Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105

25 - 26 สิงหาคม 2557
ผู้เข้าชม 10,772

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105 ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2557 โดยมีนายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด

นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวว่า โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมนี้ได้ยึดแนวการศึกษาจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระทรงเป็นต้นแบบคุณธรรมของไทยทั้งปวง และได้ดำเนินการผ่านนิทรรศการคุณธรรมเคลื่อนที่ ชื่อ “เมืองความดี” ที่จะทำให้รู้รักเมืองไทยรวมทั้งเข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมกับกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อที่จะนำนักเรียนให้ก้าวไกลทันโลกพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558

ขณะเดียวกันรองผู้ว่าสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ได้กล่าวถึง จังหวัดกาญจนบุรีเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชไร่ทางการเกษตร มีทำเลที่ตั้งที่เหมาะแก่การเพาะปลูก เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว การส่งออกสินค้าเกษตรแปรรูปและการส่งเสริมการค้าชายแดน กาญจนบุรีมีพื้นที่ชายแดนติดกับจังหวัดทะวายของประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นเมืองที่มีธรรมชาติค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ หากมีการเปิดเส้นทางจะทำให้จังหวัดกาญจนบุรีมีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด

ทั้งนี้ โครงการรณรงค์ฯ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสำนักทรัพย์สินฯ มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 9 โรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน 7 คน ครู 64 คน และนักเรียน 1,755 คนรวมทั้งสิ้น 1,826 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

อำเภอพนมทวน โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่105

โรงเรียนภาคี

อำเภอพนมทวน โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ
โรงเรียนหนองจอก
โรงเรียนนุบาลพนมทวน (รางหวาย)
โรงเรียนสาลวนาราม
โรงเรียนสาลวนาราม
โรงเรียนดอนเตาอิฐ

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up