Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

1 - 3 กันยายน 2557
ผู้เข้าชม 9,391

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 1– 3 กันยายน 2557 โดยมีดร.ปรีญานุช ธรรมปิยา ผู้แทนสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ นายณรงค์ ครองชนม์ รองรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 1– 3 กันยายน 2557 โดยมีดร.ปรีญานุช ธรรมปิยา ผู้แทนสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับ นายณรงค์ ครองชนม์ รองรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด

ดร.ปรีญานุช ธรรมปิยา ผู้แทนสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้กล่าวว่า พวกเราโชคดีมากที่ได้เป็นหนึ่งโรงเรียนจาก 30,000 โรงเรียนทั่วประเทศ ให้เป็นโรงเรียนแบบอย่างของการเป็นยุวทูตความดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งให้ช่วยกันสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีถือว่าได้รับโอกาสอย่างมากที่จะเป็นแบบอย่างในการเป็นคนดีของบ้านเมือง สิ่งที่อยากฝากให้นักเรียนได้ให้ความสำคัญเพื่อที่จะได้เป็นยุวทูตความดีเดินตามรอยเท้าพ่อหลวง คือ การประหยัด พึ่งตัวเอง และแบ่งปัน เพื่อนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์เพื่อการเป็นคนดีที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

พร้อมนี้ รองผู้ว่าณรงค์ ครองชนม์ ได้กล่าวว่า จังหวัดราชบุรีนั้นถือได้ว่าเป็นเมืองแห่งพระราชา มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดมาโดยเฉพาะในชื่อเสียงของพ่อค้าวานิช ราชบุรีเป็นที่รู้จักกันในนามเมืองโอ่งเป็นจังหวัดที่มีการผลิตโอ่งมังกรส่งไปขายทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันได้รับการสืบทอดจากลูกหลานและเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากโอ่งเก็บน้ำมาเป็นโอ่งศิลปะ เป็นสิ่งที่จะไปใช้ในการประดับบ้านประดับสวน และเป็นสินค้าสำคัญในการส่งออก นอกจากนั้นความเป็นชาวราชบุรีที่เป็นเมืองที่สงบ อยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย รวมทั้งมีโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นศักยภาพอย่างหนึ่งของราชบุรี

ทั้งนี้ โครงการรณรงค์ฯ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสำนักทรัพย์สินฯ มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 6 โรงเรียน โดยมี ผอ. 6 คน ครู 142 คน และนักเรียนที่เข้าร่วม 3,765 คน รวมทั้งสิ้น 3,913 คน 

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก 

อำเภอเมืองโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

โรงเรียนภาคี

อำเภอเมือง โรงเรียนห้วยตะแคง
โรงเรียนเกาะลอย
โรงเรียนเขาวัง
โรงเรียนเจติยาราม
อำเภอจอมบึง   โรงเรียนหนองกระทุ่ม

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up