Skip to main content

ปฏิทินโครงการ / กิจกรรมของมูลนิธิยุวทูตความดี ประจำปี 2556

ผู้เข้าชม 206

1. การเสริมสร้างมิติความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี

 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “เยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน”
  มีผู้บริหาร ครูจากโรงเรียนหลักเข้าร่วมจำนวน 150 คน จาก 75 โรงเรียน ใน 75 จังหวัด และมีผู้บริหาร ครูจาก 225 แห่ง เข้าร่วมเป็นโรงเรียนภาคี รวมทั้งสิ้น 300 โรงเรียน
 • การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “เหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน”
  มีผู้บริหารครู เข้าร่วมจำนวน 80 คน จาก 40 โรงเรียน ใน 10 จังหวัด

2. การเตรียมความพร้อม และการสร้างภูมิคุ้มกัน ในการเผชิญกระแสโลกาภิวัฒน์ อย่างเท่าทัน

 • การเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62
  มีเยาวชนจำนวน 219 คน ครู 73 คน รวมทั้งสิ้น 292 คน จาก 73 โรงเรียน ใน 20 จังหวัด
 • การอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี
  มีครูเข้ารับการอบรมฯ จำนวน 17 คน จาก 17 โรงเรียน ใน 16 จังหวัด

3. โครงการ “เหย้า-เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน”

 • คู่ที่ 1 ประจวบคีรีขันธ์ – ชัยภูมิ
 • คู่ที่ 2 น่าน – สุรินทร์
 • คู่ที่ 3 นครศรีธรรมราช – สุพรรณบุรี
 • คู่ที่ 4 ชลบุรี – เลย
 • คู่ที่ 5 กระบี่ – ขอนแก่น
มีเยาวชนยุวทูตความดี เข้าร่วมจำนวน 943 คน ครู 310 คน และผู้บริหาร 53 คน รวม 1,306 คน จาก 39 โรงเรียน ใน 10 จังหวัด

4. การปลูกจิตสำนึก การฝึกจิตอาสาของเยาวชนยุวทูตความดี

 • ค่ายอบรม “ธรรมะ คือ แสงสว่างแห่งปัญญา”
 • ค่ายอบรม “รักษ์โลก – รักแผ่นดิน”
 • ค่ายอบรม “รู้รัก สามัคคี เสริมสร้างสันติสุข”
 • ค่ายอบรม “ทรัพย์ในดิน กับ วิถีเกษตรไทย”
 • ค่ายอบรม “รักษ์โลก รักแผ่นดิน รุ่นที่ 1/2556”
มีเยาวชนยุวทูตความดีเข้าร่วมค่ายอบรมฯ 599 คน ครู 126 คน ผู้บริหาร 11 คน รวม 736 คน ใน 198 โรงเรียน จาก 62 จังหวัด

5. การพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน

 • การเยือนมาเลเซีย เพื่อพัฒนาโลกทัศน์ของยุวทูตความดี
 • การเยือนอินโดนีเซีย เพื่อพัฒนาโลกทัศน์ของยุวทูตความดี
 • การเยือนศรีลังกา เพื่อพัฒนาโลกทัศน์ของยุวทูตความดี
 • การเยือนสปป.ลาว เพื่อพัฒนาโลกทัศน์ของยุวทุตความดี
 • การเยือนอินโดนีเซีย เพื่อพัฒนาโลกทัศน์และสานมิตรไมตรี รุ่นที่ 1/2556
มีเยาวชนยุวทูตความดี จำนวน 107 คน ครู 26 คน และผู้บริหาร 7 คน รวม 140 คน ใน 85 โรงเรียนจาก 62 จังหวัด

6. โครงการ “ผู้อุปถัมภ์”

 • สถานเอกอัครราชทูตเคนยาประจำประเทศไทย กับ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จ.ปทุมธานี
 • สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย กับ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
 • สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย กับ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร

มีเยาวชนยุวทูตฯ ครู และผู้บริหาร จำนวน 4,684 คน ร่วมกับคณะผู้ว่าราชการจังหวัด คณะผู้บริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น คณะทูตฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 160 คน รวม 4,884 คน

