Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนบ้านลำแก่น จ.พังงา

17 - 18 กรกฎาคม 2557
ผู้เข้าชม 10,900

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ใน จ.พังงา ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านลำแก่น เป็นโรงเรียนหลักแห่งที่สอง ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผอ.มูลนิธิ ยุวทูตความดี ร่วมกับ นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพังงา เป็นประธานร่วม ในพิธีเปิด ในการกล่าวเปิดงานที่ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ กล่าวถึงความเป็นยุวทูตความดีที่รอบรู้ มีคุณธรรม รักสามัคคี และเป็นผู้แทนเยาวชนไทยสานสัมพันธ์กับเยาวชนนานาชาติ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้มุ่งมั่นในการเสริมสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่วนผอ.เขตพื้นที่การศึกษา ได้ย้ำเน้นให้เหล่ายุวทูต มองเห็นถึงคุณค่าและโอกาสของการเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ถูกคัดเลือกให้จัดนิทรรศการ ขอให้ตั้งใจเรียนรู้ เก็บประสบการณ์ที่ได้นำไปใช้ประโยชน์สูงสุด

โรงเรียนบ้านลำแก่น เป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 ปี 2544 ตั้งอยู่ในตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ผู้อำนวยการโรงเรียนคือ นางนงเยาว์ ศักดิ์ดาศักดิ์ โรงเรียนบ้านลำแก่นเป็นโรงเรียนขยายโอกาส มีนักเรียนจำนวน 447 คน และมีครู 25 คน มีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ แบ่งพื้นที่ 2 ไร่ไว้สำหรับนักเรียนทำแปลงเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขาและที่ราบชายฝั่งทะเล โรงเรียนบ้านลำแก่นเคย ประสบภัยพิบัติจากสึนามิ อาคารเสียหายเป็นจำนวนมาก เมื่อปี 2546 ทำให้ต้องมีการบูรณะอาคารเรียนใหม่ ชื่อเจนแอนด์ออสการ์ ฟาวเดชั่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาเปิดอาคารแห่งนี้ในปี 2549

การจัดโครงการรณรงค์ฯ ในครั้งนี้ ได้ส่งเสริมการศึกษาจากพระบรมราโชวาทของพ่อหลวงในพลังคุณธรรม 6 ประการ (พลังแห่งการเรียนรู้ พลังแห่งความขยันหมั่นเพียร พลังแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน พลังแห่งความมุ่งมั่นอดทน พลังแห่งการพึ่งตนเอง) และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ กับกิจกรรมสร้างสรรค์บนเวทีอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพื่อให้เยาวชนมีความรอบรู้ รอบด้าน มีคุณภาพและความสามารถในด้านการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นจากการประสบภัยพิบัติ

ทั้งนี้ มีโรงเรียนภาคีของโรงเรียนบ้านลำแก่นเข้าร่วม 17 แห่ง โดยมีผู้บริหารโรงเรียน 15 คน ครู 64 คน และนักเรียน 1, 041 คน รวมทั้งสิ้น 1,122 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

โรงเรียนหลัก

อำเภอท้ายเหมือง โรงเรียนบ้านลำแก่น

โรงเรียนในภาคี

อำเภอท้ายเหมือง โรงเรียนนิคมสร้างคนเอง 2
โรงเรียนวัดประชาธิการาม
โรงเรียนบ้านบกปุย
โรงเรียนบ้านบางคลี
โรงเรียนพระราชทานทับละมุ
โรงเรียนบ้านคลองห้าง
โรงเรียนวัดประชุมศึกษา
โรงเรียนวัดช้างนอน
โรงเรียนบ้านลำปี
อำเภอกะปง โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
โรงเรียนวัดนารายณิการาม
โรงเรียนกะปง
อำเภอตะกั่วป่า โรงเรียนบ้านบางม่วง
โรงเรียนวัดไตรมาศสถิตตั้งตรงจิตร 11
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35
โรงเรียนบ้านบางเนียง
อำเภอตะกั่วทุ่ง โรงเรียนนากลางมิตรภาพที่ 163

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up