Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จ.สกลนคร

16 - 17 พฤศจิกายน 2558
ผู้เข้าชม 13,882

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2558 โดยมีนายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับนายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ นายปัทมนิธิฯ กล่าวว่ามูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินฯ ได้สนับสนุนโครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมเป็นปีที่สอง จากที่ประจักษ์ผลสัมฤทธิ์ในปีแรกที่โครงการฯ ได้นำพลังคุณธรรมและพลังความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยและอาเซียนไปตามโรงเรียนต่างๆในภาคตะวันตก ภาคเหนือและภาคใต้ส่วนในปีนี้เส้นทางการเรียนรู้มุ่งสู่ภาคเหนือ ตะวันออกและอิสาน ขอให้นักเรียนได้นำประโยชน์ที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้และฝึกปฏิบัติในชีวิตประจำวันด้วย นายคุมพลฯ กล่าวว่าปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อเยาวชน มีผลจากการขาดความรู้และคุณธรรมยึดเหนี่ยว ฉะนั้นหากได้แนวพระบรมราโชวาทมาตั้งมั่นปฏิบัติ พร้อมความรู้เกี่ยวกับความเป็นไปรอบตัวที่ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงย่อมทำให้เยาวชนมีความพร้อมที่จะรักษาตัวให้พ้นภัยที่มีอยู่รอบตัวได้ ด้วยความฉลาดและรู้เท่าทัน

ฐานการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยม คือ ตลาดความดีตามวิถีพอเพียง มิใช่ตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าแต่เป็นตลาดแลกเปลี่ยนความดี ในรูปแบบร้านค้าคุณธรรมที่มีอยู่ 5 ประเภท ซึ่งเยาวชนจะได้เรียนรู้ถึงการฝึกให้มีส่วนในกิจกรรมเพื่อสังคมจากร้านค้าต่างๆ เช่นร้านค้าปลูกฝังงานสหกรณ์นักเรียนโดยน้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักสร้างความเป็นธรรมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ร้านค้าจรรโลงเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นธนาคารขยะที่สามารถขยายผลจากระดับโรงเรียนสู่ระดับชุมชน ร้านค้าที่ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เช่นร้านเผื่อแผ่รีไซเคิลโดยนำวัสดุเหลือใช้มาแปรรูปเป็นสิ่งของจำเป็นให้กับผู้ที่ต้องการ ร้านรักษารากฐานภูมิปัญญา เช่นศูนย์บริการผู้สูงวัยโดยรวมกลุ่มไปบำเพ็ญประโยชน์ดูแลผู้สูงวัย และร้านค้าที่คืนระบบนิเวศสู่ชีววิถี เช่นร้านรู้ทันสารเคมี โดยจับกลุ่มรณรงค์เลิกใช้วัสดุที่ย่อยสลายยากฯลฯ นอกจากนี้ เยาวชนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของไทยทั้ง 9 ประเทศ ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจ ประเภทของค้าส่งออก-นำเข้า สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544 มีจำนวนนักเรียน 2,310 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายเทพรังสรรค์ จันทรังษีทั้งนี้ มีโรงเรียนในจังหวัดสกลนครที่เข้าร่วมจำนวน 10 โรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ทั้งสิ้น 2,834 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

  • โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

โรงเรียนภาคี

  1. โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
  2. โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)
  3. โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง
  4. โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด
  5. โรงเรียนดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา)
  6. โรงเรียนนนายอวัฒนา
  7. โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา
  8. โรงเรียนสกลนคร (วันครู 2501)
  9. โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up