Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จ.สมุทรปราการ

10 - 11 สิงหาคม 2560
ผู้เข้าชม 6,203

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน อนุบาลวัดพิชัยสงคราม จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2560 โดยมีดร.อภิชาติ ชินวรรโณ อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและประธานมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายสยาม ศิริมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

ท่านอภิชาติฯ กล่าวถึงโครงการฯ ว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่มูลนิธิยุวทูตความดี จัดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ที่โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จ.สมุทรปราการ เชื่อว่าเด็กที่ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ จะมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง การเดินตามรอยพระยุคคลบาท และเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าใจการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม ในอนาคตก็จะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศ

รองผู้ว่าฯ กล่าวว่า ลักษณะของโครงการเป็นการปลูกฝังเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม การตระหนัก ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี สามารถพัฒนา หล่อหลอม เด็กๆ ให้เติบโตไปเป็นบุคลากร ของชาติต่อไปในอนาคต ซึ่งก็มีความจำเป็นที่จะต้องเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อย รวมทั้งในนิทรรศการ มีสื่อให้ความรู้ เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก สามารถเข้าใจได้ง่าย เป็นสื่อที่เป็นรูปภาพ การทดลอง และกิจกรรมหลายๆ ฐาน ถือเป็นประโยชน์และน่าจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีมาก

ฐานที่นักเรียนชื่นชอบมากที่สุดคือ ฐานต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง เรียนรู้พลังความพอเพียง จากพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทั้ง 10 ประการ สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเป็นต้นกล้าความดี ที่ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะ ดังนี้

 1. รู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก
 2. มีความเพียร ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
 3. ซื่อสัตย์ อดทน รู้จักข่มใจ
 4. รู้จักประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด
 5. หนักแน่นในสัจจะ พูดจริง ทำจริง
 1. เอาใจใส่ ขยัน พึ่งพาตนเอง
 2. รู้ปัญหา รู้วิธีแก้ ด้วยรู้รัก สามัคคี
 3. จะต้องรับและจะต้องให้ ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่
 4. ปลูกจิตสำนึก ให้เห็นคุณค่า ปลูกป่าในใจคน
 5. ระลึกถึงประโยชน์ของส่วนรวม เป็นสำคัญ

เยาวชนยุวทูตฯ ที่เข้าเรียนรู้ในฐานนี้ จะยึดถือคำสอนพ่อที่ว่า หนักแน่นในสัจจะ พูดจริง ทำจริง” ด้วยการพูดจริง ทำจริง รู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูกต้อง คิดด้วยสติและรู้ตัวอยู่เสมอทุกขั้นตอนจึงจะสำเร็จ พร้อมทั้งได้รับความศรัทธาเชื่อถือและยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย

โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544 มีจำนวนนักเรียน 1,634 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางสมถวิล รัตนมาลัย ทั้งนี้ มีโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ ที่เข้าร่วมจำนวน 16 โรงเรียน โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 1,345 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
 2. โรงเรียนพร้านิลวัชระ
 3. โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์
 4. โรงเรียนสมุทรปราการ
 5. โรงเรียนคลองบางปิ้ง
 6. โรงเรียนคลองมหาวงก์
 7. โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา
 8. โรงเรียนพระสมุทรเจดีย์
 1. โรงเรียนคลองใหม่
 2.  โรงเรียนบางนางเครง
 3. โรงเรียนคลองแสนสุข
 4. โรงเรียนวัดรวก (สายราษฎร์สงเคราะห์)
 5. โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
 6. โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์
 7. โรงเรียนวัดสุขกร
 8. โรงเรียนวัดสวนส้ม

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up