Skip to main content

ปฏิทินโครงการ / กิจกรรมของมูลนิธิยุวทูตความดี ประจำปี 2562

ผู้เข้าชม 147

1.  โครงการค่ายอบรมต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2562

 • ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง
  เยาวชนยุวทูตฯ 90 คน ครู 30 คน รวม 120 คน จาก 30 โรงเรียน ใน 28 จังหวัด
 • ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  เยาวชนยุวทูตฯ 122 ครู 40 คน รวม 162 คน จาก 43 โรงเรียน ใน 40 จังหวัด
มีเยาวชนยุวทูตฯ เข้าร่วมค่ายอบรมฯ 212 คน ครู 70 คน รวมจำนวน 282 คน จาก 73 โรงเรียน ใน 68 จังหวัด

2. การพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน

 • การเยือนรัฐคูเวต เพื่อพัฒนาโลกทัศน์ของยุวทูตความดี
  ยุวทูตความดี 6 คน ครู 1 คน รวม 7 คน จาก 6 โรงเรียน ใน 6 จังหวัด
 • การเยือนสาธารณรัฐอินเดีย เพื่อพัฒนาโลกทัศน์ของยุวทูตความดี
  ยุวทูตความดี 16 คน ครู 4 คน ผู้บริหารโรงเรียน 3 คน รวม 23 คน จาก 19 โรงเรียน ใน 19 จังหวัด
 • การเยือนบรูไนดารุสซาลาม เพื่อพัฒนาโลกทัศน์ของยุวทูตความดี
  ยุวทูตความดี 24 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน รวม 32 คน จาก 24 โรงเรียน ใน 24 จังหวัด
มีเยาวชนยุวทูตเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์ 46 คน ครู 11 คน ผู้บริหารโรงเรียน 5 คน รวมจำนวน 62 คน จาก 49 โรงเรียน ใน 49 จังหวัด ​

3. โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ

 • โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ภาคเหนือ (เชียงใหม่ สุโขทัย)
  ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน เข้าร่วมทั้งสิ้น 5,676 คน จาก 59 โรงเรียน ใน 2 จังหวัด
 • โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ภาคกลาง (นครสวรรค์ สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
  ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน เข้าร่วมทั้งสิ้น 15,792 คน จาก 143 โรงเรียน ใน 6 จังหวัด
 • โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู มุกดาหาร ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์)
  ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน เข้าร่วมทั้งสิ้น 15,987 คน จาก 135 โรงเรียน ใน 6 จังหวัด
มีผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 37,455 คน จากโรงเรียนหลัก และโรงเรียนภาคีเครือข่าย 337 โรงเรียน ใน 14 จังหวัด ​

4. งานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี

คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน รวมจำนวน 675 คน จาก 128 โรงเรียน จาก 77 จังหวัด

5. การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี

 • ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดถอนสมอ จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 26 ทุน ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 18 คน และทุนละ 1,500 บาท จำนวน 8 ทุน รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
 • นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเป้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 1,500 บาท รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
โดยสรุป โครงการ / กิจกรรม ประจำปี 2562 มียุวทูตความดี ครู และผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมทั้งสิ้น 38,825 คน จาก 589 โรงเรียน ใน 77 จังหวัด ​

