Skip to main content

ปฏิทินโครงการ / กิจกรรมของมูลนิธิยุวทูตความดี ประจำปี 2558

ผู้เข้าชม 105

1. การพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน

 • การเยือนอินโดนีเซีย เพื่อพัฒนาโลกทัศน์ของยุวทูตความดี
  เยาวชนยุวทูตฯ 5 คน ครู 1 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน จาก 6 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด
 • การเยือนมาเลเซีย เพื่อพัฒนาโลกทัศน์ของยุวทูตความดี
  เยาวชนยุวทูตฯ 28 คน ครู6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน จาก 26 โรงเรียน ใน 21 จังหวัด
 • การเยือนเมียนมา เพื่อพัฒนาโลกทัศน์ของยุวทูตความดี
  เยาวชนยุวทูตฯ 32 คน ครู9 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน รวม 43 คน จาก 32 โรงเรียน ใน 25 จังหวัด
 • การเยือนเวียดนาม เพื่อพัฒนาโลกทัศน์ของยุวทูตความดี
  เยาวชนยุวทูตฯ 26 คน ครู7 คน ผู้บริหารโรงเรียน 1 คน รวม 34 คน จาก 26 โรงเรียน ใน 23 จังหวัด
มีเยาวชนยุวทูตความดี จำนวน 91 คน ครู 23 คน และผู้บริหาร 5 คน รวม 119 คน ใน 90 โรงเรียน จาก 71 จังหวัด

2. โครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน

 • คู่ที่ 1 พัทลุง – ลำปาง
  • โรงเรียนอนุบาลป่าบอน จังหวัดพัทลุง
   ร่วมกับ 6 โรงเรียนภาคีในจังหวัด มีผู้เข้าร่วมจำนวน 112 คน
  • โรงเรียนอนุบาลเถิน จังหวัดลำปาง
   ร่วมกับ 3 โรงเรียนภาคีในจังหวัด มีผู้เข้าร่วมจำนวน 120 คน
 • คู่ที่ 2 กาญจนบุรี – หนองคาย
  • โรงเรียนบ้านท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
   ร่วมกับ 3 โรงเรียนภาคีในจังหวัด มีผู้เข้าร่วมจำนวน 120 คน
  • โรงเรียนโกมลวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
   ร่วมกับ 4 โรงเรียนภาคีในจังหวัด มีผู้เข้าร่วมจำนวน 110 คน
 • คู่ที่ 3 พังงา – พระนครศรีอยุธยา
  • โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   ร่วมกับ 3 โรงเรียนภาคีในจังหวัด มีผู้เข้าร่วมจำนวน 120 คน
  • โรงเรียนคุระบุรี จังหวัดพังงา
   ร่วมกับ 3 โรงเรียนภาคีในจังหวัด มีผู้เข้าร่วมจำนวน 120 คน
 • คู่ที่ 4 กรุงเทพมหานคร – แม่ฮ่องสอน
  • โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร
   ร่วมกับ 4 โรงเรียนภาคีในจังหวัด มีผู้เข้าร่วมจำนวน 150 คน
  • โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   ร่วมกับ 3 โรงเรียนภาคีในจังหวัด มีผู้เข้าร่วมจำนวน 250 คน
มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ นักเรียน จำนวน 1,015 คน ครู 58 คน และผู้บริหารโรงเรียน 29 คน จากโรงเรียนหลัก และโรงเรียนภาคี จำนวน 37 โรงเรียน ใน 8 จังหวัด

3. โครงการนำคณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เยาวชนยุวทูตฯ 4 คน ครู 1 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน จาก 5 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด

4. โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย – อินเดีย

เยาวชนยุวทูตฯ 10 คน ครู2 คน รวมทั้งสิ้น 12 คน จาก 12 โรงเรียน ใน 12 จังหวัด

5. โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี

 • โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ภาคตะวันออก (จันทบุรี ฉะเชิงเทรา)
  ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน เข้าร่วมทั้งสิ้น 8,886 คน จาก 25 โรงเรียน ใน 2 จังหวัด
 • โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ภาคเหนือ (พิษณุโลก น่าน เชียงราย)
  ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน เข้าร่วมทั้งสิ้น 8,441 คน จาก 89 โรงเรียน ใน 3 จังหวัด
 • โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เลย ขอนแก่น สกลนคร นครพนม อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครราชสีมา)
  ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน เข้าร่วมทั้งสิ้น 20,921 คน จาก 97 โรงเรียน ใน 7 จังหวัด
มีผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 38,248 คน จาก 211 โรงเรียน ใน 12 จังหวัด