โดยสรุป โครงการ / กิจกรรม ประจำปี 2556 มียุวทูตความดี ครู และผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมทั้งสิ้น7,605 คน จาก 261 โรงเรียน ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ

ตารางโครงการ/กิจกรรมของมูลนิธิยุวทูตความดี ประจำปี 2556

เดือน
โครงการ – กิจกรรม
พฤศจิกายน 2555
8 – 15 พฤศจิกายน 2555
โครงการ “ผู้อุปถัมภ์” สถานเอกอัครราชทูตเคนยาประจำประเทศไทยกับโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี
มกราคม
27 – 29 มกราคม 2556
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน”
กุมภาพันธ์
13 – 15 กุมภาพันธ์ 2556
โครงการนำโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตฯ เข้าร่วมแข่งขันอาเซียนในงานศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62
27 – 28 กุมภาพันธ์ 2556
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเหย้า-เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน”
เมษายน
12 – 16 เมษายน 2556
ค่ายที่ 1 ค่ายอบรม “ธรรมะ คือ แสงสว่างแห่งปัญญา” ที่สถาบันวิมุตตยาลัย ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย
15 – 22 เมษายน 2556
ค่ายที่ 2 ค่ายอบรม “รักษ์โลก – รักแผ่นดิน” ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี
21 – 27 เมษายน 2556
ค่ายที่ 3 ค่ายอบรม “สามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข” ที่สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ จ.สงขลา
22 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2556
โครงการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิฯ
มิถุนายน
7 – 14 มิถุนายน 2556
โครงการ “ผู้อุปถัมภ์” สถานเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย กับโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
24 – 29 มิถุนายน 2556
โครงการพัฒนาโลกทัศน์ที่มาเลเซีย
กรกฎาคม
1 – 7 กรกฎาคม 2556
โครงการพัฒนาโลกทัศน์ที่อินโดนีเซีย
28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2556
“โครงการเหย้า – เยือน บ้านเพื่อน น้องพี่ ศรีแผ่นดิน” ระหว่าง ประจวบคีรีขันธ์ – ชัยภูมิ
28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2556
“โครงการเด็กดีศรีสุพรรณ” ระหว่าง สุพรรณบุรี – นครศรีธรรมราช
31 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2556
โครงการพัฒนาโลกทัศน์ที่ศรีลังกา
สิงหาคม
18 – 21 สิงหาคม 2556
ค่ายที่ 4 ค่ายอบรม “ทรัพย์ในดิน กับ วิถีเกษตรไทย” ที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติฯ จ. ปทุมธานี
19 – 24 สิงหาคม 2556
“โครงการร่วมใจเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน” ระหว่างชัยภูมิ – ประจวบคีรีขันธ์
21 – 26 สิงหาคม 2556
“โครงการยินดีต้อนรับแขกแก้ว มาเยือนล้านนาตะวันออก” ระหว่าง น่าน – สุรินทร์
24 – 29 สิงหาคม 2556
“โครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน” ระหว่างนครศรีธรรมราช – สุพรรณบุรี
27 – 29 สิงหาคม 2556
โครงการค่ายอบรม “รักษ์โลก รักแผ่นดิน” รุ่นที่ 1/2556
27 – 31 สิงหาคม 2556
“โครงการรวมพลคนดี เหย้าเยือนน้องพี่ ที่เลยก๋อ” ระหว่าง เลย – ชลบุรี
กันยายน
1 – 7 กันยายน 2556
โครงการพัฒนาโลกทัศน์ที่ สปป.ลาว
2 – 7 กันยายน 2556
“โครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน คนดีศรีบางพระ” ระหว่าง ชลบุรี – เลย
25 – 20 กันยายน 2556
“โครงการเหย้าเยือนเด็กดีศรีสุรินทร์ เพื่อพลังแผ่นดิน” ระหว่าง สุรินทร์ – น่าน
พฤศจิกายน
2 – 9 พฤศจิกายน 2556
โครงการ “สอท.อุปถัมภ์” พัฒนาโลกทัศน์ที่ประเทศอินโดนีเซีย
16 – 20 พฤศจิกายน 2556
“โครงการสามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข” ระหว่าง กระบี่ – ขอนแก่น
ธันวาคม
18 – 21 ธันวาคม 2556
“โครงการเยาวชนขอนแก่น แน่นแฟ้นวัฒนธรรม อีสานผสานพลังเพื่อแผ่นดิน” ระหว่าง ขอนแก่น – กระบี่
19 ธันวาคม 2556
โครงการ “ผู้อุปถัมภ์” สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย กับโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร

การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี ประจำปี 2556

1. กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
 • โรงเรียนพญาไท
 • โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
 • โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
 • โรงเรียนดาราคาม
 • โรงเรียนสายน้ำทิพย์
 • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
 • 2. กระบี่

  • โรงเรียนอนุบาลกระบี่
  • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1
  • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2
  • โรงเรียนบ้านบ่อมะม่วง
  • โรงเรียนบ้านลำทับ
  • โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
  • โรงเรียนวิทยาประชาคม
  • โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2

  3. กาญจนบุรี

  • โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
  • โรงเรียนบ้านท่ามะกา
  • โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
  • โรงเรียนวัดเบญพาด

  4. กำแพงเพชร

  • โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
  • โรงเรียนวัดคูยาง

  5. กาฬสินธุ์

  • โรงเรียนคำบงพิทยาคม
  • โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง
  • โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์
  • โรงเรียนบ้านนาบอน

  6. ขอนแก่น

  • โรงเรียนสนามบิน
  • โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
  • โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
  • โรงเรียนชุมชนหนองเรือ
  • โรงเรียนน้ำพอง
  • โรงเรียนบ้านพระยืน
  • โรงเรียนบ้านม่วง

  7. จันทบุรี

  • โรงเรียนสฤษดิเดช
  • โรงเรียนวัดทองทั่ว (เอครพานิช)
  • โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
  • โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า

  8. ฉะเชิงเทรา

  • โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
  • โรงเรียนวัดหัวสวน
  • โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ (ศิริประชาบำรุง)
  • โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์

  9. ชลบุรี

  • โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
  • โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
  • โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน
  • โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ
  • โรงเรียนอนุบาลบ้านบางละมุง

  10. ชัยนาท

  • โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
  • โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน
  • โรงเรียนบ้านชัฏฝาง
  • โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136

  11. เชียงใหม่

  • โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
  • โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)
  • โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
  • โรงเรียนสันทรายหลวง

  12. ชัยภูมิ

  • โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
  • โรงเรียนสุนทรวัฒนา
  • โรงเรียนภูมิวิทยา
  • โรงเรียนบ้านโนนม่วง
  • โรงเรียนวังใหม่พัฒนา

  13. เชียงราย

  • โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
  • โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
  • โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
  • โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี

  14. ชุมพร

  • โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร

  15. ตาก

  • โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
  • โรงเรียนแม่ระมาดราษฎร์บำรุง

  16. ตราด

  • โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)

  17. ตรัง

  • โรงเรียนวัดจอมไตร
  • โรงเรียนบ้านห้วยลึก
  • โรงเรียนหนองชุมแสง

  18. นครปฐม

  • โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
  • โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
  • โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
  • โรงเรียนวัดลำเหย
  • โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

  19. นนทบุรี

  • โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
  • โรงเรียนประเสริฐอิสลาม
  • โรงเรียนวัดกลางเกร็ด
  • โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
  • โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)
  • โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)

  20. น่าน

  • โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
  • โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115
  • โรงเรียนบ้านท่าวังผา (ประชารัฐวิทยาคาร)
  • โรงเรียนบ้านนา
  • โรงเรียนบ้านวังยาว
  • โรงเรียนวรนคร

  21. นครสวรรค์

  • โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
  • โรงเรียนบ้านคลองกำลัง
  • โรงเรียนบ้านตุ๊กแก
  • โรงเรียนวัดจันเสน

