Skip to main content
โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนวัดสระแก้ว จ.นครราชสีมา

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัด นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน– 1 ธันวาคม 2558โดยมีดร.พลเดช วรฉัตร ที่ปรึกษาโครงการรณรงค์ฯ ปี 2558 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 26 – 27พฤศจิกายน 2558โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอุบลวิทยาคม จ.อุบลราชธานี

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23 – 24พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลนครพนม จ.นครพนม

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2558โดยมีนายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ร่วมกับนายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมฯ ปี 2558 ใน 4 จังหวัดของภาคอีสาน

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโครงการรณรงค์เพื่อ เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2558 ผ่านนิทรรศการเมืองความดีและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เสริมสร้างพลังคุณธรรมและพลังความรู้ให้กับเยาวชนในจังหวัดนครพนม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และนครราชสีมา

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จ.สกลนคร

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2558โดยมีนายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับนายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9–11ธันวาคม 2558 ซึ่งมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน จ.เลย

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน(ปทุมาสงเคราะห์) จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤศจิกายน 2558 โดยมีผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดีเป็นประธานเปิดงาน

โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมฯ ปี 2558 ใน 3 จังหวัดของภาคอีสาน

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2558 ผ่านนิทรรศการเมืองความดีและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เสริมสร้างพลังคุณธรรมและพลังความรู้ให้กับเยาวชนในจังหวัดเลย ขอนแก่น และสกลนคร

โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จ.เชียงราย

ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 21- 22 กันยายน 2558 โดยมี ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี เป็นประธานเปิดงาน

keyboard_arrow_up