Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

3 - 4 สิงหาคม 2560
ผู้เข้าชม 5,306

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน อนุบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2560 โดยมีนายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

รองปลัดธานีฯ ได้กล่าวว่า เยาวชนเป็นพลังที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน จึงควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นคนดี มีคุณภาพ มีภูมิคุ้มกัน ด้วยการเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นต้นกล้าความดี เข้าใจและเข้าถึงความพอเพียงตามคำพ่อสอน โดยส่งเสริมให้เชื่อมโยงความรู้ นำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันของทุกช่วยวัยและทุกสายอาชีพ ย่อมเป็นการสืบสานพระราชปณิธานความพอเพียงในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ฐานการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยม คือ ฐานพระทรงเป็นต้นแบบพลังความพอเพียง น้อมนำแนวทางการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงชี้แนะแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนชาวไทย ทั้ง 10 ประการ เป็นต้นแบบให้คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน ได้พิจารณา เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

 • เศรษฐกิจพอเพียง 
 • ระเบิดจากภายใน 
 • พออยู่ พอกิน 
 • ทำงานแบบองค์รวม 
 • ทำตามลำดับชั้น 
 • ทำงานอย่างมีความสุข 
 • ศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ 
 • แก้ปัญหาจากจุดเล็ก 
 • ไม่ติดตำรา
 • ขาดทุนคือกำไร

เยาวชนยุวทูตฯ ที่เข้าเรียนรู้ฐานนี้ต่างมีความเห็นว่า จะยึดหลักคำสอน “ความพอเพียง” เพราะถ้าเรารู้จักความพอเพียง ความพอเพียงนี้จะทำให้เรามีความสุข และจะนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยอยู่อย่างพอเพียง กินอย่างพอเพียง และใช้จ่ายอย่างพอเพียง

โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544 มีจำนวนนักเรียน 1,467 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายบุญเลิศ โตสมบุญ ทั้งนี้ มีโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เข้าร่วมจำนวน 7 โรงเรียน โดยมีคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 1,920 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนพระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล
 2. โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว
 3. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
 4. โรงเรียนวัดช้าง
 5. โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
 6. โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
 7. โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน (วันครู 2504)

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up