Skip to main content

ปฏิทินโครงการ / กิจกรรมของมูลนิธิยุวทูตความดี ประจำปี 2561

ผู้เข้าชม 169

1.  โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง

ผู้บริหารโรงเรียน 67 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ 67 คน รวม 134 คน จาก 67 โรงเรียน ใน 67 จังหวัด

2. โครงการค่ายอบรมต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง

 • ค่ายอบรม ธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียง
  นักเรียน 169 คน ครู 20 คน รวม 189 คน จาก 69 โรงเรียน ใน 19 จังหวัด
 • ค่ายอบรม สร้างสรรค์วิชาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยวิถีพอเพียง
  เยาวชนยุวทูตฯ 122 คน ครู 13 คน รวม 135 คน จาก 48 โรงเรียน ใน 13 จังหวัด
 • ค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน
  เยาวชนยุวทูตฯ 139 คน ครู 28 คน รวม 167 คน จาก 48 โรงเรียน ใน 13 จังหวัด
 • ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง
  เยาวชนยุวทูตฯ 88 คน ครู 22 คน รวม 110 คน จาก 22 โรงเรียน ใน 22 จังหวัด
 • ค่ายอบรม สืบสานวิถีไทย ฟื้นผืนป่า รักษาต้นน้ำ
  เยาวชนยุวทูตฯ 76 คน ครู 16 คน รวม 92 คน จาก 29 โรงเรียน ใน 8 จังหวัด
 • ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  เยาวชนยุวทูตฯ 139 คน ครู 32 คน รวม 171 คน จาก 52 โรงเรียน ใน 17 จังหวัด
มีเยาวชนยุวทูตฯ 733 คน ครู 131 คน รวม 864 คน จาก 226 โรงเรียน ใน 70 จังหวัด เข้าร่วมค่ายอบรมฯ

3. การพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน

 • การเยือนมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพัฒนาโลกทัศน์ของยุวทูตความดี
  ยุวทูตความดี 6 คน ครู 1 คน รวม 7 คน จาก 6 โรงเรียน ใน 6 จังหวัด
 • การเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อพัฒนาโลกทัศน์ของยุวทูตความดี
  ยุวทูตความดี 32 คน ครู 8 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน รวม 42 คน จาก 27 โรงเรียน ใน 18 จังหวัด
 • การเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อพัฒนาโลกทัศน์ของยุวทูตความดี
  ยุวทูตความดี 19 คน ครู 5 คน ผู้บริหารโรงเรียน 3 คน รวม 27 คน จาก 14 โรงเรียน ใน 10 จังหวัด
 • การเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อพัฒนาโลกทัศน์ของยุวทูตความดี
  ยุวทูตความดี 27 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 3 คน รวม 36 คน จาก 24 โรงเรียน ใน 15 จังหวัด
 • การเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อพัฒนาโลกทัศน์ของยุวทูตความดี
  ยุวทูตความดี 22 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 3 คน รวม 31 คน จาก 17 โรงเรียน ใน 11 จังหวัด
 • การเยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพัฒนาโลกทัศน์ของยุวทูตความดี
  ยุวทูตความดี 30 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 3 คน รวม 39 คน จาก 25 โรงเรียน ใน 16 จังหวัด
 • การเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อพัฒนาโลกทัศน์ของยุวทูตความดี
  ยุวทูตความดี 20 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 3 คน รวม 29 คน จาก 21 โรงเรียน ใน 21 จังหวัด
มียุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์ 156 คน ครู 38 คน ผู้บริหารโรงเรียน 17 คน รวม 211 คน จาก 134 โรงเรียน ใน 70 จังหวัด

4. โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี

ครูผู้เข้ารับการอบรม 27 คน จาก 27 โรงเรียน ใน 27 จังหวัด

5. การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดถอนสมอ จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท รวม 50,000 บาท

