Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จ.ปทุมธานี

31 กรกฎาคม 2560 - 1 สิงหาคม 2560
ผู้เข้าชม 7,924

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน ธัญญสิทธิศิลป์ จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 โดยมีนายชัยสิริ อนะมานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

ทปษ.ชัยสิริ กล่าวว่า ประเทศชาติของเรามีคนเก่งอยู่เยอะ แต่เราต้องการคนเก่งและคนดีด้วย ฉะนั้นหลักของกระทรวงการต่างประเทศ คือเรามุ่งเน้นจะให้เด็กเป็นคนดีของประเทศ เพื่อจะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ฐานที่นักเรียนชื่นชอบมากที่สุดคือ ฐานมูลนิธิยุวทูตความดี สืบสานพระราชปณิธานความพอเพียง มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นองค์กรที่สืบสานงานจาก โครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่กระทรวงการต่างประเทศริเริ่มขึ้นเมื่อปี 2542 ปัจจุบันมูลนิธิยุวทูตความดี ดำรงสถานะเป็น มูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีนักเรียนในเครือข่าย ในทุกจังหวัดทั่วทุกภาครวม จำนวน 2,154 โรงเรียน

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของมูลนิธิ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้ทำกิจกรรม ร่วมปลูกจิตสำนึก ด้วยการเข้าค่ายอบรมธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา ฝึกจิตอาสา ด้วยการร่วมแรงร่วมใจทำสาธารณประโยชน์ และพัฒนาโลกทัศน์ และสานสัมพันธ์กับเยาวชนนานาชาติ ที่ประเทศศรีลังกา เมียนมา และอินเดีย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตเคนยา ประจำประเทศไทย ได้รับเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ และเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV และร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560

นักเรียนโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ มีการตื่นตัวในการเข้าร่วมเรียนรู้กิจกรรมเรียนรู้ในเมืองพอเพียง และกิจกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้บนเวทีอย่างแข็งขัน นอกจากนั้น คุณครูผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน สามารถให้ความรู้ได้อย่างเข้าใจและเข้าถึง ความพอเพียง ตามคำพ่อสอน ภายใต้การกำกับดูแลของผอ.พันธ์ทิวา จางคพิเชียร
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ตั้งอยู่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544 มีจำนวนนักเรียน 1,634 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร ทั้งนี้ มีโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีที่เข้าร่วมจำนวน 19 โรงเรียน โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 2,632 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

 1. โรงเรียนวัดเขียนเขต
 2. โรงเรียนวัดแสงสรรค์
 3. โรงเรียนวัดแจ๎งหิน
 4. โรงเรียนวัดนาบุญ
 5. โรงเรียนอัยยิการาม
 6. โรงเรียนวัดโปรยฝน
 7. โรงเรียนอยูํประชานุเคราะห์
 8. โรงเรียนวัดขุมแก้ว
 9. โรงเรียนวัดมูลจินดาราม
 1. โรงเรียนธัญรัตน์
 2. โรงเรียนรํวมใจประสิทธ์
 3. โรงเรียนวัดนพรัตนาราม
 4. โรงเรียนวัดสระบัว
 5. โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
 6. โรงเรียนวดั โพสพผลเจริญ
 7. โรงเรียนวัดโสภนาราม
 8. โรงเรียนวัดคลองชัน
 9. โรงเรียนรํวมจิตประสาท

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up