Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จ.อุทัยธานี

21 - 22 สิงหาคม 2560
ผู้เข้าชม 9,232

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จ.อุทัยธานี ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2560 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการฯ ได้กล่าวให้ข้อคิดกับเยาวชนฯ ความว่า

เศรษฐกิจพอเพียง อยู่เคียงธรรมชาติ
ออมเงินวันละบาท บ้านสะอาดเรียงราย
อบายมุขลดละ ธรรมะสุขหลาย
ทำบัญชีรับจ่าย ออกกำลังกายทุกยาม

ฐานที่นักเรียนชื่นชอบมากที่สุดคือ โรงเรียนภูมิปัญญา เรียนรู้ “ห้องเรียนไทย ห้องเรียนโลก การศึกษาในห้องเรียนไทย : ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ด้วย STEM ศึกษา และโรงเรียนสองภาษา ที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ความสามารถและทักษะทางภาษาของผู้เรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนก้าวสู่อาเซียนและสากลได้อย่างน่าภาคภูมิ 

การศึกษาอินเดีย : สอนให้คิดอย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล รักที่จะสงสัยตั้งคำถาม การศึกษาสิงคโปร์ : เรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาระบบการศึกษา Think School Learning Nation (TSLN) เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นนักคิด มีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับนวัตกรรมและความสามารถในการสร้างสรรค์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

การศึกษาฟินแลนด์ : เรียนหนังสือควบคู่ไปกับการฝึกตนเองให้เป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตน เข้าใจความต้องการของผู้อื่น และมีทัศนคติในแง่บวกต่อคนรอบข้าง ให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนรายบุคคล เพราะการศึกษาไม่ใช่การแข่งขัน ที่นี่จึงไม่เกรดเฉลี่ย 

การศึกษาสวิตเซอร์แลนด์ : เน้นการศึกษานอกห้องเรียน เช่น เรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ให้ความสำคัญกับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ เยอรมัน โดยเฉพาะฝรั่งเศส รวมทั้งให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และกิจกรรมกีฬาเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายที่ดี ทั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ ได้จัดให้มีการปลูกต้นไม้ โดยให้นายชัยสิริ อนะมาน และ นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร เป็นตัวแทนปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับมูลนิธิฯ และเป็นการแสดงถึงการปลูกเพาะต้นกล้าความดี ที่เปรียบดั่งเยาวชน ให้เติบใหญ่เป็นคนดีของสังคมต่อไป 

โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ตั้งอยู่อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี เป็นโรงเรียน ขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544 มีจำนวนนักเรียน 2,631 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายอดุลย์ ทัศนียานนท์ ทั้งนี้ มีโรงเรียนในจังหวัดอุทัยธานีที่เข้าร่วมจำนวน 8 โรงเรียน โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 2,892 คน 

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)

โรงเรียนภาคีเครือข่าย 

  1. โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 
  2. โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย
  3. โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา  
  4. โรงเรียนหนองบัว 
  5. โรงเรียนปทุมทด  
  6. โรงเรียนวัดหนองมะกอก 
  7. โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก   
  8. โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up