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

ผอ.มูลนิธิฯ กล่าวว่า ในปี 2560 มูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ฯ เป็นปีที่สาม มุ่งเสริมสร้างให้เยาวชนยุวทูตเข้าใจและเข้าถึงความพอเพียงตามคำสอนของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดำเนินผ่านนิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองพอเพียง” ที่จะทำให้เยาวชนยุวทูต รู้จักคิด มีเหตุผล มีความรับผิดชอบและสำนึกในหน้าที่จากแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่นำมาเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ขณะเดียวกัน รองผู้ว่าฯ กล่าวว่า นักเรียนเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ จะได้พัฒนาตนเอง จะได้รับการปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา และพัฒนาโลกทัศน์ ได้เรียนรู้แนวคิดจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เป็นโครงการที่มีคุณค่า มีคุณประโยชน์แก่ตัวนักเรียน ต่อสังคม และต่อประเทศชาติ

ฐานที่นักเรียนสนใจมากที่สุดคือ โรงเรียนภูมิปัญญา เรียนรู้การศึกษานอกห้องเรียน ผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 แห่งทั่วประเทศ ใช้หลักศึกษาปัญหาและแก้ไขตามขั้นตอน โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมทางภูมิสังคมของแต่ละท้องถิ่น อันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่พระบาทสมเด็จ ทรงมอบไว้เพื่อสร้างไทยให้ยั่งยืน

1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ : สภาพป่าถูกบุกรุกทำลาย หน้าดินถูกกระแสน้ำและลมพัดพา/ เกิดปัญหาดินกรด แห้งแล้ง แก้ปัญหาโดย จัดสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดต่างๆ บนสันเขา พร้อมสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือฝายแม้ว เพี่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ป่า 

2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร : ดินเค็มและขาดน้ำ แก้ปัญหาด้วยทฤษฎีการห่มดิน และการจัดตั้งศูนย์ศึกษาทดลองเลือกสายพันธุ์ข้าว อาทิ พันธุ์ข้าวธัญสิริน กข 12 สกลนคร ปลูกพืช ผลไม้ที่เหมาะแก่สภาพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ เงาะ ลำไย ทุเรียน และการจัดระบบการทำฟาร์มปศุสัตว์ เช่น สุกรดำ ไก่ดำ วัวดำ

3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี : ดินเค็ม เพราะน้ำทะเลเข้าถึง และความเสื่อมโทรมของพื้นที่ชายทะเล แก้ปัญหาด้วยการส่งเสริมการปลูกป่าชายเลน และเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ชายฝั่งทะเล

4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา : ดินทราย แร่ธาตุน้อย การแก้ปัญหาคือเพิ่มความชื้นและเพิ่มอินทรียวัตถุ ที่จะทำหน้าที่เสมือนกันชนให้แก่ดิน ด้วยการใช้ปุ๋ยพืชสด การปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นพืชแซม การผลิตปุ๋ยหมักใช้เอง และการปลูกหญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

5. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี : ดินดาน ดินทราย แร่ธาตุน้อย แก้ปัญหาโดยศึกษา ฟื้นฟู และพัฒนาพื้นที่ให้คืนสภาพป่าต้นน้ำลำธาร สร้างแนวป้องกันไฟป่าโดยใช้ระบบ ป่าเปียก และพัฒนางานป่าไม้ด้วยการปลูกป่า 3 อย่าง ได้แก่ ไม้โตเร็ว ไม้ผล และไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ

6. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส : ดินพรุหรือดินเปรี้ยว (เป็นพื้นที่ดินที่มีสภาพน้ำขังมีความเป็นกรดอย่างรุนแรงจำนวนมาก การแก้ปัญหาคือศึกษาเรื่องการพัฒนาดินอินทรีย์และดินเปรี้ยวจัด ด้วยการแกล้งดิน และศึกษาระบบการปลูกพืชร่วมกับยางพารา เช่น ระกำ ไม้ดอก ซึ่งเป็นการเกษตรยั่งยืน ตามแนวทฤษฎีใหม่

เยาวชนยุวทูตฯ ที่เข้าเรียนรู้ฐานนี้ ต่างมีความคิดเห็นว่า ชื่นชมและชื่นชอบในพระปรีชาสามารถของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ท่านทรงแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของแต่ละจังหวัดที่ท่านเสด็จเยือน ซึ่งท่านทรงแก้ปัญหาแล้วได้ผลทีดี ทำให้ที่ดินเหล่านั้นอุดมสมบูรณ์ตลอดมา 

โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544 มีจำนวนนักเรียน 2,685 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายคณิต ธัญญะภูมิ ทั้งนี้ มีโรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ ที่เข้าร่วมจำนวน 15 โรงเรียน โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 3,330 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนสุนทรวัฒนา 
 2. โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
 3. โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ
 4. โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่
 5. โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว 
 6.  โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
 7. โรงเรียนเขว้าศึกษา 
 8. โรงเรียนบ้านกุดฉนวน
 9. โรงเรียนบ้านลาดใหญ่ 
 10. โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
 11. โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่ 
 12. โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา
 13. โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี) 
 14. โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา)
 15. โรงเรียนเทศบาล 1 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up