Skip to main content

นับเลข ภาษาต่างๆในอาเซียน

ผู้เข้าชม 17,023

มานับเลขภาษาอาเซียนกันเถอะ…..

ตัวเลข (number) เป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่มีการใช้ในการติดต่อสื่อสาร 

ค้าขายหรือการนัดหมายต่างๆ ตัวเลข 1 – 10 ของกลุ่มประเทศอาเซียน 

ถือเป็นเลขพื้นฐานที่ใช้ในการสื่อสารทั่วไปของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน

ภาษาพาเพลิน

keyboard_arrow_up