Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชน โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จังหวัดชุมพร

21 - 22 กรกฎาคม 2557
ผู้เข้าชม 13,733

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชน ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557 โดยมี นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักทรัพย์สินฯ ร่วมกับ นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชุมพร เขต 2 เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด ซึ่งนายปัทมนิธิฯ ได้กล่าวว่า มูลนิธิสำนักทรัพย์สินฯ ร่วมมือกับมูลนิธิยุวทูตความดี ด้วยตระหนักถึงความสำคัญ ว่าเยาวชนเป็นศูนย์กลาง ในการขับเคลื่อนไทยสู่อนาคต โครงการรณรงค์ถือว่าเป็นโครงการที่สร้างสรรค์คุณประโยชน์ในชิงการศึกษา เพิ่มพูนประสบการณ์ ความรอบรู้ให้เยาวชนไทย เพื่อเป็นพลังที่มีคุณธรรม คุณภาพ ต่อไปในอนาคต สอดคล้องกับผอ.เขตพื้นที่การศึกษาที่คาดหวังอยากจะเห็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาและมูลนิธิยุวทูตความดีครั้งต่อไป

โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ตั้งอยู่ใน อ.ละแม จ.ชุมพร ซึ่งแต่เดิมโรงเรียนนำร่องของยุวทูตความดี คือ โรงเรียนบ้านในเหมือง และขยายผลมายังโรงเรียนสหกรณ์พัฒนาเป็นรุ่นที่ 1 ปัจจุบัน โรงเรียนแห่งนี้ มีนักเรียนจำนวน 624 คน ครู 26 คนผู้อำนวยการโรงเรียนคือ นายคะนอง พรหมสุวรรณ

จังหวัดชุมพร ได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่ภาคใต้ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 38 ของประเทศ ด้วยลักษณะของพื้นที่และภูมิอากาศที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม เมืองชุมพรจึงสามารถทำรายได้จากการทำเกษตรกรรมเป็นจำนวนมากต่อปี โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ อาทิ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา กาแฟ และผลไม้ จำพวก มังคุด ทุเรียน และลองกอง รวมทั้ง จังหวัดชุมพร ยังมีชายฝั่งทะเลยาวถึง 222 กิโลเมตร และมีเกาะถึง 40 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่มีรังนกนางแอ่นอยู่ จึงได้มีการนำมาเป็นผลผลิตสร้างรายได้จำนวนมากของชุมพรอีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการรณรงค์ฯ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีโรงเรียนในจังหวัดชุมพร เข้าร่วม 21 แห่ง โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน 9 คน ครู 110 คน และนักเรียน 1,536 คน รวมทั้งสิ้น 1,655 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

อำเภอละแมโรงเรียนสหกรณ์พัฒนา

โรงเรียนในภาคี

อำเภอเมืองโรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
โรงเรียนปิยะวัฒนาราม
โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์
โรงเรียนบ้านดอนแค
โรงเรียนบ้านทรายทอง
โรงเรียนบ้านแหลมสันติ
โรงเรียนวัดปากน้ำละแม
โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต
โรงเรียนบ้านคลองสง
โรงเรียนประชาเอื้ออารี
โรงเรียนสามัคคีวัฒนา
โรงเรียนบ้านทับใหม่
โรงเรียนละแมวิทยา
โรงเรียนบ้านเขาตาถุน
โรงเรียนบ้านเขาหลาง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ทุ่งคาวัด
อำเภอหลังสวนโรงเรียนวิเวการาม
โรงเรียนสว่างมนัส
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
โรงเรียนชลธารวดี

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up