  22. นครพนม

  • โรงเรียนอนุบาลนครพนม
  • โรงเรียนบ้านกุดฉิม 45
  • โรงเรียนบ้านแพงวิทยา
  • โรงเรียนบ้านสามัคคี

  23. นครนายก

  • โรงเรียนศรีจุฬา
  • โรงเรียนวัดสันตยาราม
  • โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา

  24. นครราชสีมา

  • โรงเรียนชุมชนคงวิทยา

  25. นครศรีธรรมราช

  • โรงเรียนวัดลำนาว
  • โรงเรียนบ้านบางฉาง
  • โรงเรียนวัดนาหมอบุญ
  • โรงเรียนวัดปทุมานุกูล
  • โรงเรียนวัดพรหมโลก

  26. นราธิวาส

  • โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
  • โรงเรียนบ้านโคกตา
  • โรงเรียนบ้านมูโนะ
  • โรงเรียนสุคิริน

  27. บุรีรัมย์

  • โรงเรียนอนุบาลห้วยราช
  • โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์

  28. บึงกาฬ

  • โรงเรียนบ้านทองสาย
  • โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
  • โรงเรียนหนองนาแซงดอนเจริญ
  • โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์

  29. ปทุมธานี

  • โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

  30. ปัตตานี

  • โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
  • โรงเรียนบ้านจะแบปะมิตรภาพ ที่ 197
  • โรงเรียนบ้านนาประดู่
  • โรงเรียนวัดสุวรรณากร

  31. ประจวบคีรีขันธ์

  • โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)
  • โรงเรียนธนาคารออมสิน
  • โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
  • โรงเรียนบ้านช้างเผือก

  32. ปราจีนบุรี

  • โรงเรียนบ้านประพาส

  33. พระนครศรีอยุธยา

  • โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
  • โรงเรียนเจ้าฟ้าสร้าง
  • โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
  • โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
  • โรงเรียนวัดหนองเป้า
  • โรงเรียนวัดหันตรา

  34. พิจิตร

  • โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
  • โรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง”

  35. เพชรบูรณ์ร

  • โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ

  36. เพชรบุรี

  • โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
  • โรงเรียนบ้านหนองปืนแตก
  • โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)
  • โรงเรียนวัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)

  37. พะเยา

  • โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน)
  • โรงเรียนบ้านฝายกวาง
  • โรงเรียนบ้านดู่
  • โรงเรียนบ้านอิงโค้ง

  38. พังงา

  • โรงเรียนคุระบุรี
  • โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์
  • โรงเรียนวัดนารายณิการาม

  39. พัทลุง

  • โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
  • โรงเรียนบ้านปากพล

  40. พิษณุโลก

  • โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
  • โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎ์อุทิศพิทยา
  • โรงเรียนวัดบ้านนาขาม
  • โรงเรียนวัดบ้านมุง
  • โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย

  41. แพร่

  • โรงเรียนอนุบาลแพร่

  42. ภูเก็ต

  • โรงเรียนวิชิตสงคราม
  • โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกะทู้)
  • โรงเรียนบ้านสาคู
  • โรงเรียนอบจ. บ้านตลาดเหนือ

  43. มุกดาหาร

  • โรงเรียนมุกดาลัย
  • โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา

  44. มหาสารคาม

  • โรงเรียนเมืองวาปีปทุ
  • โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ
  • โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น
  • โรงเรียนบ้านเหล่าตามา

  45. แม่ฮ่องสอน

  • โรงเรียนวนาหลวง

  46. ยโสธร

  • โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
  • โรงเรียนบ้านกุดมะฮงดงสวาง
  • โรงเรียนบ้านทุ่งแต้
  • โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน

  47. ยะลา

  • โรงเรียนอนุบาลยะลา
  • โรงเรียนบ้านตลาดลำใหม่
  • โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
  • โรงเรียนบ้านยะหา

  48. ร้อยเอ็ด

  • โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
  • โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

