Skip to main content

ปฏิทินโครงการ / กิจกรรมของมูลนิธิยุวทูตความดี ประจำปี 2557

ผู้เข้าชม 167

1. โครงการพิเศษเส้นทางสร้างคนดี 15 ปี ยุวทูตไทย 

งานครบรอบ 15 ปี ยุวทูตความดี มีผู้บริหารครูและนักเรียน เข้าร่วมจำนวน 3,049 คน คน จาก 192 โรงเรียน ใน 59 จังหวัด

2. การเสริมสร้างมิติความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายยุวทูตความดี

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “เยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน” มีผู้บริหารเขตการศึกษา 14 คน ผู้บริหารโรงเรียน 76 คน ครูจากโรงเรียนหลัก 76 คน รวมทั้งสิ้น166 คน จาก76 โรงเรียน ใน 76 จังหวัด

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการ “เหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน” มีผู้บริหารเขตการศึกษา 5 คน ผู้บริหารโรงเรียน 37 คน ครู 10 คน รวมทั้งสิ้น 52 คน จาก 40 โรงเรียน ใน 10 จังหวัด

3. การปลูกจิตสำนึก การฝึกจิตอาสาของเยาวชนยุวทูตความดี 

 • ค่ายอบรม “เยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม”
  มีผู้บริหารโรงเรียน 2 คน ครู 12 คน เยาวชนยุวทูตฯ 63คน จาก 24 โรงเรียน ใน 12 จังหวัด
 • ค่ายอบรม “รักษ์โลก รักแผ่นดิน”
  มีผู้บริหารโรงเรียน 4 คน ครู 34 คน เยาวชนยุวทูตฯ 211 คน จาก 73 โรงเรียน ใน 22 จังหวัด
 • ค่ายอบรม “ทรัพย์ในดิน กับ วิถีเกษตรไทย”
  มีผู้บริหารโรงเรียน 5 คน ครู 47 คน เยาวชนยุวทูตฯ 201 คน จาก 77 โรงเรียน ใน 25 จังหวัด
 • ค่ายอบรม “ธรรมะ คือ แสงสว่างแห่งปัญญา”
  มีผู้บริหารโรงเรียน 4 คน ครู 50 คน เยาวชนยุวทูตฯ 166 คน จาก 81 โรงเรียน ใน 25 จังหวัด
มีเยาวชนยุวทูตความดีเข้าร่วมค่ายอบรมฯ 641 คน ครู 143 คน ผู้บริหาร 15 คน รวม 799 คน ใน 255 โรงเรียน จาก 75จังหวัด

4. โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี 

 • โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ภาคใต้ (ภูเก็ต พังงา ชุมพร)
  ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 7,359 คน จาก 85 โรงเรียน ใน 3 จังหวัด
 • โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ภาคเหนือ (แม่ฮ่องสอน ตาก)
  ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 5,872 คน จาก 59 โรงเรียน ใน 2 จังหวัด
 • โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ภาคกลาง (กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี)
  มีผู้บริหารโรงเรียน 5 คน ครู 47 คน เยาวชนยุวทูตฯ 201 คน จาก 77 โรงเรียน ใน 25 จังหวัด
 • ค่ายอบรม “ธรรมะ คือ แสงสว่างแห่งปัญญา”
  ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 12,162 คน จาก 62 โรงเรียน ใน 3 จังหวัด
สรุป รวมระยะเวลาในการตั้งแสดงนิทรรศการเมืองความดี 27 วัน ที่โรงเรียนหลัก 13 แห่งใน 8 จังหวัด มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น จำนวน 25,393 คน จาก 206 โรงเรียน

5. โครงการ “ผู้อุปถัมภ์”

สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย กับโรงเรียนเอกชัยจังหวัดสมุทรสาคร มีเยาวชนยุวทูตฯ ครู และผู้บริหาร จำนวน 1,850 คน ร่วมกับคณะผู้ว่าราชการจังหวัด คณะผู้บริหารการ ปกครองส่วนท้องถิ่น คณะทูตฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 80 คน รวม 1,880 คน

โดยสรุป โครงการ / กิจกรรม ประจำปี 2557 มียุวทูตความดี ครู และผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมทั้งสิ้น 31,309 คน จาก 770 โรงเรียน ใน 73 จังหวัด ทั่วประเทศ

