Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดดอนทอง จ.ฉะเชิงเทรา

8 - 10 กันยายน 2558
ผู้เข้าชม 14,055

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดดอนทอง จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 8- 10 กันยายน 2558 โดยมี คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดีฯ เป็นประธานเปิดงาน คุณหญิงได้กล่าวว่า เป็นโอกาสอันดียิ่ง ที่เด็กๆ ได้เข้าร่วมโครงการนี้ คุณธรรมซึ่งบางครั้ง ฟังดูเป็นนามธรรม แต่เมื่อนิทรรศการมาถึงโรงเรียน ได้สามารถแปรสภาพเป็นโครงการที่เด็กๆทุกคนมีส่วนร่วม และมีประโยชน์อย่างแน่นอน ต้องขอขอบคุณโรงเรียนภาคีที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ ทุกท่านคงได้ตัวอย่างและนำไปประยุกต์ใช้ได้

ในฐานการเรียนรู้ฟาร์มแห่งความดีได้นำเสนอเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริของในหลวงที่ทำให้ทุกคนสามารถดำรงชีวิตอย่างพออยู่พอกิน ด้วยการใช้พื้นที่ทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมเกษตร ได้แก่ กสิกรรม ประมง ปศุสัตว์ และการปลูกไม้ยืนต้นอย่างครบวงจรภายในพื้นที่เดียวสัดส่วนการใช้พื้นที่คือ 30/ 30/ 30/10 (แหล่งน้ำ / นาข้าว / พืชกินได้ผลไม้/ที่พักอาศัย)เน้นการปลูกให้เพียงพอต่อการบริโภค เมื่อเหลือจากบริโภคก็สามารถนำไปจำหน่าย เพียงเท่านี้ก็จะมีอาหารพอเพียงสำหรับการดำรงชีวิต ช่วยลดการจับจ่ายในครัวเรือนได้มาก ทั้งยังได้เรียนรู้กิจกรรมอินเทรนด์ที่สามารถประยุกต์ใช้ประโยชน์ เช่น รีไซเคิลของเหลือใช้ นำขยะมาทำประโยชน์และปลูกผักในที่จำกั

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องราวข้าวพื้นบ้านในฐานนี้ด้วย เช่นการรู้อยู่ รู้กิน การร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมแรกของไทยพันธุ์ข้าวเหนียว”ธัญสิริน” นามพระราชทานสายพันธุ์แรกของไทย รวมทั้งอาหารประจำชาติที่ทำจากข้าวของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน เช่น นาซีเลอมะก์ (มาเลเซีย) ลักซา (สิงคโปร์) ข้าวเปียกเส้น (ลาว) ฯลฯ
โรงเรียนวัดดอนทอง จ.ฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นโรงเรียนนำร่อง ตั้งแต่ปี 2542 มีจำนวนนักเรียน 3,130 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายพงษ์พันธุ์ สุขพงศ์ไทย ทั้งนี้ มีโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราที่เข้าร่วมจำนวน 9 โรงเรียน โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น 3,556 คน 

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

  • โรงเรียนวัดดอนทอง 

โรงเรียนภาคี

  1. โรงเรียนวัดพรหมสุวรณ
  2. โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ
  3. โรงเรียนวัดบางปรง
  4. โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
  5. โรงเรียนวัดหัวสวน
  6. โรงเรียนเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
  7. โรงเรียนบ้านวนท่าแครง
  8. โรงเรียนวัดประตูน้ำ
  9. โรงเรียนปากคลองบางขนาก

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up