ตารางโครงการ/กิจกรรมของมูลนิธิยุวทูตความดี ประจำปี 2561

เดือน
โครงการ – กิจกรรม
มกราคม
17 – 20 มกราคม 2561
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561
มีนาคม
22 – 26 มีนาคม 2561
ค่ายอบรม ธรรมะกับเศรษฐกิจพอเพียง ที่สวนธรรมศรีปทุม จังหวัดปทุมธานี
31 มีนาคม – 4 เมษายน 2561
ค่ายอบรม สร้างสรรค์วิชาชีพ หล่อเลี้ยงชีวิต ด้วยวิถีพอเพียง ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
เมษายน
7 – 11 เมษายน 2561
ค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี
17 – 22 เมษายน 2561
ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี
27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561
ค่ายอบรม สืบสานวิถีไทย ฟื้นผืนป่า รักษาต้นน้ำ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
พฤษภาคม
5 – 9 พฤษภาคม 2561
ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2561
โครงการคณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
กรกฎาคม
7 – 14 กรกฎาคม 2561
โครงการคณะยุวทูตความดีเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา
15 กรกฎาคม 2561
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จังหวัดอุทัยธานี และโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
สิงหาคม
5 – 12 สิงหาคม 2561
โครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
26 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561
โครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
กันยายน
16 – 23 กันยายน 2561
โครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
27 กันยายน – 10 ตุลาคม 2561
โครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี
ตุลาคม
8 – 14 ตุลาคม 2561
โครงการคณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
23 – 28 ตุลาคม 2561
โครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
พฤศจิกายน
7 พฤศจิกายน 2561
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนวัดถอนสมอ จังหวัดสิงห์บุรี
ธันวาคม
12 ธันวาคม 2561
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลหนองคายและโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน จังหวัดหนองคาย

การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี ประจำปี 2561

1. กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
 • โรงเรียนมหาวีรานุวัตร
 • โรงเรียนวัดโสมนัส
 • โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

2. กาญจนบุรี

 • โรงเรียนบ้านท่ามะกา
 • โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
 • โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง

3. กาฬสินธุ์

 • โรงเรียนบ้านนาบอน
 • โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม

4. กำแพงเพชร

 • โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร
 • โรงเรียนวัดคูยาง

5. ขอนแก่น

 • โรงเรียนสนามบิน

6. จันทบุรี

 • โรงเรียนสฤษดิเดช
 • โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ
 • โรงเรียนวัดดอนตาล(ธรรมราษฎร์สงเคราะห์)
 • โรงเรียนวัดโป่งแรด (ปคุณวิทยาคาร)

7. ฉะเชิงเทรา

 • โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
 • โรงเรียนวัดทด (เชิด อุดมรัตนราษฎร์บำรุง)
 • โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณ
 • โรงเรียนวัดโพธาราม (จี๊ด น้อยใจบุญบำรุง)

8. ชลบุรี

 • โรงเรียนอนุบาลบางละมุง
 • โรงเรียนบ้านทุ่งกลม
 • โรงเรียนวัดหนองจับเต่า

9. ชัยภูมิ

 • โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
 • โรงเรียนบ้านกุดฉนวน
 • โรงเรียนบ้านห้วยหว้า

10. ชุมพร

 • โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา

11. เชียงราย

 • โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
 • โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
 • โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
 • โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)

12. เชียงใหม่

 • โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
 • โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
 • โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร)
 • โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง

13. ตรัง

 • โรงเรียนวัดจอมไตร
 • โรงเรียนบ้านช่อง
 • โรงเรียนบ้านไร่หลวง
 • โรงเรียนหนองไทร

14. ตราด

 • โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่
 • โรงเรียนบ้านตาหนึก
 • โรงเรียนบ้านหาดเล็ก
 • โรงเรียนวัดห้วงโสม

15. ตาก

 • โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง

16. นครนายก

 • โรงเรียนอนุบาลนครนายก
 • โรงเรียนวัดดอนยอ
 • โรงเรียนวัดสบกเขียว

17. นครปฐม

 • โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
 • โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)
 • โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)

18. นครพนม

 • โรงเรียนอนุบาลนครพนม
 • โรงเรียนบ้านสามัคคี
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง

19. นครราชสีมา

 • โรงเรียนวัดสระแก้ว
 • โรงเรียนบ้านดอนขวาง
 • โรงเรียนบ้านหนองบัวศาลา
 • โรงเรียนบ้านหัวทะเล

20. นครศรีธรรมราช

 • โรงเรียนวัดลำนาว
 • โรงเรียนบ้านควนประ
 • โรงเรียนบ้านปากแพรก
 • โรงเรียนโสตทัศนศึกษา
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

21. นครสวรรค์

 • โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 • โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงส์ (นิโรธธรรมรังสรรค์)
 • โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน (รังสีวุฒากาศอุปถัมภ์)
 • โรงเรียนวัดท่าทอง

22. นนทบุรี

 • โรงเรียนประเสริฐอิสลาม
 • โรงเรียนคลองเกลือ
 • โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม
 • โรงเรียนวัดกลางเกร็ด

23. นราธิวาส

 • โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
 • โรงเรียนบ้านปะดะดอ
 • โรงเรียนบ้านรามา
 • โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง

24. น่าน

 • โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
 • โรงเรียนบ้านนวราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านวังยาว
 • โรงเรียนวรนคร

25. บึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด
 • โรงเรียนบ้านนากั้ง
 • โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง
 • โรงเรียนอนุบาลปากคาด

26. บุรีรัมย์

 • โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
 • โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
 • โรงเรียนบ้านตาแก
 • โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา

27. ปทุมธานี

 • โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
 • โรงเรียนวัดคลองชัน
 • โรงเรียนวัดนาบุญ
 • โรงเรียนวัดสระบัว

28. ประจวบคีรีขันธ์

 • โรงเรียนธนาคารออมสิน
 • โรงเรียนบ้านทองมงคล
 • โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก
 • โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว

29. ปราจีนบุรี

 • โรงเรียนบ้านประพาส
 • โรงเรียนบ้านวังขอน
 • โรงเรียนวัดบุยายใบ
 • โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76

30. ปัตตานี

 • โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
 • โรงเรียนบ้านคลองช้าง
 • โรงเรียนพระราชดำริ “ศูนย์ครูใต้” จังหวัดปัตตานี
 • โรงเรียนเมืองปัตตานี

31. พระนครศรีอยุธยา

 • โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์
 • โรงเรียนบ้านสร้าง (สำริต ภู่เงินอนุสรณ์)
 • โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก)

32. พัทลุง

 • โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
 • โรงเรียนบ้านบ่อทราย
 • โรงเรียนบ้านปากเหมือง
 • โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ

33. พิจิตร

 • โรงเรียนอนุบาลพิจิตร

34. พิษณุโลก

 • โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
 • โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านนาขุมคัน

35. เพชรบุรี

 • โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
 • โรงเรียนบ้านหนองชุมพล
 • โรงเรียนวัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร)

36. แพร่

 • โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)
 • โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์)
 • โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์
 • โรงเรียนอนุบาลแพร่

37. พะเยา

 • โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน)
 • โรงเรียนบ้านดู่
 • โรงเรียนบ้านฝายกวาง

38. ภูเก็ต

 • โรงเรียนบ้านม่าหนิก

39. มหาสารคาม

 • โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย
 • โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)
 • โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
 • โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

40. มุกดาหาร

 • โรงเรียนมุกดาลัย
 • โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านนาโปน้อย
 • โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา

41. แม่ฮ่องสอน

 • โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนชุมชนต่อแพวิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านวนาหลวง
 • โรงเรียนบ้านห้วยขาน

42. ยะลา

 • โรงเรียนอนุบาลยะลา
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 (บ้านบาโงยบาแด)
 • โรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา

43. ยโสธร

 • โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
 • โรงเรียนบ้านด่าน
 • โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน

44. ร้อยเอ็ด

 • โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
 • โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
 • โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
 • โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์

