Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชน โรงเรียนอนุบาลขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

7 - 8 สิงหาคม 2557
ผู้เข้าชม 9,409

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ใน จ.แม่ฮ่องสอน

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลขุนยวม  ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2557 โดยมีนายพลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมฯ และนายสุรพันธ์  สืบฟัก รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด ในการกล่าวเปิด  ท่านที่ปรึกษาโครงการฯ ได้กล่าวโครงการนี้ ช่วยให้เยาวชนมีโอกาสในการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งประสบการณ์ที่ได้จะช่วยให้เยาวชนยึดมั่นในคุณธรรมความดีตามแนวพ่อหลวงของแผ่นดินซึ่งจะทำให้เป็นเยาวชนคนดีอย่างยั่งยืน  พร้อมนี้ รองผู้อำนวยการเขตฯ  ได้เน้นย้ำให้เยาวชนมีจิตสำนึกรู้รักบ้านเกิด มีความตระหนักถึงการอนุรักษ์เมืองขุนยวมให้คงอัตลักษณ์ของความสงบร่มเย็นในธรรมชาติและความมีน้ำใจของผู้คนไว้นานเท่านาน

โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ตั้งอยู่ใน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เป็นโรงเรียนปณิธานยุวทูตความดี  และขยายผลรุ่นที่ 1 ตั้งแต่ปี 2544  ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลขุนยวม มีนักเรียนจำนวน 265 คน ครู 22 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนคือ นายศักดิ์ชาย  พรหมสุวรรณ อำเภอ “ขุนยวม” เป็นอำเภอเล็กๆ ที่อยู่ติดกับรัฐกะยา ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ เนปีดอร์ เมืองหลวงแห่งใหม่ของเมียนมาร์ ด้วยแต่เดิม ญี่ปุ่นและพม่าได้ทำการรบกัน ดังนั้น ขุนยวม เปรียบเสมือนทางผ่านทัพ จึงได้เป็นฐานที่ตั้งของทหารญี่ปุ่น ก่อให้เกิดประวัติศาสตร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เชื่อมต่อความสัมพันธ์อันยาวนานของไทย – ญี่ปุ่น

ทั้งนี้ มีโรงเรียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่เข้าร่วมจำนวน 22 แห่ง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน 3 คน  ครู 103 คน และนักเรียน 1,725 คน  รวมทั้งสิ้น 1,210 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก 

อำเภอขุนยวมโรงเรียนอนุบาลขุนยวม

โรงเรียนภาคี 

อำเภอขุนยวมโรงเรียนแม่สุริน 
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน 
โรงเรียนห้วยส้าน
โรงเรียนบ้านนางิ้ว  
โรงเรียนขุนยวม
โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง 
โรงเรียนบ้านคำสุข
โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยา
โรงเรียนบ้านแม่อูคอ 
โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
โรงเรียนบ้านแม่กิ๊ 
โรงเรียนบ้านพัฒนา 
โรงเรียนตชด.บำรุงที่ 60
โรงเรียนขุนยวมวิทยา
โรงเรียนบ้านห้วยนา

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up