Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

8 - 10 กันยายน 2557
ผู้เข้าชม 8,829

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ระหว่างวันที่ 8–10 กันยายน 2557 โดยมีคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ นายมณเฑียร ทองนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ได้กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าโครงการนี้ดำเนินการมาเป็นเวลา 15 ปีแล้ว โครงการที่เรามาร่วมกันในวันนี้ได้รับความสนับสนุนจากมูลนิธิสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี และได้เห็นความสำคัญของการปลูกฝังเยาวชนซึ่งเป็นพลังที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อนาคต และก็มีความพยายามที่จะกระจายความคิดนี้จากทางเหนือสุดของประเทศลงมาสู่ใต้

ร่วมถึงมีการนำหลักธรรมซึ่งเป็นพลังคุณธรรม 6 ประการ มาแปรรูปให้นักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่ายๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งนำไปขับเคลื่อนในโรงเรียน ถ้าเราจะร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คงไม่มีอะไรดีเท่ากับนำพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านผู้ทรงเป็นต้นแบบของคุณธรรมไปสู่การปฏิบัติจริง

ในนามของกรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ขอแสดงความชื่นชมท่านผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยที่จัดงานได้ยิ่งใหญ่ในความเรียบง่าย แต่กระจ่างชัดในความคิดและแนวปฏิบัติตลอดจนโรงเรียนเครือข่ายที่ส่งนักเรียนมาร่วมชมนิทรรศการในวันนี้ ขอให้ผลที่เกิดจากโครงการนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจขยายไปทั่วจังหวัดเพชรบุรี

โดยเฉพาะวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้เกียรติมาร่วมงานด้วยตนเอง สะท้อนให้เห็นถึงความสนใจ ความสำคัญที่ท่านให้แก่เยาวชนและในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลังคุณธรรม ท่านผู้ว่ามณเฑียร ได้เน้นย้ำให้ตระหนักถึง ความสำคัญว่าเยาวชนนั้นเป็นพลังอันแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนประเทศสู่อนาคต และนำหลักคำสอนขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้จังหวัดเพชรบุรีได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคกลางโดยมีโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยเป็นโรงเรียนหลักในการจัดงานครั้งนี้

ทั้งนี้ โครงการรณรงค์ฯ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสำนักทรัพย์สินฯ มีโรงเรียนภาคีเข้าร่วมจำนวน 7 แห่ง โดยมี ผอ. 5 คน ครู 152 คน และนักเรียนที่เข้าร่วม 2,788 คน รวมทั้งสิ้น 2,945 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

อำเภอเมืองโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

โรงเรียนภาคี

อำเภอท่ายางโรงเรียนบ้านสระพระ
โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์
โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย
อำเภอหนองหญ้าปล้องโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
อำเภอเขาย้อยโรงเรียนบ้านหนองปรง
โรงเรียนบ้านเนินรัก

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up