6. โครงการนำนักเรียนยุวทูตความดีเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 เพื่อแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียนภาษาอังกฤษ (ASEAN Quiz)

มีนักเรียนยุวทูตฯ 129 คน ครู 46 คน เข้าร่วมโครงการจำนวน 175 คน จาก 43 โรงเรียน
ผลการแข่งขัน โรงเรียนอนุบาลระยองจังหวัดระยอง ได้รับรางวัลชนะเลิศ และโรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

7. โครงการการมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี

 • นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย จำนวน 5 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 25,000 บาท
 • สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา และโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดีในจังหวัดอีก 9 โรงเรียน จำนวน 50 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 250,000 บาท
 • สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย มอบทุนการศึกษา ที่โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง และโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดีในจังหวัดอีก 8 โรงเรียน จำนวน 50 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมทั้งสิ้น 250,000 บาท
โดยสรุป โครงการ / กิจกรรม ประจำปี 2558 มียุวทูตความดี ครู และผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมทั้งสิ้น 39,767 คน จาก 415 โรงเรียน ใน 71 จังหวัดทั่วประเทศ

ตารางโครงการ/กิจกรรมของมูลนิธิยุวทูตความดี ประจำปี 2558

เดือน
โครงการ – กิจกรรม
มกราคม
15 – 23 มกราคม 2558
โครงการยุวทูตความดีเยือนอินโดนีเซีย
19 – 22 มกราคม 2558
โครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ที่จังหวัดลำปาง
26 – 31 มกราคม 2558
โครงการยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย
กุมภาพันธ์
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ที่จังหวัดกาญจนบุรี
18 – 19 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการนำนักเรียนยุวทูตความดีเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64
21 – 25 กุมภาพันธ์ 2558
โครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ที่จังหวัดพัทลุง
26 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2558
โครงการยุวทูตความดีเยือนเมียนมา
มีนาคม
2 – 6 มีนาคม 2558
โครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ที่จังหวัดหนองคาย
9 – 14 มีนาคม 2558
โครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
23 – 28 มีนาคม 2558
โครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ที่จังหวัดพังงา
30 มีนาคม – 4 เมษายน 2558
โครงการยุวทูตความดีเยือนเวียดนาม
พฤษภาคม
10 – 24 พฤษภาคม 2558
โครงการนำคณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
มิถุนายน
19 – 22 มิถุนายน 2558
โครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ที่กรุงเทพมหานคร
กรกฎาคม
10 – 13 กรกฎาคม 2558
โครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
22, 24, 28 กรกฎาคม 2558
เตรียมการโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดีภาคตะวันออก
สิงหาคม
9 – 17 สิงหาคม 2558
โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย – อินเดีย
3, 5 สิงหาคม 2558
เตรียมการโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดีภาคเหนือ
7, 13, 17, 20, 21 สิงหาคม 2558
เตรียมการโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดีภาคอีสาน
กันยายน
2 – 4 กันยายน 2558
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี
8 – 10 กันยายน 2558
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
14 – 15 กันยายน 2558
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
17 – 18 กันยายน 2558
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน
21 – 22 กันยายน 2558
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ตุลาคม
13 ตุลาคม 2558
โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีน ที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา
27 ตุลาคม 2558
โครงการมอบทุนการศึกษาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย
พฤศจิกายน
5 – 6 พฤศจิกายน 2558
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน จังหวัดเลย
11 พฤศจิกายน 2558
โครงการมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีน ที่โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง
9 – 11 พฤศจิกายน 2558
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
19 – 20 พฤศจิกายน 2558
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
23 – 24 พฤศจิกายน 2558
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัดอุบลราชธานี
26 – 27 พฤศจิกายน 2558
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2558
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา

การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี ประจำปี 2558

1.กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนสายน้ำทิพย์
 • โรงเรียนโฆสิตสโมสร
 • โรงเรียนพญาไท
 • โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
 • โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
 • โรงเรียนวัดชนะสงคราม
 • โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
 • โรงเรียนวัดโสมนัส
 • โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง

2. กาญจนบุรี

 • โรงเรียนบ้านท่ามะกา
 • โรงเรียนบ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 105
 • โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
 • โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
 • โรงเรียนวัดเขาใหญ่

