Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี

2 - 4 กันยายน 2558
ผู้เข้าชม 17,948

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2558 ได้จัดขึ้นเป็นที่แรกที่โรงเรียนสฤษดิเดช จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 2- 4 กันยายน 2558 โดยมี เอกอัครราชทูตธีรวัฒน์ ภูมิจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมกับ นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ที่กล่าวถึงความโชคดีที่นักเรียนของโรงเรียนหลักและเครือข่ายฯ ได้โอกาสในการศึกษาเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และสนุกกับนิทรรศการเมืองความดี ขอให้เติมพลังคุณธรรมและพลังความรู้ให้เต็มที่และขอให้นำประสบการณ์ที่ได้ไปเผยแพร่ให้เพื่อนๆ ได้ความรู้ไปด้วย ขอให้ตั้งใจและตั้งมั่นในการเป็นคนดีมีน้ำใจ แบ่งปันและคำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ

ฐานการเรียนรู้ที่ได้รับความนิยมชื่นชอบจากยุวทูตฯ คือ ศาสนสถาน ซึ่งเป็นฐานที่เยาวชนยุวทูตฯได้ศึกษาและทำความรู้จักกับศรัทธาแห่งอาเซียนที่ประกอบด้วย ศาสนาพุทธ(นับถือกันเป็นส่วนใหญ่ในไทย เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว เวียดนาม สิงคโปร์) ศาสนาอิสลาม (อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน) และศาสนาคริสต์(ฟิลิปปินส์) เพื่อเข้าใจถึงหลักของสำคัญของทุกศาสนา ทั้งหลักไตรสิขาและโอวาท 3 ของพุทธศาสนาหลักศรัทธา 6 ประการและหลักปฏิบัติ 6 ประการของศาสนาอิสลาม หลักตรีเอกานุภาพของคริสต์ศาสนาอันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติทั้งในระดับชุมชน ไปจนถึงการอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมใหญ่อย่างประชาคมอาเซียน รวมทั้งได้เรียนรู้สถานที่สำคัญทางศาสนาในอาเซียน เช่น

 • วัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ
 • พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ตั้งอยู่ในเมืองย่างกุ้ง
 • พระธาตุหลวง ศูนย์รวมใจของประชาชนลาวทั่วประเทศ ตั้งอยู่ที่กรุงเวียงจันทน์
 • มหาสถูปบุโรพุทโธ พุทธศาสนสถานทีองค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกของอินโดนีเซีย
 • ปราสาทนครวัด เป็นศาสนสถานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่กัมพูชา(จังหวัดเสียมเรียบ)
 • มัสยิดอิสติกลัล มัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนรองรับศาสนิกชนได้มากกว่า 120,000 คน ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา
 • มัสยิดโอมาร์ อาลี ไซฟัดดิน สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของบรูไน ตั้งอยู่ที่กรุงบันดา เสรีเบกาวัน
 • โบสถ์ปาไว หรือรู้จักกันในชื่อโบสถ์แผ่นดินไหว มีหอระฆังสร้างจากหินปะการัง เป็นสมบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์ 120,000 คน

โรงเรียนสฤษดิเดช ตั้งอยู่อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงเรียนนำร่องตั้งแต่ปี 2542 มีจำนวนนักเรียน 3,440 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนคือ นายสุรเชษฐ์ พรพานิช ทั้งนี้ มีโรงเรียนภาคีเข้าร่วมรวม15 โรงเรียน และนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 5,330 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

 • โรงเรียนสฤษดิเดช

โรงเรียนภาคี

 1. โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี
 2. โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองเคล้า
 3. โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
 4. โรงเรียนวัดทองทั่ว
 5. โรงเรียนวัดสิงห์
 6. โรงเรียนวัดพลับ
 7. โรงเรียนบ้านแก้ว
 1. โรงเรียนบ้านเนินจำปา
 2. โรงเรียนวัดหนองคัน
 3. โรงเรียนบ้านคลองลาว
 4. โรงเรียนวัดลำพัน
 5. กลุ่มเครือข่าย จันท์ 1
 6. โรงเรียนศรียานุสรณ์
 7. โรงเรียนเทศบาลเมือง 1

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up