ตารางโครงการ / กิจกรรมของมูลนิธิยุวทูตความดี ประจำปี 2557

เดือน
โครงการ – กิจกรรม
มกราคม
3 – 6 มกราคม 2557
โครงการเส้นทางสร้างคนดี 15 ปี ยุวทูตฯ ไทย
เมษายน
เตรียมการโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี
พฤษภาคม
สำรวจพื้นที่โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ภาคใต้
มิถุนายน
สำรวจพื้นที่โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ภาคเหนือและภาคกลาง
กรกฎาคม
7 – 9 กรกฎาคม 2557
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่ โรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต
14 – 15 กรกฎาคม 2557
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่ โรงเรียนคุระบุรี จังหวัดพังงา
17 – 18 กรกฎาคม 2557
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่ โรงเรียนบ้านลำแก่น จังหวัดพังงา
21 – 22 กรกฎาคม 2557
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา จังหวัดชุมพร
สิงหาคม
4 – 5 สิงหาคม 2557
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่ โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7 – 8 สิงหาคม 2557
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่ โรงเรียนอนุบาลขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
14 – 15 สิงหาคม 2557
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่ โรงเรียนอนุบาลตาก จังหวัดตาก
18 – 19 สิงหาคม 2557
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จังหวัดตาก
25 – 26 สิงหาคม 2557
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่ โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105 จังหวัดกาญจนบุรี
28 – 29 สิงหาคม 2557
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่ โรงเรียนบ้านท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
กันยายน
1 – 3 กันยายน 2557
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
4 – 5 กันยายน 2557
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่ โรงเรียนวัดนางแก้ว จังหวัดราชบุรี
8 – 10 กันยายน 2557
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี
26 – 29 กันยายน 2557
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน ปี 2557
ตุลาคม
27 – 29 ตุลาคม 2557
ค่ายอบรมเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี
30 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2557
ค่ายอบรม “รักษ์โลก – รักแผ่นดิน” จังหวัดเพชรบุรี
พฤศจิกายน
7 – 9 พฤศจิกายน 2557
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ปี 2557
12 – 16 พฤศจิกายน 2557
ค่ายอบรม “ทรัพย์ในดินกับวิถีเกษตรไทย” จังหวัดสกลนคร
22 – 26 พฤศจิกายน 2557
ค่ายอบรม “ธรรมะ คือ แสงสว่างแห่งปัญญา” จังหวัดเชียงราย
ธันวาคม
11 ธันวาคม 2557
โครงการ “ผู้อุปถัมภ์” สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย กับโรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร

การเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ของโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี ประจำปี 2557

1. กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสายน้ำทิพย์
 • โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
 • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
 • โรงเรียนประถมนนทรี
 • โรงเรียนพญาไท
 • โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)
 • โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
 • โรงเรียนวัดเจ้ามูล
 • โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
 • โรงเรียนวัดโสมนัส
 • โรงเรียนวัดหนัง
 • โรงเรียนวัดอุทัยธาราม
 • โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์
 • โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

2. กระบี่

 • โรงเรียนอนุบาลกระบี่
 • โรงเรียนบ้านกอตง
 • โรงเรียนบ้านเขาดิน
 • โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ
 • โรงเรียนวัดภูมิบรรพต

3. กาญจนบุรี

 • โรงเรียนบ้านท่ามะกา
 • โรงเรียนโคราช
 • โรงเรียนดอนเตาอิฐ
 • โรงเรียนทุ่งประทุน
 • โรงเรียนบ้านเขาหินตั้ง
 • รงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
 • โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
 • โรงเรียนบ้านหนองกรด
 • โรงเรียนบ้านหนองลาน
 • โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
 • โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
 • โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
 • โรงเรียนวัดเบญพาด
 • โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
 • โรงเรียนวัดรางกระต่าย
 • โรงเรียนวัดหนองพันท้าว
 • โรงเรียนวัดหนองโรง
 • โรงเรียนวัดหนองใหญ่
 • โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
 • โรงเรียนวัดหวายเหนียว
 • โรงเรียนวัดใหญ่เจริญผล
 • โรงเรียนสาลวนาราม
 • โรงเรียนหนองจอก
 • โรงเรียนอนุบาลพนมทวน (รางหวาย)
 • โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก

4. กำแพงเพชร

 • โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง

5. กาฬสินธุ์

 • โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

6. ขอนแก่น

 • โรงเรียนสนามบิน
 • โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
 • โรงเรียนอนุบาลภูเวียง

7. จันทบุรี

 • โรงเรียนสฤษดิเดช
 • โรงเรียนบ้านคลองยาว
 • โรงเรียนบ้านเนินจำปา
 • โรงเรียนวัดรำพัน