ตารางโครงการ/กิจกรรมของมูลนิธิยุวทูตความดี ประจำปี 2562

เดือน
โครงการ – กิจกรรม
มกราคม
7 – 14 มกราคม 2562
โครงการคณะยุวทูตความดีเยือนรัฐคูเวต
14 มกราคม 2562
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่
27 – 31 มกราคม 2562
โครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐอินเดีย
กุมภาพันธ์
15 กุมภาพันธ์ 2562
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่
27 กุมภาพันธ์ 2562
ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี มอบทุนการศึกษา ที่โรงเรียนวัดถอนสมอ จังหวัดสิงห์บุรี
เมษายน
24 – 29 เมษายน 2562
ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร
29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562
ค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร
มิถุนายน
5 มิถุนายน 2562
ประชุมเตรียมการโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่
6 มิถุนายน 2562
ประชุมเตรียมการโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่
7 มิถุนายน 2562
ประชุมเตรียมการโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) จังหวัดสุโขทัย
11 มิถุนายน 2562
ประชุมเตรียมการโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
11 มิถุนายน 2562
ประชุมเตรียมการโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
14 มิถุนายน 2562
ประชุมเตรียมการโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
18 มิถุนายน 2562
ประชุมเตรียมการโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
18 มิถุนายน 2562
ประชุมเตรียมการโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร
20 มิถุนายน 2562
ประชุมเตรียมการโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
26 มิถุนายน 2562
ประชุมเตรียมการโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
27 มิถุนายน 2562
ประชุมเตรียมการโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา จังหวัดอุดรธานี
28 มิถุนายน 2562
ประชุมเตรียมการโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู
กรกฎาคม
3 กรกฎาคม 2562
ประชุมเตรียมการโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร
4 กรกฎาคม 2562
ประชุมเตรียมการโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
5 กรกฎาคม 2562
ประชุมเตรียมการโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จังหวัดบุรีรัมย์
18 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกา
22 – 23 กรกฎาคม 2562
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่
25 – 26 กรกฎาคม 2562
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่
30 – 31 กรกฎาคม 2562
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา) จังหวัดสุโขทัย
สิงหาคม
5 – 7 สิงหาคม 2562
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
13 – 15 สิงหาคม 2562
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
19 – 20 สิงหาคม 2562
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
22 – 23 สิงหาคม 2562
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
26 – 27 สิงหาคม 2562
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
29 – 30 สิงหาคม 2562
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร
9 – 10 กันยายน 2562
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนอนุบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
กันยายน
12 – 13 กันยายน 2562
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา จังหวัดอุดรธานี
16 – 17 กันยายน 2562
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู
19 – 20 กันยายน 2562
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนมุกดาลัย จังหวัดมุกดาหาร
23 – 25 กันยายน 2562
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
26 – 27 กันยายน 2562
โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ที่โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง จังหวัดบุรีรัมย์
พฤศจิกายน
1 พฤศจิกายน 2562
งานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี
6 พฤศจิกายน 2562
นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มอบทุนการศึกษา ที่โรงเรียนวัดหนองเป้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11 พฤศจิกายน 2562
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนบ้านท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
17 – 23 พฤศจิกายน 2562
โครงการคณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม

การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี ประจำปี 2562

1. กรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
 • โรงเรียนพญาไท
 • โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก

2. จังหวัดกระบี่

 • โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2

3. จังหวัดกาญจนบุรี

 • โรงเรียนบ้านท่ามะกา
 • โรงเรียนราษฎร์บำรุงธรรม
 • โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง

4. จังหวัดกาฬสินธุ์

 • โรงเรียนบ้านนาบอน

5. จังหวัดกำแพงเพชร

 • โรงเรียนวัดคูยาง

6. จังหวัดขอนแก่น

 • โรงเรียนสนามบิน

7. จังหวัดจันทบุรี

 • โรงเรียนสฤษดิเดช

8. จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)

9. จังหวัดชลบุรี

 • โรงเรียนอนุบาลบางละมุง

10. จังหวัดชัยนาท

 • โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
 • โรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณา – สุชัยประชาสรรค์)

11. จังหวัดชัยภูมิ

 • โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

12. จังหวัดชุมพร

 • โรงเรียนบ้านในเหมือง
 • โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา

13. จังหวัดเชียงราย

 • โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
 • โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
 • โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

