Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน จ.เลย

5 - 6 พฤศจิกายน 2558
ผู้เข้าชม 15,830

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน(ปทุมาสงเคราะห์) จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดีเป็นประธานเปิดงาน ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้กล่าวว่าการตั้งใจเป็นคนดี ทำความดีให้ผู้อื่น อาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่หากตั้งใจศึกษาจากแบบอย่างที่ดี และหมั่นฝึกฝนปฏิบัติให้เป็นนิสัย ก็จะสร้างจิตสำนึกในทางที่ดีที่ควร ขอให้เรียนรู้จากนิทรรศการเมืองความดีและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นำมาตั้งแสดง เพื่อให้ชุมชนและสังคมได้มีคนดีเพิ่มขึ้น เป็นกำลังสำคัญของโรงเรียน ชุมชน และสังคม ต่อไป

ฐานการเรียนรู้ได้รับความนิยมคือบ้านความดี ที่ชี้ให้เห็นถึงหน่วยย่อยทางสังคมที่สำคัญที่สุดของเมืองความดี คือ บ้าน หากบ้านดี ครอบครัวดี เมืองก็จะสงบสุข ภายในบ้านความดีมีธรรมะร่วมสมัยที่สอนให้ใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง เพราะปัญญาไม่ได้อยู่ในสถานที่ศึกษาเท่านั้นแต่จะอยู่ในจิตใจที่ใฝ่รู้ และหากจะพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น ต้องแก้ใขและปรับเปลี่ยนนิสัยของตัวเรา มิใช่แก้กรรมด้วยพิธีกรรมแปลกๆ นอกจากนี้ ยุวทูตฯ ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับถิ่นพำนัก-วัฒนธรรมการอยู่อาศัย-เครื่องแต่งกาย-อาหารการกินของเพื่อนบ้าน 10 ชาติพันธุ์ ได้แก่ เขมรถิ่นไทย กูย ภูไทย โซ่ ไทพวน กะเลิงแสก ไทลื้อม้ง เย้า ที่อาศัยอยู่ในภาคเหนือและภาคอิสานของไทย พร้อมกับศึกษาเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายของเพื่อนบ้านอาเซียน เช่น กะปิเยาะห์ (หมวกสีดำที่ชาวมุสลิมสวมใส่เข้าร่วมศาสนกิจหรือพิธีสำคัญ) ซอเกาะก์ (หมวกสวมใส่ในชีวิตประจำวันฯ) น๊อน ล้า หรือ กุบ(หมวกที่สตรีชาวเวียดนามชอบสวมใส่) ฮิญาบ (ผ้าคลุมศรีษะของสตรีมุสลิม) กองบอง (ผ้าโพกหรือผ้าคาดศรีษะของชาวพม่า) ฯลฯ

โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน ตั้งอยู่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544 มีจำนวนนักเรียน 3,130 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายพงษ์พันธุ์ สุขพงศ์ไทย ทั้งนี้ มีโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราที่เข้าร่วมจำนวน 9 โรงเรียน โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น 3,556 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

  • โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน (ปทุมาสงเคราะห์)

โรงเรียนภาคี

  1. โรงเรียนวัดพรหมสุวรณ
  2. โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ 
  3. โรงเรียนวัดบางปรง
  4. โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
  5. โรงเรียนวัดหัวสวน
  6. โรงเรียนเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
  7. โรงเรียนบ้านวนท่าแครง
  8. โรงเรียนวัดประตูน้ำ
  9. โรงเรียนปากคลองบางขนาก

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up