  49. ระยอง

  • โรงเรียนมาบตาพุด
  • โรงเรียนบ้านเขาช่องลม
  • โรงเรียนวัดบ้านฉาง

  50. ระนอง

  • โรงเรียนอนุบาลระนอง
  • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
  • โรงเรียนบ้านบางมัน
  • โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
  • โรงเรียนบ้านละอุ่นใต้

  51. ราชบุรี

  • โรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)

  52. ลพบุรี

  • โรงเรียนโคกสำโรง
  • โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม
  • โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์

  53. ลำปาง

  • โรงเรียนอนุบาลเถิน
  • โรงเรียนบ้านเวียง
  • โรงเรียนอนุบาลสบปราบ

  54. เลย

  • โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”
  • โรงเรียนชุนชนหนองหิน
  • โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม
  • โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
  • โรงเรียนบ้านวังสะพุง
  • โรงเรียนเมืองเลย

  55. ลำพูน

  • โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
  • โรงเรียนบ้านปวง
  • โรงเรียนบ้านเหล่าป่าก๋อย
  • โรงเรียนวัดศรีบังวัน

  56. ศรีสะเกษ

  • โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
  • โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์
  • โรงเรียนอนุบาลบึงบูรณ์
  • โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
  • โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน

  57. สกลนคร

  • โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
  • โรงเรียนบ้านไร่นาดี
  • โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส
  • โรงเรียนบ้านอากาศ

  58. สระบุรี

  • โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท
  • โรงเรียนวัดจันทบุรี (ทิพย์ประชาสงเคราะห์)
  • โรงเรียนวัดห้วยลี่

  59. สระแก้ว

  • โรงเรียนบีกริม

  60. สมุทรสงคราม

  • โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
  • โรงเรียนวัดแก้วเจริญ

  61. สมุทรสาคร

  • โรงเรียนเอกชัย
  • โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
  • โรงเรียนวัดชัยมงคล
  • โรงเรียนวัดโสภณณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)
  • โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์

  62. สมุทรปราการ

  • โรงเรียนพร้านีลวัชระ
  • โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม

  63. สตูล

  • โรงเรียนอนุบาลสตูล
  • โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ
  • โรงเรียนบ้านตะโละใส
  • โรงเรียนบ้านนางแก้ว

  64. สิงห์บุรี

  • โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม
  • โรงเรียนวัดจักรสีห์
  • โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์
  • โรงเรียนวัดถอนสมอ

  65. สุพรรณบุรี

  • โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
  • โรงเรียนวัดบ่อกรุ “คุรุประชาสรรค์”
  • โรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
  • โรงเรียนวัดหนองผักนาก
  • โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต

  66. สุราษฏร์ธานี

  • โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
  • โรงเรียนบ้านคลองโร
  • โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
  • โรงเรียนวัดอินทการาม

  67. สุรินทร์

  • โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
  • โรงเรียนบ้านกระสัง
  • โรงเรียนบ้านรุน
  • โรงเรียนบ้านยางเตี้ย

  68. สงขลา

  • โรงเรียนวัดหูแร่
  • โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง
  • โรงเรียนบ้านคลองหวะ
  • โรงเรียนบ้านฉลุง

  69. สุโขทัย

  • โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)

  70. หนองบัวลำภู

  • โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย

  71. หนองคาย

  • โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
  • โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา

  72. อุตรดิตถ์

  • โรงเรียนชุมชนบ้านวังดิน
  • โรงเรียนบ้านดงสระแก้ว

  73. อุทัยธานี

  • โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

  74. อุดรธานี

  • โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา
  • โรงเรียนอนุบาลไชยวาน

  75. อุบลราชธานี

  • โรงเรียนอุบลวิทยาคม
  • โรงเรียนบ้านธาตุ
  • โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
  • โรงเรียนบ้านหัวคำ

  76. อ่างทอง

  • โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท
  • โรงเรียนบ้านงิ้วราย

  77. อำนาจเจริญ

  • โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา
  • โรงเรียนพัฒนาสามัคคี
  keyboard_arrow_up