Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดลาดปลาดุก จ.นนทบุรี

26 - 27 กรกฎาคม 2560
ผู้เข้าชม 5,805

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน วัดลาดปลาดุก จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2560 โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าว สนับสนุนให้นักเรียนสร้างแรงบันดาลใจ ในการเป็นคนดี ด้วยการมีจิตอาสาและให้โรงเรียนมุ่งพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้น ลดความเลื่อมล้ำและสนับสนุนให้นักเรียนเปิดโลกทัศน์ด้วยโอกาสที่จะได้เสริมสร้างประสบการณ์ในต่างแดนกับมูลนิธิฯ รวมทั้งขอบคุณมูลนิธิฯ ที่มุ่งมั่นส่งเสริมนักเรียนและเยาวชนให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างน่าภาคภูมิ

ฐานการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยม คือ ฐานหลักธรรมบันดาลใจ ที่ได้ข้อคิดจากหลักธรรมของ พระอริยสงฆ์ และจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ที่จะช่วยเสริมสร้างชีวิตของยุวทูตความดีให้มีสติ มีหลักคิด หลักธรรมประจำใจ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ดังเช่น คติธรรมของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ที่สอนให้เด็กที่ยึดมั่นอยู่กับความดี ความจริง และธรรมจริยา ซึ่งควรปลูกฝังให้แก่นักเรียน โดยผู้บริหาร และครูต้องทำเป็นตัวอย่าง

รวมทั้งข้อคิด “เราพอเพียงไปเพื่ออะไร” ที่สอนให้เข้าใจว่าคนไทย 60 ล้านคน เปรียบเสมือนฟันเฟือง ที่ขับเคลื่อนประเทศ และการขับเคลื่อนประเทศได้นั้น จะต้องใช้ความพอเพียง อันเป็นปรัชญาของการดำเนินงาน ของทุกสายอาชีพ และเป็นกลไกที่ดีที่สุดในการพัฒนาประเทศ ซึ่งทุกคนต้องมีความพอดี ในหน้าที่ของตนเอง ไม่เห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ความพอเพียง เป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่หยุดที่จะพัฒนาอยู่ตลอด และเมื่อใดที่คนเรามีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบพอเพียง เราก็จะมีความสุขกับสิ่งที่เราทำ หากเรายึดมั่นในแก่นแท้ของคำว่าพอเพียงของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว พวกเราคนไทยก็ได้อยู่บ้านที่เปี่ยมไปด้วยความสุข..ที่แสนพอดี

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก ตั้งอยู่อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544 มีจำนวนนักเรียน 1,236 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายสมบูรณ์ บัวจำรัส ทั้งนี้ มีโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีที่เข้าร่วมจำนวน 8 โรงเรียน โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 1,393 คน

นักเรียนโรงเรียนวัดลาดปลาดุกและโรงเรียนภาคีเครือข่าย จ.นนทบุรี ได้แสดงศักยภาพ ในความเข้าใจและเข้าถึงความพ่อเพียงตามคำสอนของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านการเล่านิทาน การเขียนเรียงความ และวาดภาพ ได้เป็นอย่างดีและน่าประทับใจ

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

โรงเรียนวัดลาดปลาดุก

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

  1. โรงเรียนประชารัฐ
  2. โรงเรียนแสงประเสริฐ
  3. โรงเรียนโมรี
  4. โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา
  1. โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
  2. โรงเรียนประสานสามัคคี
  3. โรงเรียนประชารัฐบำรุง
  4. โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส 

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up