Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) จ.น่าน

17 - 18 กันยายน 2558
ผู้เข้าชม 14,098

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 17 – 18 กันยายน 2558 โดยมีนายเสข วรรณเมธีอธิบดีกรมสารนิเทศและกรรมการบริหารมูลนิธิฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งได้กล่าวเปิดงานความว่า เยาวชนที่จะเป็นพลังสำคัญช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคต ควรต้องมีการเตรียมพร้อมเรื่องการสื่อสาร โดยใช้การเชื่อมโยงภาษา เปิดฟ้าอาเซียน เพื่อการรู้เขารู้เรา การศึกษาเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านช่วยสร้างพื้นฐานความเข้าใจในการสานสัมพันธ์กับเยาวชนนานาประเทศ ขอให้ยุวทูตฯ ที่ยึดมั่นในการเป็นคนดีแล้ว ควรต้องพัฒนาตัวเองให้ฉลาดรอบรู้เท่าทันการเป็นเยาวชนอาเซียนด้วย

ฐานการเรียนรู้ในเมืองความดีที่ได้รับความชื่นชอบคือฐานโรงเรียนความดี ที่สอนว่าเด็กดีควรมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน เรียนรู้วิธีร่วมมือกันต้านภัยธรรมชาติ การดูแลตนเองยามมีภัยพิบัติ วิธีการช่วยเหลือเพื่อนเมื่อพบเจอกับอุบัติภัยและภัยมืด ส่งเสริมให้กำหนดเป้าหมายในชีวิต รวมทั้งฝึกฝนให้ศึกษาภาษาถิ่น-ภาษาอาเซียน เช่นภาษาถิ่นภาคพายัพ ภาคกลาง ภาษาลาวอิสาน ภาษาตามโพร(ถิ่นใต้) และภาษาประเทศอาเซียน ทั้งคำทักทาย สำนวนที่ใช้ในการสนทนา การนับเลขในภาษาต่างๆ ด้วยตารางเปรียบเทียบ เพื่อให้จำง่ายและเข้าใจอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ภาษาเป็นเรื่องสำคัญที่สามารถใช้เชื่อมโยงกันและเปิดการติดต่อสร้างสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างกันด้วย

รงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดน่าน เป็นโรงเรียนนำร่อง ตั้งแต่ปี 2542 มีจำนวนนักเรียน 1,601 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายศักดิ์ดา พูลสุข ทั้งนี้ มีโรงเรียนในจังหวัดน่านที่เข้าร่วมจำนวน 29 โรงเรียน โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 2,888 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

 • โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)

โรงเรียนภาคี

 1. โรงเรียนบ้านวังตาว
 2. โรงเรียนบ้านถืมตอง
 3. โรงเรียนบ้านกาใส
 4. โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง
 5. โรงเรียนสองแคว
 6. โรงเรียนปางเป๋ย
 7. โรงเรียนสะเนียน
 8. โรงเรียนห้วยปุก
 9. โรงเรียนห้วยเฮือ
 10. โรงเรียนราชานุบาล
 11. โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่
 12. โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
 13. โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
 14. โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร
 1. โรงเรียนบ้านนวราษฎร์
 2. โรงเรียนบ้านเรือง
 3. โรงเรียนบ้านดอนสะไมย์วิทยา
 4. โรงเรียนบ้านเชียงยืน
 5. โรงเรียนบ้านห้วยมอญ
 6. โรงเรียนบ้านผาตูบ
 7. โรงเรียนบ้านวังหมอ
 8. โรงเรียนบ้านน้ำงาว
 9. โรงเรียนบ้านไชยสถาน
 10. โรงเรียนบ้านหาดเค็ด
 11. โรงเรียนบ้านเมืองจัง
 12. โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์
 13. โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
 14. โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์)

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up