Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดนางแก้ว

5 - 6 กันยายน 2557
ผู้เข้าชม 9,779

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดนางแก้ว ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2557 โดยมีนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน ร่วมกับ นายประสงค์ แย้มศิริ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด 

นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอาเซียน กล่าวว่า โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมฯ ได้ยึดแนวทางการศึกษาจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นต้นแบบของพลังคุณธรรมเพื่อไทยทั้งปวง และดำเนินการผ่านนิทรรศการเคลื่อนที่ ที่จะทำให้เยาวชนรู้รักเมืองไทยและเข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน ที่จะนำนักเรียนทุกคนเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเยาวชนอาเซียน ในปี 2558 และจะเป็นพลังอันสำคัญยิ่ง เป็นพลเมืองของอาเซียนซึ่งประกอบด้วย 10 ประเทศ ขณะนี้ ปัจจุบันมี 620 ล้านคน และจะก้าวหน้าต่อไปด้วยพลังของเยาวชนเพื่ออนาคตของเราและของอาเซียน ขณะเดียวกัน นายประสงค์ แย้มศิริ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ได้เน้นย้ำให้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชนว่า น้องๆยุวทูตทุกคนเป็นพลังอันแข็งแกร่งที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคต จึงควรที่จะได้รับการดูแลส่งเสริมพัฒนาให้เป็นคนดี มีคุณภาพ มีความรอบรู้ด้วยพลังคุณธรรม 

โดยเส้นทางการเรียนรู้ได้กำหนดจากภูผา สู่ทะเลครอบคลุมถึง 8 จังหวัดด้วยกัน ด้วย 13 โรงเรียนหลัก และ 201 โรงเรียนภาคีเครือข่ายในพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ โครงการรณรงค์ฯ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสำนักทรัพย์สินฯ มีโรงเรียนภาคีเข้าร่วมจำนวน 24 โรงเรียน โดยมี ผอ. 18 คน ครู 132 คน และนักเรียนที่เข้าร่วม 1,799 คน รวมทั้งสิ้น 1,949 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

อำเภอโพธารามโรงเรียนวัดนางแก้ว

โรงเรียนภาคี

อำเภอโพธารามโรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์
โรงเรียนขนอน
โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า
โรงเรียนวัดท่าหลวงพล
โรงเรียนวัดศรีประชุมชน
โรงเรียนวัดหนองกลางดง
โรงเรียนวัดโคกทอง
โรงเรียนวัดพุลุ้ง
โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง
โรงเรียนวัดชัยรัตน์
โรงเรียนหนองสองห้อง
โรงเรียนวัดระฆังทอง
โรงเรียนสนามชัย/จอมปราสาท
โรงเรียนวัดแก้วฟ้า
โรงเรียนวัดดอนทราย
โรงเรียนบ้านหนองใยบัว
โรงเรียนเขาส้ม
โรงเรียนสมถะ
โรงเรียนวัดเขาแหลม
โรงเรียนช่องพราน
อำเภอจอมบึง โรงเรียนหนองกระทุ่ม
อำเภอบ้านโป่ง โรงเรียนวัดหนองกบ
โรงเรียนหนองไก่ขัน
อำเภอดำเนินสะดวก โรงเรียนบางลาน

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up