Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จ.นครปฐม

24 - 25 กรกฎาคม 2560
ผู้เข้าชม 15,033

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียน พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 24 – 25กรกฎาคม 2560 โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมกับนายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

คุณหญิงกษมาฯ ได้กล่าวให้โอวาทว่า เป็นโอกาสที่ดีนักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน เชื่อว่านิทรรศการนี้ จะทำให้สิ่งที่เราเคยฟังที่ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องยาก เป็นนามธรรม จะเห็นเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากขึ้น เราทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสิ่งที่เราจะสืบสานแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่ดีที่สุด คือ การนำศาสตร์พระราชามาสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เชื่อว่านักเรียนทุกคน ได้ฟังเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมามาก แต่วันนี้ก็คงจะได้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ว่าเราจะนำไปสู่ชีวิตได้อย่างไร สิ่งเหล่านี้ ต้องขอขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้ดำเนินนิทรรศการดีอย่างนี้ ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ เชื่อว่านิทรรศการจะเป็นตัวอย่างให้ผู้บริหารและคณะครูนำไปขยายผลในโรงเรียนและอยากให้ลูกๆ มีความภาคภูมิใจในการเป็นยุวทูตความดี ลูกๆ จะมีเครือข่าย โตขึ้นไปจะได้พบพี่ๆ ที่เป็นยุวทูตความดี ร้องเพลงเดียวกัน ทำกิจกรรมคล้ายๆ กัน เป็นเครือข่ายอีกประเภทหนึ่งนอกจากเครือข่ายในโรงเรียน

ขณะเดียวกัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การปลูกฝังความดี ต้องเริ่มที่ประชาชน โดยเฉพาะนักเรียน ที่จะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต จะต้องเป็นคนดี ต้องบริหารบ้านเมืองต่อไป ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ฉะนั้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ โดยให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก เรื่องสำคัญเรื่องแรกคือ การใช้จ่ายของเรา ลดการใช้จ่ายให้ลดลง 1 ใน 3 ลดการใช้จ่ายเกินความจำเป็น ปัญหาต่างๆ ก็จะลดลง ให้ดูว่าเรามีรายรับ – รายจ่าย เท่าใด แล้วเหลือเก็บเท่าไหร่ ก็ให้เก็บออมไว้ใช้จ่ายสำรองในยามฉุกเฉิน เรื่องนี้เป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และชีวิตจะมีความสุข

ฐานการเรียนรู้ที่ยุวทูตฯ สนใจอย่างกว้างขวาง คือ ฐานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้นำเสนอพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้พระราชทานแด่มูลนิธิยุวทูตความดี เนื่องในวโรกาสครบรอบ 15 ปี ยุวทูตความดี ที่กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการพัฒนาเยาวชน ผ่านโลกแห่งการเรียนรู้ ด้วยการสร้างเครือข่าย ในการพัฒนาโลกทัศน์ของเยาวชนให้กว้างไกล และการให้กำลังใจคุณครูและผู้บริหาร ผู้เป็นกำลังหลักสำคัญในการร่วมสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ

พระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านโครงการการช่วยเหลือทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

นอกจากนี้ ฐานดังกล่าวยังได้นำเสนอ โครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่ม CLMV ที่ทางมูลนิธิฯ จัดขึ้น โดยเป็นโครงการที่นำนักเรียนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับยุวทูตฯ ที่ประเทศไทย และได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่าน ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

เยาวชนยุวทูตฯ ที่เข้าเรียนรู้ในฐานนี้ต่างมีความคิดเห็นเทิดทูน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าทรงเป็นต้นแบบของการศึกษาเรียนรู้และการพัฒนาเยาวชน ภาพที่นักเรียนได้เห็นอยู่ทุกครั้ง คือเมื่อพระองค์เสด็จ พระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ มักจะเห็นพระองค์ ถือสมุด ปากกา ซักถามผู้บรรยาย และจดบันทึกอยู่เสมอ ทั้งพระองค์ยังเป็นเจ้าฟ้านักการอ่านและการเขียน นักเรียนยุวทูตจึงขอยึดถือพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจว่า จะเป็นเยาวชนยุวทูตฯ ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองและชุมชน มีความขยันหมั่นเพียร ในการศึกษา ซึ่งจะช่วยพัฒนาชุมชนของตนเอง และเมื่อได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จะจดลงในสมุดเหมือนสมเด็จพระเทพฯ เพื่อจะไม่ลืมความรู้ที่ได้รับ

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล ตั้งอยู่อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544 มีจำนวนนักเรียน 1,789 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายชำนาญ ทัดมาลี ทั้งนี้ มีโรงเรียนในจังหวัดนครปฐมที่เข้าร่วมจำนวน 22 โรงเรียน จาก 5 อำเภอ อาทิ อำเภอศาลายา นครชัยศรี สามพราน บางเลน และพุทธมณฑล รวมทั้ง ผอ.ชำนาญฯ ได้จัดคณะผู้อำนวยการโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เข้าศึกษาเยี่ยมชมนิทรรศการเมืองพอเพียง จำนวน 60 คน มีคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 2,700 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม 

โรงเรียนหลัก 

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

โรงเรียนภาคีเครือข่าย

1.  โรงเรียนวัดงิ้วราย
2.  โรงเรียนวัดเชิงเลน
3.  โรงเรียนวัดดอนหวาย
4. โรงเรียนวัดจินดาราม
5. โรงเรียนวัดลำพญา
6. โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
7. โรงเรียนวัดมะเกลือ
8. โรงเรียนคลองบางกระทึก
9. โรงเรียนบ้านคลองใหม่
10. โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
11. โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
12. โรงเรียนบ้านดงเกตุ
13. โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย
14. โรงเรียนวัดรางกำหยาด
15. โรงเรียนวัดบางช้างใต้
16. โรงเรียนบ้านคลองโยง
17. โรงเรียนวัดท่าข้าม
18. โรงเรียนบ้านกระทุ้มล้ม
19. โรงเรียนวัดสรรเพชญ
20. โรงเรียนวัดบางพระ
21. โรงเรียนวัดใหม่สุคน

เมืองพอเพียง

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จ.บุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2562 โดยมีนายฉัตรชัย วิริยเวชกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี โรงเรียนมุกดาลัย จ.มุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 โดยมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

keyboard_arrow_up