3. กำแพงเพชร

 • โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง

4. กาฬสินธุ์

 • โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

5. ขอนแก่น

 • โรงเรียนอนุบาลภูเวียง
 • โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
 • โรงเรียนชุมชนหนองเรือ
 • โรงเรียนสนามบิน
 • โรงเรียนหินเหิบศิลาทิพย์
 • โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
 • โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
 • โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
 • โรงเรียนบ้านโคกฟันโปง
 • โรงเรียนบ้านคำไฮ
 • โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
 • โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
 • โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
 • โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูล
 • โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่น
 • โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
 • โรงเรียนบ้านหนองขาม
 • โรงเรียนบ้านกอก
 • โรงเรียนบ้านดอนบม
 • โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
 • โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร)

6. จันทบุรี

 • โรงเรียนสฤษดิเดช
 • โรงเรียนเทศบาลเมือง 1
 • โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี
 • โรงเรียนบ้านแก้ว
 • โรงเรียนบ้านคลองลาว
 • โรงเรียนบ้านเนินจำปา
 • โรงเรียนวัดทองทั่ว
 • โรงเรียนวัดพลับ
 • โรงเรียนวัดลำพัน
 • โรงเรียนวัดสิงห์
 • โรงเรียนวัดหนองคัน
 • โรงเรียนศรียานุสรณ์
 • โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองเคล้า

7. ฉะเชิงเทรา

 • โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
 • โรงเรียนวัดหัวสวน
 • โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ (ศิริประชาบำรุง)
 • โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ
 • โรงเรียนโสภณประชาเทวารุทธารักษ์
 • โรงเรียนวัดบางปรง
 • โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
 • โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
 • โรงเรียนบ้านวนท่าแครง
 • โรงเรียนวัดประตูน้ำ
 • โรงเรียนปากคลองบางขนาก

8. ชลบุรี

 • โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

9. ชัยนาท

 • โรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณา – สุชัยประชาสรรค์)
 • โรงเรียนอนุบาลชัยนาท

10. ชัยภูมิ

 • โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
 • โรงเรียนสุนทรวัฒนา

11. เชียงราย

 • โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
 • โรงเรียน ต.ช.ด. กิ่วกาญจน์
 • โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
 • โรงเรียนชุมชนต้าตลาด
 • โรงเรียนชุมชนสถาน
 • โรงเรียนดอนมหาวัน
 • โรงเรียนเด็กดี
 • โรงเรียนตองม่วงชุม
 • โรงเรียนทุ่งงิ้ว
 • โรงเรียนทุ่งซางดงหลวง
 • โรงเรียนทุ่งทรายพัฒนา
 • โรงเรียนทุ่งนาน้อย
 • โรงเรียนเทิง (เทิงทำนุประชา)
 • โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
 • โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
 • โรงเรียนบ้านครึ่งใต้
 • โรงเรียนบ้านทุ่งคำ
 • โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง
 • โรงเรียนบ้านน้ำม้า
 • โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์
 • โรงเรียนบ้านลุง
 • โรงเรียนบ้านศรีลานนา
 • โรงเรียนบ้านหลวง
 • โรงเรียนบ้านหลู้
 • โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง
 • โรงเรียนปล้องแดนเมือง
 • โรงเรียนพระกุมารเยซู
 • โรงเรียนลูกรักเชียงของ
 • โรงเรียนวรรณศรวิทยา
 • โรงเรียนสองพี่น้อง
 • โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
 • โรงเรียนห้วยคุ
 • โรงเรียนหัวเวียงโกศัลวิทย์
 • โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น

12. ชุมพร

 • โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา

13. ตาก

 • โรงเรียนอนุบาลตาก

14. ตรัง

 • โรงเรียนบ้านคลองมวน

15. นครปฐม

 • โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
 • โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

16. นนทบุรี

 • โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
 • โรงเรียนประเสริฐอิสลาม
 • โรงเรียนวัดพระเงิน (อิศราวิทย์อุปกรณ์)

17. น่าน

 • โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
 • โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์)
 • โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
 • โรงเรียนบ้านกาใส
 • โรงเรียนบ้านเชียงยืน
 • โรงเรียนบ้านไชยสถาน
 • โรงเรียนบ้านดอนสะไมย์วิทยา
 • โรงเรียนบ้านถืมตอง
 • โรงเรียนบ้านท่าวังผา (ประชารัฐวิทยาคาร)
 • โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
 • โรงเรียนบ้านนวราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่
 • โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง
 • โรงเรียนบ้านน้ำงาว
 • โรงเรียนบ้านผาตูบ
 • โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านเมืองจัง
 • โรงเรียนบ้านเรือง
 • โรงเรียนบ้านวังยาว
 • โรงเรียนบ้านวังหมอ
 • โรงเรียนบ้านสะเนียน
 • โรงเรียนบ้านห้วยมอญ
 • โรงเรียนบ้านหาดเค็ด
 • โรงเรียนปางเป๋ย
 • โรงเรียนราชานุบาล
 • โรงเรียนสองแคว
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร
 • โรงเรียนห้วยปุก
 • โรงเรียนห้วยเฮือ
 • โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา

18. นครสวรรค์

 • โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก

19. นครพนม

 • โรงเรียนอนุบาลนครพนม
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
 • โรงเรียนตงเจี่ย
 • โรงเรียนท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)
 • โรงเรียนบ้านสามัคคี
 • โรงเรียนสุนทรวิจิตร
 • โรงเรียนปิยมหาราชาลัย
 • โรงเรียนเตยอุปถัมภ์
 • โรงเรียนสันตยานันท์
 • โรงเรียนกุดฉิม
 • โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
 • โรงเรียนเทศบาล 1
 • โรงเรียนเทศบาล 2
 • โรงเรียนเทศบาล 3
 • โรงเรียนเทศบาล 4
 • โรงเรียนเทศบาล 5

20. นครนายก

 • โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล)

21. นครราชสีมา

 • โรงเรียนวัดสระแก้ว
 • โรงเรียนบ้านหัวทะเล
 • โรงเรียนสามัคคีรถไฟ
 • โรงเรียนสุขานารี

22. นครศรีธรรมราช

 • โรงเรียนวัดลำนาว

23. นราธิวาส

 • โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
 • โรงเรียนบ้านโคกตา

24. บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านบึงกาฬ

25. ปทุมธานี

 • โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

26. ปัตตานี

 • โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
 • โรงเรียนอนุบาลยะรัง

27. ประจวบคีรีขันธ์

 • โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ
 • โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

28. ปราจีนบุรี

 • โรงเรียนบ้านประพาส
 • โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 67
 • โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
 • โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
 • โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
 • โรงเรียนวัดหนองเป้า
 • โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล)
 • โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์)

30. พิจิตร

 • โรงเรียนอนุบาลพิจิตร

31. เพชรบูรณ์

 • โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ

32. เพชรบุรี

 • โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

33. พะเยา

 • โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน)
 • โรงเรียนบ้านดู่

34. พังงา

 • โรงเรียนคุระบุรี
 • โรงเรียนบ้านลำแก่น

35. พัทลุง

 • โรงเรียนอนุบาลป่าบอน
 • โรงเรียนวัดเขาวงก์
 • โรงเรียนสังฆวราราม
 • โรงเรียนอนุบาลเขาสนชัย

36. พิษณุโลก

 • โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
 • โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
 • โรงรียนวัดโพธิญาณ (อ.ท.ผ. อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง
 • โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย
 • โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์)
 • โรงเรียนตาปะขาวหาย
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8
 • โรงเรียนนาโพธิ์จาน
 • โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ
 • โรงเรียนบ้านเนินมะปราง
 • โรงเรียนบ้านบางระกำ
 • โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
 • โรงเรียนบ้านป่า (บิลอาสาประชาสรรค์)
 • โรงเรียนบ้านป่าแดง
 • โรงเรียนบ้านหนองกุลา
 • โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง
 • โรงเรียนโป่งหม้อข้าว
 • โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
 • โรงเรียนราษฎร์สามัคคี
 • โรงเรียนวัดจอมทอง
 • โรงเรียนวัดท่าช้าง
 • โรงเรียนวัดโบสถ์
 • โรงเรียนวัดไผ่ค่อม (แพรประชาอุปถัมภ์)
 • โรงเรียนวัดพรหมเกษร
 • โรงเรียนวัดมหาวนาราม
 • โรงเรียนวัดสระโคล่
 • โรงเรียนวัดแสงดาว (เทพประชานุสรณ์)

37. ภูเก็ต

 • โรงเรียนวิชิตสงคราม

38. มุกดาหาร

 • โรงเรียนมุกดาลัย

39. มหาสารคาม

 • โรงเรียนเมืองวาปีปทุม

40. แม่ฮ่องสอน

 • โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนบ้านวนาหลวง
 • โรงเรียนอนุบาลขุนยวม
 • โรงเรียนอนุบาลปาย (บ้านเวียงใต้)

41. ยโสธร

 • โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู 2503)
 • โรงเรียนบ้านดงเจริญ

42. ยะลา

 • โรงเรียนอนุบาลยะลา

43. ร้อยเอ็ด

 • โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
 • โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

