Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จ.ชัยนาท

17 - 18 สิงหาคม 2560
ผู้เข้าชม 5,815

 โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน อนุบาลชัยนาท จ. ชัยนาท ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2560 โดยมีนางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ออท.นงนุชฯ กล่าวถึง นิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองพอเพียง” จะทำให้เยาวชนได้รู้รักเมืองไทย และเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านยิ่งขึ้น รวมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์ในหลากหลายรูปแบบจะนำพาให้เยาวชนไทยพร้อมก้าวไกลทันโลก

ฐานที่นักเรียนนิยมมากที่สุดคือ ฐานสวนไร่นา สุขยั่งยืน วิถีเกษตรกรที่เปี่ยมล้นด้วยความสุขจากความพอเพียง ด้วยการทำเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยผ่านพ้นวิกฤต ตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ที่ถือเป็นต้นแบบของเกษตรผสมผสาน คือ ระบบที่มีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยที่เกื้อกูลประโยชน์ต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ การปลูกไม้ 3 อย่าง ได้แก่ ไม้ผล ไม้โตเร็ว และ ไม้เศรษฐกิจ ซึ่งจะให้ประโยชน์ 4 ประการ คือ ไม้ใช้สอย ไม้ฟืน (เชื้อเพลิงไม้กินได้ และประการสุดท้าย คือ รักษาดินและต้นน้ำลำธารด้วย และการรวมตัวกันในการเจรจาต่อรองราคาผลผลิตทางการเกษตร ในรูปแบบของสหกรณ์การเกษตร ดังพระบรมราโชวาท “รู้ปัญหา รู้วิธีแก้ ด้วยรู้รักสามัคคี” ในการเรียนรู้ฐานสวนไร่นา สุขยั่งยืน นักเรียนจะได้แจกรับต้นกล้า (มะเขือ พริก กระเพรา) เพื่อนำไปปลูกที่บ้านของต่อไป

เยาวชนยุวทูตฯ ที่เข้าเรียนรู้ฐานนี้ ต่างมีความคิดเห็นว่า เนื้อหามีความชัดเจนและข้อมูลที่ได้มามีการ คิดและทำเพื่อพัฒนาประเทศชาติ และพัฒนาตนเอง เช่นการปลูกพืช เลี้ยงปลา และการทำการเกษตรต่างๆ เช่น การปลูกข้าว ปลูกอ้อย และพืชผักสวนครัว เราไม่จำเป็นต้องซื้อ เราสามารถปลูกเอง นำมารับประทานได้ และแบ่งปันแก่ผู้อื่นได้ เป็นการพึ่งตนเอง ในการใช้จ่ายอย่างประหยัดและเป็นการปฏิบัติตามพ่อคำสอนในเรื่อง ความพอเพียง

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เป็นโรงเรียนนำร่อง ตั้งแต่ปี 2542 มีจำนวนนักเรียน 2,540 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล ทั้งนี้ มีโรงเรียนในจังหวัดชัยนาท ที่เข้าร่วมจำนวน 5 โรงเรียน โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 3,468 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

  1. โรงเรียนบางไก่เถื่อน (ตันติวิสิทธิ์ประชานุกุล) 
  2. โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
  3. โรงเรียนวัดหนองสีนวล 
  4. โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
  5. โรงเรียนวัฒนะโชติ 

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up