Skip to main content

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวิชิตสงคราม จ.ภูเก็ต

7 - 9 กรกฎาคม 2557
ผู้เข้าชม 14,092

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชน เริ่มจุดแรกที่โรงเรียนวิชิตสงคราม อ.เมือง จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2557 โดยมีนายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานร่วมในพิธีเปิด ในการนี้ อธิบดีกรมสารนิเทศฯ ก็ได้กล่าวว่า โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมฯ นี้ มีเส้นทางการเรียนรู้กำหนดจากภูผา สู่ทะเลครอบคลุม 8 จังหวัด แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ชุมพร พังงา และภูเก็ต ซึ่งในยุคสังคมที่ไร้พรมแดนเช่นปัจจุบัน หากเริ่มมองจากภาคตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เยาวชนไทยต้องเตรียมความพร้อม เปิดโลกทัศน์ให้เข้าถึงและเข้าใจประเทศเพื่อนอาเซียน เช่นเดียวกับ รองผู้ว่าฯ สมหมาย ได้กล่าวว่า “ภูเก็ต” เป็นเมืองเปิดที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาอย่างรอบด้าน มีพื้นฐานเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเป็นหลัก ด้วยมีพื้นที่ตั้งเป็นเกาะขนาดใหญ่ พร้อมด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ การพัฒนาเยาวชน ให้พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจึงเป็นปัจจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาเมืองภูเก็ต

โรงเรียนวิชิตสงครามเป็นโรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 2 ของมูลนิธิฯ ปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมจำนวนทั้งสิ้น 960 คน ครู 66 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายทิวา ลิ่มสงวน โรงเรียนวิชิตสงคราม ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมือง ล้อมรอบไปด้วยโรงเรียนเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงหลายแห่ง โรงเรียนวิชิตสงคราม เป็นโรงเรียนที่มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนมีระบบการจัดการทำงานกันอย่างเป็นทีม และมุ่งเน้นให้เยาวชนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ด้วยการสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม อาทิ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน เป็นต้น

ทั้งนี้ โครงการรณรงค์ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตที่เข้าร่วมจำนวน 22 แห่ง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน 16 คน ครู 144 คน และนักเรียน 2,257คน รวมทั้งสิ้น 2,417 คน

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วม

โรงเรียนหลัก

อำเภอเมืองโรงเรียนวิชิตสงคราม

โรงเรียนในภาคี    

อำเภอเมืองโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
โรงเรียนทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา”
โรงเรียนเกาะมะพร้าว
โรงเรียนบ้านกู้กู
โรงเรียนบ้านบางคู
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว(อาเซียนวิทยา)
โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ
โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
โรงเรียนวัดเทพนิมิต
โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี
โรงเรียนวัดลัฎฐิวนาราม
โรงเรียนเกาะสิเหร่
โรงเรียนสะปำ “มงคลวิทยา”
โรงเรียนเมืองภูเก็ต
โรงเรียนแหลมพันวา
โรงเรียนดาวรุ่ง
อำเภอถลางโรงเรียนบ้านบางโรง
โรงเรียนบ้านสาคู
โรงเรียนบ้านไม้ขาว
อำเภอกระทู้โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่
โรงเรียนบ้านบางทอง

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up