Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จ.ตาก

18 - 19 สิงหาคม 2557
ผู้เข้าชม 23,091

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ใน จ.ตาก

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชน ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง   ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2557 โดยมีผอ.ธีรวัฒน์  ภูมิจิตร  กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายธเนศ เวทมาหะ  รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตาก เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานพิธีเปิด ผอ.ธีรวัฒน์  ภูมิจิตร กรรมการบริหารมูลนิธิฯ ได้กล่าวว่าโครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมฯ นี้  ได้ยึดแนวการศึกษาจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นต้นแบบของพลังคุณธรรม เพื่อไทยทั้งปวง และดำเนินผ่านนิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองความดี” ที่จะทำให้รู้รักเมืองไทยและเข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมกับกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จะนำนักเรียน ให้พร้อมก้าวไกลทันโลก สู่เยาวชนอาเซียนในปี 2558 อย่างเต็มภาคภูมิ เช่นเดียวกับรองผู้อำนวยการเขตฯ ที่ได้แสดงความขอบคุณโครงการฯ นี้ ที่ได้ให้โอกาสเยาวชน ท่าสองยาง ได้ทำกิจกรรมระดับประเทศ พร้อมเน้นย้ำให้เยาวชนยุวทูตฯ ทุกคน หากคิดจะทำสิ่งใดที่ไม่ดีในอนาคต ให้ตะหนักถึงคำปณิธานของยุวทูตความดี ที่เปรียบเสมือนคำมั่นสัญญา

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง โรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 2  อยู่ในอำเภอท่าสองยาง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเมย ซึ่งกั้นอยู่ระหว่างชายแดนไทย – พม่า มีชนเผ่ากะเหรี่ยงน้ำ หรือ ปะกาเกอญอ  จำนวนมากกว่า 80%อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง มีอีก 2 สาขา คือ โรงเรียนสาขาบ้านแม่จวาง  และโรงเรียนสาขาบ้านทีซอแม  ผู้อำนวยการโรงเรียนคือนายสุทธิชัย  บุญตาปวน มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน1,093 คน ครู 43 คน  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยางได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน เมื่อปี 2556 ในค่ายอบรม “ธรรมะ คือ แสงสว่างแห่งปัญญา”  ซึ่งเด็กชายอนุชา บุญถิ่น  นักเรียนจากโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิยุวทูตความดีให้ไปพัฒนาโลกทัศน์ที่ศรีลังกา ทั้งนี้  มีโรงเรียนในจังหวัดตากเข้าร่วมจำนวน 6 แห่ง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน 3  คน ครู 56 คน และนักเรียน 1,008 คน  รวมทั้งสิ้น 1,068 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก 

อำเภอท่าสองยาง  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

โรงเรียนภาคี

อำเภอท่าสองยาง โรงเรียนสาขาบ้านแม่จวาง
โรงเรียนสาขาบ้านทีซอแม  
โรงเรียนแม่อุสุวิทยา
โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวง 
โรงเรียนขุนห้วยบ้านแม่ต้าน

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up