8. ฉะเชิงเทรา

 • โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
 • โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ
 • โรงเรียนวัดหัวสวน
 • โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ (ศิริประชาบำรุง)
 • โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์

9. ชลบุรี

 • โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย
 • โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
 • โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม
 • โรงเรียนวัดนากระรอก
 • โรงเรียนวัดป่าแก้ว
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านบางพระ

10. ชัยนาท

 • โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
 • โรงเรียนบ้านวังคอไห (สงฆ์ประชาชนูทิศ)
 • โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
 • โรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์)

11. เชียงใหม่

 • โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
 • โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

12. ชัยภูมิ

 • โรงเรียนสุนทรวัฒนา
 • โรงเรียนภูมิวิทยา
 • โรงเรียนหนองนาแซงวิทยา
 • โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์

13. เชียงราย

 • โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

14. ชุมพร

 • โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา
 • โรงเรียนชลธารวดี
 • โรงเรียนบ้านเขาตาถุน
 • โรงเรียนบ้านเขาหลาง
 • โรงเรียนบ้านคลองสง
 • โรงเรียนบ้านดอนแค
 • โรงเรียนบ้านทรายทอง
 • โรงเรียนบ้านทับใหม่
 • โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
 • โรงเรียนบ้านเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
 • โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์
 • โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
 • โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี
 • โรงเรียนบ้านแหลมสันติ
 • โรงเรียนประชาเอื้ออารี
 • โรงเรียนปิยะวัฒนาราม
 • โรงเรียนละแมวิทยา
 • โรงเรียนวัดปากน้ำละแม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต
 • โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม
 • โรงเรียนวิเวกการาม
 • โรงเรียนสว่างมนัส
 • โรงเรียนสามัคคีวัฒนา

15. ตาก

 • โรงเรียนอนุบาลตาก
 • โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
 • โรงเรียนขุนห้วยบ้านแม่ต้าน
 • โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน
 • โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน
 • โรงเรียนชูราษฎร์
 • โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61
 • โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง
 • โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา
 • โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง
 • โรงเรียนบ้านป่ายางตะวันตก
 • โรงเรียนบ้านมูเซอ
 • โรงเรียนบ้านแม่จวาง
 • โรงเรียนบ้านแม่พะยวบ
 • โรงเรียนบ้านวังม่วง
 • โรงเรียนบ้านหนองกระโห้
 • โรงเรียนแม่สลิดหลวง
 • โรงเรียนแม่อุสุวิทยา
 • โรงเรียนสาขาบ้านทีซอแม

16. ตรัง

 • โรงเรียนบ้านคลองมวน
 • โรงเรียนวัดจอมไตร

17. นครปฐม

 • โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
 • โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)

18. นนทบุรี

 • โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
 • โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
 • โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)
 • โรงเรียนวัดลำโพ
 • โรงเรียนสุเหร่าเขียว

19. น่าน

 • โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
 • โรงเรียนบ้านนวราษฏร์
 • โรงเรียนบ้านวังยาว
 • โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
 • โรงเรียนวรนคร

20. นครสวรรค์

 • โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก (วัดพระปรางค์เหลือง)
 • โรงเรียนบ้านตุ๊กแก
 • โรงเรียนสายลำโพงเหนือ
 • โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี

21. นครพนม

 • โรงเรียนอนุบาลนครพนม
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
 • โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม
 • โรงเรียนป่าหว้าน
 • โรงเรียนโพนทอง

22. นครนายก

 • โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล)
 • โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)
 • โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตต์
 • โรงเรียนสันติธรรมราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนหนองรี
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านนา

23. นครราชสีมา

 • โรงเรียนวัดสระแก้ว
 • โรงเรียนบ้านจอหอ
 • โรงเรียนบ้านหนองพลวงใหญ่
 • โรงเรียนสามัคคีรถไฟ

24. นครศรีธรรมราช

 • โรงเรียนวัดลำนาว
 • โรงเรียนบ้านควนปะ
 • โรงเรียนบ้านนาตำเสา
 • โรงเรียนบ้านบางฉาง
 • โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25. นราธิวาส

 • โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
 • โรงเรียนนิคมพัฒนา 10
 • โรงเรียนบ้านโคกตา
 • โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห

26. บุรีรัมย์

 • โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
 • โรงเรียนชุมชนไผ่ล้อม
 • โรงเรียนป่าหว้าน
 • โรงเรียนโพนทอง
 • โรงเรียนอนุบาลห้วยราช

27. บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
 • โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์
 • โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
 • โรงเรียนบ้านโนนเสถียร
 • โรงเรียนประสานมิตรวิทยา

28. ปทุมธานี

 • โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

29. ปัตตานี

 • โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
 • โรงเรียนบ้านกะลาพอ
 • โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
 • โรงเรียนบ้านนาประดู่
 • โรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร
 • โรงเรียนอนุบาลยะรัง

30. ประจวบคีรีขันธ์

 • โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ
 • โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
 • โรงเรียนบ้านสวนหลวง
 • โรงเรียนบ้านหนองหอย
 • โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
 • โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

31. ปราจีนบุรี

 • โรงเรียนบ้านประพาส
 • โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76
 • โรงเรียนบ้านหนองหอย
 • โรงเรียนวัดเนินสูง

32. พระนครศรีอยุธยา

 • โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
 • โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
 • โรงเรียนวัดหนองเป้า
 • โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล)
 • โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)

33. พิจิตร

 • โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
 • โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ
 • โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
 • โรงเรียนอนุบาลโพทะเล

34. เพชรบูรณ์

 • โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ

35. เพชรบุรี

 • โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
 • โรงเรียนบ้านเนินรัก
 • โรงเรียนบ้านแม่ประจันต์
 • โรงเรียนบ้านสระพระ
 • โรงเรียนบ้านหนองน้ำถ่าย
 • โรงเรียนบ้านหนองปรง
 • โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)

36. พะเยา

 • โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน)
 • โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา
 • โรงเรียนบ้านดู่
 • โรงเรียนบ้านฝายกวาง

37. พังงา

 • โรงเรียนคุระบุรี
 • โรงเรียนโชคอำนวย
 • โรงเรียนนากลางมิตรภาพที่ 163
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2
 • โรงเรียนบ้านกระโสมฯ
 • โรงเรียนบ้านคลองห้าง
 • โรงเรียนบ้านคุรอด
 • โรงเรียนบ้านเจ้าขรัว
 • โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
 • โรงเรียนบ้านตำหนัง
 • โรงเรียนบ้านเตรียม
 • โรงเรียนบ้านทับช้าง
 • โรงเรียนบ้านท่าเรือง
 • โรงเรียนบ้านท่าสนุก
 • โรงเรียนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์
 • โรงเรียนบ้านบางกรัก
 • โรงเรียนบ้านบางครั่ง
 • โรงเรียนบ้านบางคลี
 • โรงเรียนบ้านบางเนียง
 • โรงเรียนบ้านบางม่วง
 • โรงเรียนบ้านบางวัน
 • โรงเรียนบ้านปกปุย
 • โรงเรียนบ้านพรุใน
 • โรงเรียนบ้านลำแก่น
 • โรงเรียนบ้านลำปี
 • โรงเรียนบ้านสวนใหม่
 • โรงเรียนพระราชทานทับละมุ
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
 • โรงเรียนวัดช้างนอน
 • โรงเรียนวัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11
 • โรงเรียนวัดนากลาง
 • โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163
 • โรงเรียนวัดนารายณิการาม
 • โรงเรียนวัดประชาธิการาม
 • โรงเรียนวัดประชุมศึกษา
 • โรงเรียนวัดเหมืองประชาราม
 • โรงเรียนอนุบาลพังงา

38. พัทลุง

 • โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
 • โรงเรียนวัดเขาวงศ์
 • โรงเรียนสังฆวราราม
 • โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน

39. พิษณุโลก

 • โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
 • โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
 • โรงเรียนกัลยานิวัฒนา 1
 • โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย
 • โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม
 • โรงเรียนวัดบ้านมุง
 • โรงเรียนวัดศรีวิสุทธิธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)

