Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนบ้านท่ามะกา

28 - 29 สิงหาคม 2557
ผู้เข้าชม 11,847

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ใน จ.กาญจนบุรี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านท่ามะกา ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2557 โดยมีดร.ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ร่วมกับ นางพรกมล ปลาอ่อน รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด

ดร.ธีรวัฒน์ ภูมิจิตร ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมในความพร้อมเพียงในการขับร้องเพลงยุวทูตฯและเข้าถึงความเป็นยุวทูตความดีของนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนบ้านท่ามะกาที่น่าชมเชยยิ่ง ขอให้กำลังใจให้ยุวทูตความดีทุกคน รักษาคุณความดีและตั้งมั่นในการถือปฏิบัติตามแนวพระบรมราโชวาท รวมทั้งพัฒนาความรอบรู้ให้ก้าวไกล เตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นเยาวชนอาเซียนในอนาคตอันใกล้

นางพรกมล ปลาอ่อน รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เขต 2 กล่าวว่าโรงเรียนบ้านท่ามะกาเป็นโรงเรียนหลักแห่งที่ 2 ของจังหวัดกาญจนบุรี ที่โชคดีได้คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ขอให้ตั้งใจเรียนรู้กับนิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองความดี” และนำความรู้มาปฏิบัติปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและส่วนรวม

ทั้งนี้ โครงการรณรงค์ฯ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสำนักทรัพย์สินฯ มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 16 โรงเรียน โดยมี ผอ. 7 คน ครู 65 คน และนักเรียนที่เข้าร่วม 1,457 คนรวมทั้งสิ้น 1,529 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

อำเภอท่ามะกาโรงเรียนบ้านท่ามะกา

โรงเรียนภาคี

อำเภอท่ามะกาโรงเรียนบ้านหนองกรด
โรงเรียนทุ่งประทุน
โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง 
โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
โรงเรียนวัดหนองพันท้าว
โรงเรียนวัดรางกระต่าย
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก
โรงเรียนวัดหวายเหนียว
โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
โรงเรียนบ้านหนองลาน
โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
โรงเรียนวัดหนองโรง
โรงเรียนวัดเขาใหญ่

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up