Skip to main content

โครงการ รณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี 2558

2 กันยายน 2558
ผู้เข้าชม 13,415

มูลนิธิยุวทูตความดี กำหนดดำเนินโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ด้วยแนวความคิดที่ว่า เยาวชนไทยคือพลังอันยิ่งใหญ่ขับเคลื่อนไทยสู่อนาคต ด้วยนิทรรศการเมืองความดีและกิจกรรมสร้างสรรค์บนเวที โดยนำพระบรมราโชวาทมาเป็นแนวคิดหลักของพลังคุณธรรมและการเรียนรู้ รักเมืองไทย เข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน มาเป็นพลังความรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการก้าวสู่การเป็นเยาวชนอาเซียน ระยะเวลาการดำเนินโครงการฯระหว่างวันที่ 2 กันยายน – 2 ธันวาคม 2558 ใน 12 จังหวัด ได้แก่

1. จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนสฤษดิเดช วันที่ 2 – 4 กันยายน 2558
2. จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนวัดดอนทอง วันที่ 8 – 10 กันยายน 2558
3. จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก วันที่ 14 – 15 กันยายน 2558
4. จังหวัดน่าน โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) วันที่ 17 – 18 กันยายน 2558
5. จังหวัดเชียงราย โรงเรียนอนุบาลเชียงของ วันที่ 21 – 22 กันยายน 2558
6. จังหวัดเลย โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน วันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2558
7. จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2558
8. จังหวัดสกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2558
9. จังหวัดนครพนม โรงเรียนอนุบาลนครพนม วันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2558
10. จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนอุบลวิทยาคม วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2558
11. จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2558
12. จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดสระแก้ว วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2558

โครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยปี 2557 จัดใน 8 จังหวัดทางฝั่งตะวันตก จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถึงจังหวัดภูเก็ต มีโรงเรียนเข้าร่วมชมโครงการฯ จำนวน 201 โรงเรียน ผู้เข้าชม จำนวน 25,393 คน

ในปี 2558 โครงการดังกล่าว จัดในรูปแบบนิทรรศการเคลื่อนที่ ภายใต้ชื่อ เมืองความดี  และกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้บนเวที ที่จะทำให้รู้รักเมืองไทย เข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน โครงการฯจะเคลื่อนที่ไปตั้งแสดงใน 12 โรงเรียนหลัก ใน 12 จังหวัด ซึ่งแต่ละจังหวัด มีโรงเรียนภาคีในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมทั้งสิ้น 250 โรงเรียน คาดว่ามีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ตลอดเส้นทางการเรียนรู้ทั้ง 12 จังหวัด ประมาณ 35,000 คน

เมืองความดี

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

keyboard_arrow_up