40. แพร่

 • โรงเรียนอนุบาลแพร่

41. ภูเก็ต

 • โรงเรียนวิชิตสงคราม
 • โรงเรียนเกาะมะพร้าว
 • โรงเรียนเกาะสิเหร่
 • โรงเรียนขุนยวมวิทยา
 • โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
 • โรงเรียนชุมชนต่อแพงวิทยา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน
 • โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
 • โรงเรียนดาวรุ่ง
 • โรงเรียนตชด. บำรุงที่ 60
 • โรงเรียนทุ่งคา “บุณยขจรประชาอาสา”
 • โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกู้กู
 • โรงเรียนบ้านคำสุข
 • โรงเรียนบ้านนางิ้ว
 • โรงเรียนบ้านบางคู
 • โรงเรียนบ้านบางทอง
 • โรงเรียนบ้านบางโรง
 • โรงเรียนบ้านบ้านไม้ขาว
 • โรงเรียนบ้านพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านแม่กิ๊
 • โรงเรียนบ้านแม่อูคอหลวง
 • โรงเรียนบ้านสาคู
 • โรงเรียนบ้านห้วยนา
 • โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ
 • โรงเรียนภูเก็ตไทยหัว (อาเซียนวิทยา)
 • โรงเรียนเมืองภูเก็ต
 • โรงเรียนแม่สุริน
 • โรงเรียนแม่อูคอ
 • โรงเรียนวัดเก็ตโฮ่
 • โรงเรียนวัดเทพนิมิต
 • โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม
 • โรงเรียนสะปำ “มงคลวิทยา”
 • โรงเรียนห้วยส้าน
 • โรงเรียนแหลมพันวา
 • โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
 • โรงเรียนอบจ.เหนือ จ.ภูเก็ต

42. ยโสธร

 • โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู 2503)
 • โรงเรียนกุดมะฮงดงสวาง
 • โรงเรียนชุมชนกู่จาน
 • โรงเรียนบ้านดงเจริญ
 • โรงเรียนบ้านนาคำ

43. ยะลา

 • โรงเรียนอนุบาลยะลา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองธารโต
 • โรงเรียนวัดรังสิตาวาส

44. ร้อยเอ็ด

 • โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
 • โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
 • โรงเรียนชุมชนบางยางกู่
 • โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

45. ระยอง

 • โรงเรียนอนุบาลระยอง
 • โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
 • โรงเรียนวัดบ้านฉาง
 • โรงเรียนวัดกระเฉท

46. มุกดาหาร

 • โรงเรียนมุกดาลัย
 • โรงเรียนบ้านกุดโง้ง
 • โรงเรียนบ้านาโปน้อย

47. มหาสารคาม

 • โรงเรียนเมืองวาปีปทุม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม
 • โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม
 • โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา

48. แม่ฮ่องสอน

 • โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนขุนยวม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
 • โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง
 • โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
 • โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 29
 • โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง
 • โรงเรียนบ้านทุ่งกองหมู
 • โรงเรียนบ้านในสอย
 • โรงเรียนบ้านป่าปุ๊
 • โรงเรียนบ้านไม้สะเป่
 • โรงเรียนบ้านสบป่อย
 • โรงเรียนบ้านสบสอย
 • โรงเรียนบ้านห้วยขาน
 • โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
 • โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า
 • โรงเรียนบ้านใหม่
 • โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
 • โรงเรียนสังวาลย์วิทย์
 • โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
 • โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
 • โรงเรียนอนุบาลปาย (บ้านเวียงใต้)
 • โรงเรียนอบจ. บ้านจองคำ

49. ระนอง

 • โรงเรียนอนุบาลระนอง
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพุ)
 • โรงเรียนนิคมสงเคราะห์
 • โรงเรียนบ้านด่าน
 • โรงเรียนบ้านบางริ้น

50. ราชบุรี

 • โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
 • โรงเรียนเกาะลอย
 • โรงเรียนขนอน
 • โรงเรียนเขาวัง
 • โรงเรียนเขาส้ม
 • โรงเรียนเจติยาราม
 • โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน์
 • โรงเรียนบางลาน
 • โรงเรียนวัดแก้วฟ้า
 • โรงเรียนวัดเขาแหลม
 • โรงเรียนวัดโคกทอง
 • โรงเรียนวัดช่องพราน
 • โรงเรียนวัดชัยรัตน์
 • โรงเรียนวัดดอนทราย
 • โรงเรียนวัดท่าหลวงพล
 • โรงเรียนวัดนางแก้ว
 • โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง
 • โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ
 • โรงเรียนวัดพุลุ้ง
 • โรงเรียนวัดระฆังทอง
 • โรงเรียนวัดศรีประชุมชน
 • โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า
 • โรงเรียนวัดหนองกบ
 • โรงเรียนวัดหนองกลางดง
 • โรงเรียนวัดหนองใยบัว
 • โรงเรียนวัดสนามไชย
 • โรงเรียนสมถะ
 • โรงเรียนหนองกระทุ่ม
 • โรงเรียนหนองไก่ขัน
 • โรงเรียนหนองสองห้อง
 • โรงเรียนห้วยตะแคง