44. ระยอง

 • โรงเรียนอนุบาลระยอง
 • โรงเรียนบ้านบึงตะกาด
 • โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
 • โรงเรียนวัดกระเฉท
 • โรงเรียนวัดกระแส
 • โรงเรียนวัดเขาช่องลม
 • โรงเรียนวัดตะพงนอก
 • โรงเรียนวัดตากวน

45. ระนอง

 • โรงเรียนอนุบาลระนอง

46. ราชบุรี

 • โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
 • โรงเรียนวัดนางแก้ว
 • โรงเรียนวัดบ้านฆ้อง
 • โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ

47. ลพบุรี

 • โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์
 • โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง)

48. ลำปาง

 • โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
 • โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
 • โรงเรียนบ้านท่าแหน
 • โรงเรียนผาปังวิทยา

49. เลย

 • โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”
 • โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
 • โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
 • โรงเรียนชุมชนปากชม
 • โรงเรียนเชียงคาน
 • โรงเรียนบ้านกลาง
 • โรงเรียนบ้านคกงิ้ว
 • โรงเรียนบ้านคกเลา
 • โรงเรียนบ้านคดมาด
 • โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
 • โรงเรียนบ้านนาซ่าว
 • โรงเรียนบ้านนาดินดำ
 • โรงเรียนบ้านน้ำพร
 • โรงเรียนบ้านบุฮม
 • โรงเรียนบ้านผาแบ่น
 • โรงเรียนบ้านโสกวิทยาคาร
 • โรงเรียนบ้านใหม่
 • โรงเรียนบ้านอุมุง
 • โรงเรียนเพียงหลวง 18
 • โรงเรียนเมืองเลย
 • โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
 • โรงเรียนอนุบาลเลย

50. ลำพูน

 • โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
 • โรงเรียนวัดศรีบังวัน

51. ศรีสะเกษ

 • โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
 • โรงเรียนบ้านจานหนองคู
 • โรงเรียนบ้านดอนกลาง
 • โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
 • โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง
 • โรงเรียนอนุบาลขุญหาญ
 • โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
 • โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน
 • โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย

52. สกลนคร

 • โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
 • โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
 • โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)
 • โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง
 • โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด
 • โรงเรียนดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา)
 • โรงเรียนนายอวัฒนา
 • โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา
 • โรงเรียนสกลนคร (วันครู 2501)
 • โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง

53. สระแก้ว

 • โรงเรียนบ้านเขาแหลม

54. สมุทรสงคราม

 • โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม

55. สมุทรสาคร

 • โรงเรียนเอกชัย
 • โรงเรียนวัดศรีเมือง
 • โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
 • โรงเรียนวัดบางกระเจ้า

56. สมุทรปราการ

 • โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
 • โรงเรียนวัดบางโปรง
 • โรงเรียนวัดบางฝ้าย
 • โรงเรียนวัดเสาธงกลาง

57. สตูล

 • โรงเรียนบ้านตะโละใส
 • โรงเรียนอนุบาลสตูล
 • โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก

58. สิงห์บุรี

 • โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี

59. สุพรรณบุรี

 • โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
 • โรงเรียนวัดหนองผักนาก

60. สุราษฎร์ธานี

 • โรงเรียนวัดบุญฑริกการาม

61. สุรินทร์

 • โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ

62. สงขลา

 • โรงเรียนคอลอมุดอ

63. สุโขทัย

 • โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)

64. หนองบัวลำภู

 • โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
 • โรงเรียนบ้านฝั่งแดง

65. หนองคาย

 • โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
 • โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
 • โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน
 • โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง
 • โรงเรียนบ้านโพนพระ
 • โรงเรียนวัดเขาตะพั้น

66. อุตรดิตถ์

 • โรงเรียนบ้านวังดิน
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยา

67. อุทัยธานี

 • โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
 • โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว
 • โรงเรียนบ้านหนองกก
 • โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
 • โรงเรียนอนุบาลบึงบูรณ์

68. อุดรธานี

 • โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ

69. อุบลราชธานี

 • โรงเรียนอุบลวิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านขามน้อย
 • โรงเรียนบ้านปะอาว
 • โรงเรียนบ้านสวนงัว (ราษฎร์ใจดี)
 • โรงเรียนปทุมวิทยากร
 • โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา)
 • โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
 • โรงเรียนเมืองอุบล
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32
 • โรงเรียนวัดท่าวังหิน
 • โรงเรียนอุบลราชธานี

70. อ่างทอง

 • โรงเรียนวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์)

71. อำนาจเจริญ

 • โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา
keyboard_arrow_up