Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จ.เชียงราย

21 - 22 กันยายน 2558
ผู้เข้าชม 18,766

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 21- 22 กันยายน 2558 โดยมี ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานเปิดงาน ผอ.มูลนิธิฯ กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่โรงเรียนอนุบาลเชียงของสามารถรวบรวมภาคีได้ 30 โรงเรียน มาร่วมเรียนรู้ในเมืองความดีและกิจกรรมสร้างสรรค์บนเวที นับเป็นโอกาสให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ข้างเคียงมีส่วนร่วมด้วย เยาวชนในวันนี้คืออนาคตของชาติในวันพรุ่งนี้ ควรได้รับการเสริมสร้างทั้งพลังคุณธรรมและพลังความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ ในประชาคมอาเซียนที่ใกล้จะมาถึง ในปีนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ60 พรรษา ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จึงมีส่วนตั้งปณิธานความดีถวายในปีมหามงคลด้วย

ฐานที่ได้รับความนิยม คือ ลานความดี ที่เล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอาเซียน ทำให้ทราบถึงประเพณีไทยที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ชาติไทย มีส่วนคล้ายคลึงกับประเพณีเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วย เช่นประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง ในไทย ลาว เมียนมา กัมพูชา วันสำคัญทางศาสนาและเทศกาล เช่นตรุษจีน วันวิสาขบูชาและวันฮารีรายอ รวมทั้งการละเล่นต่างๆในภูมิภาค เช่น มวย (ไทย) ลูข่าง (ลาว) โววีนัม (เวียดนาม) ชินลง (เมียนมา) ประดัลสรี (กัมพูชา) ปันจักสีลัด (บรูไน) เคมโปคาราเต (อินโดนีเซีย) สีลัต (มาเลเซีย) บาสเก็ตบอล (ฟิลิปปินส์) เรือพายมังกร (สิงคโปร์) ทั้งนี้ ประเพณีและกีฬาที่ผู้คนมาร่วมสนุกและสร้างความสามัคคี

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จ.เชียงราย ตั้งอยู่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544 เปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมต้น มีจำนวนนักเรียน 1,100 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายอัครเดช ยมภักดี ทั้งนี้ มีโรงเรียนในจังหวัดเชียงรายที่เข้าร่วมจำนวน 34 โรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 3,005 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

 • โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

โรงเรียนภาคี

 1. โรงเรียนหัวเวียงโกศัลวิทย์
 2. โรงเรียนพระกุมารเยซู
 3. โรงเรียนชุมชนสถาน
 4. โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง
 5. โรงเรียนบ้านน้ำม้า
 6. โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
 7. โรงเรียนลูกรักเชียงของ
 8. โรงเรียนดอนมหาวัน
 9. โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
 10. โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง
 11. โรงเรียนปล้องแดนเมือง
 12. โรงเรียนบ้านหลวง
 13. โรงเรียนบ้านลุง
 14. โรงเรียนครึ่งใต้
 15. โรงเรียนทุ่งนาน้อย
 16. โรงเรียนทุ่งงิ้ว
 17. โรงเรียนบ้านศรีลานนา
 1. โรงเรียนตองม่วงชุม
 2. โรงเรียนทุ่งทรายพัฒนา
 3. โรงเรียนทุ่งซางดงหลวง
 4. โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
 5. โรงเรียนสองพี่น้อง
 6. โรงเรียนบ้านเมืองกาณจน์
 7. โรงเรียนต.ช.ด. กิ่วกาญจน์
 8. โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น
 9. โรงเรียนบ้านหลู้
 10. โรงเรียนบ้านทุ่งคำ
 11. โรงเรียนวรรณศรวิทยา
 12. โรงเรียนห้วยคุ
 13. โรงเรียนชุมชนต้าตลาด
 14. โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
 15. โรงเรียนเด็กดี
 16. โรงเรียนเทิง (เทิงทำนุประชา)

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up