51. ลพบุรี

 • โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์
 • โรงเรียนบ้านโคกกระเทียม
 • โรงเรียนบ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก
 • โรงเรียนบ้านมหาโพธิ์

52. ลำปาง

 • โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
 • โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
 • โรงเรียนบ้านท่าแหน
 • โรงเรียนผาปังวิทยา

53. เลย

 • โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
 • โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”
 • โรงเรียนชุมชนหนองหิน
 • โรงเรียนบ้านวังสะพุง
 • โรงเรียนเมืองเลย

54. ลำพูน

 • โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
 • โรงเรียนบ้านปวง
 • โรงเรียนบ้านห้วยไซ
 • โรงเรียนวัดศรีบังวัน
 • โรงเรียนอนุบาลลำพูน

55. ศรีสะเกษ

 • โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
 • โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต

56. สกลนคร

 • โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
 • โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
 • โรงเรียนบ้านดงหลวง

57. สระบุรี

 • โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท

58. สุพรรณบุรี

 • โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์
 • ดอนเจดีย์
 • โรงเรียนวัดบ้านกรวด
 • โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
 • โรงเรียนวัดหนองผักนาก

59. สุราษฎร์ธานี

 • โรงเรียนวัดภูเขาทอง
 • โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ
 • โรงเรียนวัดบุญฑริกการาม
 • โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

60. สุรินทร์

 • โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
 • โรงเรียนบ้านกระสัง
 • โรงเรียนบ้านขอนแตก
 • โรงเรียนบ้านทัพทัน

61. สงขลา

 • โรงเรียนคอลอมุดอ
 • โรงเรียนวัดหูแร่
 • โรงเรียนนาจะแหน
 • โรงเรียนบ้านบ่อทอง
 • โรงเรียนบ้านเมาะลาแต

62. สุโขทัย

 • โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)
 • โรงเรียนบ้านกลางดง
 • โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศวิทยาคาร)
 • โรงเรียนบ้านสามหลัง

63. หนองบัวลำภู

 • โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
 • โรงเรียนชุมชนโปร่งวังม่วง
 • โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
 • โรงเรียนบ้านวังหินซา

64. สระแก้ว

 • โรงเรียนบ้านวังใหม่
 • โรงเรียนบ้านเขาแหลม
 • โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
 • โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต

65. สมุทรสงคราม

 • โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
 • โรงเรียนวัดเขายี่สาร
 • โรงเรียนวัดคู้สนามจันทร์
 • โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส

66. สมุทรสาคร

 • โรงเรียนเอกชัย
 • โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
 • โรงเรียนชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95
 • โรงเรียนบ้านวังจรเข้
 • โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท
 • โรงเรียนวัดอ้อมน้อย

67. สมุทรปราการ

 • โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
 • โรงเรียนคลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์)
 • โรงเรียนธนาคารออมสิน
 • โรงเรียนวัดบางโปรง

68. สตูล

 • โรงเรียนบ้านตะโละใส
 • โรงเรียนบ้านท่าแลหลา
 • โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก
 • โรงเรียนบ้านบุโบย

69. สิงห์บุรี

 • โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี
 • โรงเรียนวัดกลางท่าข้าม
 • โรงเรียนวัดข่อย
 • โรงเรียนวัดตะโหนด
 • โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย

70. หนองคาย

 • โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
 • โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
 • โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน
 • โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง
 • โรงเรียนบ้านหนองผือ
 • โรงเรียนป่าสักวิทยา
 • โรงเรียนราษฎร์สามัคคี

71. อุตรดิตถ์

 • โรงเรียนบ้านวังดิน
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยา

72. อุทัยธานี

 • โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
 • โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
 • โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุ่ย

73. อุดรธานี

 • โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
 • โรงเรียนผาสุกประชานุกูล
 • โรงเรียนหนองกุงทับม้า
 • โรงเรียนหาญใจพิทยาคม

74. อุบลราชธานี

 • โรงเรียนอุบลวิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านธาตุ
 • โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง
 • โรงเรียนบ้านสำโรง (คุรุประชาสามัคคี)

75. อ่างทอง

 • โรงเรียนวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)
 • โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท
 • โรงเรียนบ้านศาลาดิน
 • โรงเรียนวัดคลองพูล
 • โรงเรียนวัดลิ้นทอง

76. อำนาจเจริญ

 • โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา
 • โรงเรียนบ้านคันสูง
 • โรงเรียนบ้านโคกก่ง
 • โรงเรียนบ้านหินขัน
keyboard_arrow_up