Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนคุระบุรี จ.พังงา

14 - 15 กรกฎาคม 2557
ผู้เข้าชม 22,340

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ใน จ.พังงา ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนคุระบุรี เป็นโรงเรียนหลักแห่งแรก ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2557 โดยมี นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานโครงการยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิด ในการกล่าวเปิด ประธานโครงการฯ ได้อัญเชิญพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับยุวทูตความดี ว่า

“เยาวชนมีส่วนสำคัญในการที่จะช่วยให้สังคมเข้มแข็ง มีเสถียรภาพ เยาวชนในโครงการ ยุวทูตความดีที่ได้รับการปลูกฝังอบรมมาเป็นอย่างดีแล้ว พึงมีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและชุมชน ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาค้นคว้า และติดตามความเคลื่อนไหวของโลกอยู่เสมอ อันจะนำมาซึ่ง ความรอบรู้ ภูมิปัญญา ที่จะช่วยพัฒนาชุมชนของตน และศักยภาพที่จะนำพาสังคมไปสู่การแข่งขันที่ทัดเทียมในวันข้างหน้า คุณสมบัติดังนี้ จะทำให้เยาวชนสามารถเป็นผู้แทนของไทยในการสานสัมพันธ์ และผูกมิตรไมตรีกับเยาวชนนานาประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ” และ “ในโลกแห่งการเรียนรู้เช่นปัจจุบัน การสร้างเครือข่ายประสานระหว่างโรงเรียนในภูมิภาคของประเทศ หรือกับโรงเรียนในประเทศต่างๆ ในลักษณะการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือนที่มุ่งหวังพัฒนาโลกทัศน์ของเยาวชนให้กว้างไกล จะสามารถเสริมสร้างความฉลาดหลักแหลม ความรู้เท่าทันคนและเท่าทันโลกแก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี” “ขอให้กำลังใจครู ผู้บริหารโรงเรียนที่ใส่ใจ พัฒนา ร่วมสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ ถึงพร้อมด้วย สติปัญญา คุณธรรมและความประพฤติให้เป็นกำลังสำคัญของชาติบ้านเมืองในอนาคต”

โรงเรียนคุระบุรี ตั้งอยู่ใน อ.คุระบุรี จ.พังงา มีพื้นที่กว่า 37 ไร่ เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 มีนักเรียนจำนวน 957 คน ครู 42 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายสมยศ ผลอินทร์ โรงเรียนคุระบุรีได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน ปี 2556 ในค่ายอบรม “สามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข” โดยมูลนิธิยุวทูตความดีได้คัดเลือกเยาวชน คือ เด็กชายเจนวิทย์ ปฏิมินทร์ ไปพัฒนาโลกทัศน์ที่ประเทศมาเลเซีย

ทั้งนี้ โครงการรณรงค์ฯ มีโรงเรียนภาคีเข้าร่วม 23 แห่ง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน 15 คน ครู 132 คน และนักเรียน 2,018 คน รวมทั้งสิ้น 2,165 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

อำเภอคุระบุรีโรงเรียนคุระบุรี

โรงเรียนในภาคี

อำเภอคุระบุรี โรงเรียนโชคอำนวย
โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์
โรงเรียนบ้านทับช้าง
โรงเรียนบ้านตำหนัง
โรงเรียนบ้านบางวัน
โรงเรียนบ้านเตรียม
โรงเรียนบ้านสวนใหม่
โรงเรียนบ้านคุรอด
โรงเรียนบ้านบางครั่ง
อำเภอตะกั่วป่า  โรงเรียนบ้านบางม่วง
โรงเรียนบ้านบางกรัก
โรงเรียนบ้านน้ำเค็ม
โรงเรียนบ้านบางเนียง
อำเภอกะปง โรงเรียนกะปง
โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
อำเภอเมืองโรงเรียนอนุบาลพังงา
อำเภอท้ายเหมือง โรงเรียนบ้านลำแก่น
โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม
อำเภอตะกั่วทุ่งโรงเรียนบ้านกระโสมฯ
โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว
โรงเรียนวัดนากลางฯ
อำเภอเกาะยาว โรงเรียนบ้านท่าเรือ
โรงเรียนบ้านพรุใน

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up