45. ระยอง

 • โรงเรียนอนุบาลระยอง
 • โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม
 • โรงเรียนบ้านมาบตาพุด (โสภณราษฎร์บูรณะ)
 • โรงเรียนวัดบ้านฉาง

46. ราชบุรี

 • โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
 • โรงเรียนบ้านเขากรวด
 • โรงเรียนบ้านชัฎเจริญ
 • โรงเรียนวัดนางแก้ว
 • โรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล )

47. ลพบุรี

 • โรงเรียนโคกสำโรง
 • โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง)
 • โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก
 • โรงเรียนบ้านท่าม่วง

48. ลำพูน

 • โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
 • โรงเรียนเชตะวันหนองหมู (สิทธิธรรมประชานุกูล)
 • โรงเรียนบ้านห้วยไซ
 • โรงเรียนวัดศรีบังวัน

49. เลย

 • โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”
 • โรงเรียนบ้านผาแบ่น
 • โรงเรียนเพียงหลวง 18
 • โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”

50. ศรีสะเกษ

 • โรงเรียนอนุบาลศรีษะเกษ
 • โรงเรียนอนุบาลกันทรารมย์

51. สกลนคร

 • โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

52. สงขลา

 • โรงเรียนวัดหูแร่
 • โรงเรียนบ้านวังหรัง (ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11

53. สตูล

 • โรงเรียนอนุบาลมะนัง
 • โรงเรียนนิคมพัฒนาผัง 20
 • โรงเรียนบ้านป่าพน
 • โรงเรียนผังปาล์ม 1

54. สมุทรปราการ

 • โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
 • โรงเรียนคลองใหม่
 • โรงเรียนวัดสุขกร
 • โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์

55. สมุทรสงคราม

 • โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
 • โรงเรียนบ้านบางบ่อ
 • โรงเรียนวัดช่องลมวรรณาราม (สมุทรประชานุกูล)

56. สมุทรสาคร

 • โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
 • โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี
 • โรงเรียนบ้านยกกระบัตร
 • โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท

57. สระแก้ว

 • โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
 • โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
 • โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน
 • โรงเรียนบ้านสี่แยก

58. สระบุรี

 • โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
 • โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง
 • โรงเรียนวัดปากน้ำ
 • โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี
 • โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท

59. สิงห์บุรี

 • โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
 • โรงเรียนชุมชนวัดตราชู (ถาวรพรเพ็ญ ประณีตอุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านคูเมือง
 • โรงเรียนวัดถอนสมอ
 • โรงเรียนวัดบางปูน

60. สุโขทัย

 • โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)
 • โรงเรียนบ้านคลองสำราญ
 • โรงเรียนบ้านโซกม่วง
 • โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์

61. สุพรรณบุรี

 • โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
 • โรงเรียนบ้านหนองแหน
 • โรงเรียนวัดวังคัน

62. สุราษฎร์ธานี

 • โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
 • โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
 • โรงเรียนบ้านปลายคลอง
 • โรงเรียนวัดสองแพรก

63. สุรินทร์

 • โรงเรียนบ้านสวาย
 • โรงเรียนราชวิถี (ประสาทราษฎร์บำรุง)

64. หนองคาย

 • โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
 • โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
 • โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน
 • โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ

65. หนองบัวลำภู

 • โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย

66. อุดรธานี

 • โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา
 • โรงเรียนบ้านดู่

67. อุทัยธานี

 • โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
 • โรงเรียนวัดหนองบัว
 • โรงเรียนวัดหนองยาง
 • โรงเรียนห้วยไผ่ขุย

68. อุตรดิตถ์

 • โรงเรียนบ้านวังดิน
 • โรงเรียนวัดวังยาง

69. อุบลราชธานี

 • โรงเรียนอุบลวิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโนนโหนน (อ่อนอุปการ)
 • โรงเรียนปทุมวิทยากร
 • โรงเรียนเมืองอุบล

70. อำนาจเจริญ

 • โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา
 • โรงเรียนบ้านนาสีดา
 • โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว
keyboard_arrow_up