Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

23 - 24 พฤศจิกายน 2558
ผู้เข้าชม 9,854

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2558 โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นายสมศักดิ์ฯ กล่าวว่าการทำงานใดไม่ว่าจะยากแค่ไหนให้เป็นผลสำเร็จได้ อยู่ที่ความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน อยากเห็นเยาวชนที่จะเติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคต ได้รักสามัคคีกันเพื่อที่ทำงานใดก็จะสำเร็จ ขอให้มีความคิดที่จะตอบแทนคุณแผ่นดินในใจตลอดเวลา หมั่นศึกษาเพิ่มพูนความรู้อย่างสม่ำเสมอ เชื่อว่าโครงการนี้ จะช่วยขยายขอบเขตการเรียนรู้ของเยาวชนไทยให้กว้างไกล และทำให้มีคนดีของสังคมและชาติเพิ่มจำนวนขึ้นด้วย ผอ.จันทร์ทิพากล่าวว่าโครงการนี้จัดเป็นโครงการพิเศษแห่งปี ที่สืบเนื่องมาจากปีที่แล้ว ที่มุ่งให้สาระความรู้ที่จะทำให้เยาวชนมีสิ่งยึดเหนี่ยวที่จะเป็นคนดี มีคุณภาพด้วยความรอบรู้ที่หลากหลายผ่านนิทรรศการเมืองความดีและกิจกรรมสร้างสรรค์บนเวที ขอให้ตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเป็นประโยชน์เสริมในช่วงเพิ่มเวลารู้ รวมทั้งนำแบบอย่างที่ดีไปใช้ปฏิบัติเพื่อเป็นผลดีแก่โรงเรียน สังคมและชุมชนต่อไป

ฐานการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยม คือ ฐานพลังคุณธรรม จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องพลังของความเป็นพลเมืองดี ที่สอนให้เยาวชนนอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้วยังต้องหัด ทำการงานและทำความดีด้วย เพราะการทำงานจะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยัน อดทนพึ่งตนเองได้ และการทำดีนั้นจะช่วยให้มีความสุขความเจริญทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกกต่ำ ทั้งนี้ นักเรียนส่วนหนึ่งได้ร่วมกันบันทึกเสียงแบ่งปันประสบการณ์ของการเรียนรู้จากฐานพลังคุณธรรม ที่มี 6 องค์ความรู้ ให้ทราบถึงสาระสำคัญ ความตั้งใจที่จะนำไปปฏิบัติในรูปแบบใด และการเผยแพร่ชักชวนให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสมาร่วมโครงการฯ ได้ทราบและตระหนักถึงคุณค่าของพลังคุณธรรมดังกล่าว โดยมูลนิธิฯ จะนำมาเผยแพร่ในรายการยุวทูตออนแอร์ ทางวิทยุสราญรมย์ที่ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 17.30 น. – 18.00 น. ทาง AM 1575 kHZ

โรงเรียนอุบลวิทยาคม ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนนำร่องตั้งแต่ปี 2542 มีจำนวนนักเรียน 2,156 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายอภัย สบายใจ ทั้งนี้ มีโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานีที่เข้าร่วมจำนวน 10 โรงเรียน โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น 2,375 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

  • โรงเรียนอุบลวิทยาคม

โรงเรียนภาคี

  1. โรงเรียนบ้านขามน้อย
  2. โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี)
  3. โรงเรียนยมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
  4. โรงเรียนม่วงสามสิบอำนวยปัญญา
  5. โรงเรียนอุบลราชธานี
  6. โรงเรียนวัดท่าวังหิน
  7. โรงเรียนเมืองอุบล
  8. โรงเรียนปทุมวิทยากร
  9. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลนครพนม จ.นครพนม

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมกับนายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up