14. จังหวัดเชียงใหม่

 • โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
 • โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)
 • โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
 • เทศบาลตำบลยุหว่า 1
 • โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา
 • โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
 • โรงเรียนเซนต์มารีอา เชียงใหม่
 • โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
 • โรงเรียนเทศบาล 1(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)
 • โรงเรียนบ้านทรายมูล
 • โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
 • โรงเรียนบ้านบ่อหิน
 • โรงเรียนบ้านป่างิ้ว
 • โรงเรียนบ้านป่าป้อง
 • โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
 • โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
 • โรงเรียนบ้านเปียง (รัฐบำรุง)
 • โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง
 • โรงเรียนบ้านแม่หวาน
 • โรงเรียนบ้านร่องน้ำ
 • โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
 • โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
 • โรงเรียนบ้านหัวริน
 • โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง
 • โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์
 • โรงเรียนแม่คือวิทยา
 • โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
 • โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร)
 • โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
 • โรงเรียนวัดช่างคำ
 • โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว
 • โรงเรียนวัดท่ากาน
 • โรงเรียนวัดทุ่งศาลา
 • โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง
 • โรงเรียนวัดโรงวัว
 • โรงเรียนวัดศรีล้อม
 • โรงเรียนวัดสามหลัง
 • โรงเรียนวัดหนองหลั้ว
 • โรงเรียนวัดอุเม็ง
 • โรงเรียนสันป่าตอง
 • โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

15. จังหวัดตรัง

 • โรงเรียนบ้านหนองไทร
 • โรงเรียนวัดจอมไตร

16. จังหวัดตราด

 • โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)

17. จังหวัดตาก

 • โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
 • โรงเรียนอนุบาลตาก

18. จังหวัดนครนายก

 • โรงเรียนอนุบาลนครนายก

19. จังหวัดนครปฐม

 • โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

20. จังหวัดนครพนม

 • โรงเรียนอนุบาลนครพนม
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง

21. จังหวัดนครราชสีมา

 • โรงเรียนวัดสระแก้ว
 • โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา

22. จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • โรงเรียนบ้านควนประ
 • โรงเรียนบ้านบางฉาง
 • โรงเรียนบ้านปากแพรก
 • โรงเรียนวัดลำนาว

23. จังหวัดนครสวรรค์

 • โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 • โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธธรรมรังสรรค์)
 • โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง
 • โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน (รังสีวุฒากาศอุปถัมภ์)
 • โรงเรียนวัดท่าทอง
 • โรงเรียนศรีสวรรค์สังฆาราม
 • โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว

24. จังหวัดนนทบุรี

 • โรงเรียนประเสริฐอิสลาม

25. จังหวัดนราธิวาส

 • โรงเรียนบ้านโคกตา
 • โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

26. จังหวัดน่าน

 • โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)

27. จังหวัดบึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด
 • โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง

28. จังหวัดบุรีรัมย์

 • โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
 • โรงเรียนเขว้าศึกษา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น
 • โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)
 • โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
 • โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
 • โรงเรียนบ้านจรเข้มาก
 • โรงเรียนบ้านตะโกรี
 • โรงเรียนบ้านตะโกรี
 • โรงเรียนบ้านตะแบก
 • โรงเรียนบ้านตาแก
 • โรงเรียนบ้านนาราใหญ่
 • โรงเรียนบ้านบุญช่วย
 • โรงเรียนบ้านประดู่
 • โรงเรียนบ้านปราสาท
 • โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
 • โรงเรียนบ้านแพงพวย
 • โรงเรียนบ้านมะนัง
 • โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย
 • โรงเรียนบ้านหนองนา
 • โรงเรียนบ้านหนองม่วง
 • โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
 • โรงเรียนพุทธบารมี
 • โรงเรียนวัดตะลุงเก่า
 • โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)
 • โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ
 • โรงเรียนวัดพลับพลา
 • โรงเรียนวัดสำโรง
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)

29. จังหวัดปทุมธานี

 • โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

30. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • โรงเรียนธนาคารออมสิน
 • โรงเรียนบ้านทองมงคล

31. จังหวัดปราจีนบุรี

 • โรงเรียนบ้านประพาส
 • โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76

32. จังหวัดปัตตานี

 • โรงเรียนอนุบาลปัตตานี

33. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • โรงเรียนวัดหนองเป้า

34. จังหวัดพังงา

 • โรงเรียนคุระบุรี

35. จังหวัดพัทลุง

 • โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม

36. จังหวัดพิจิตร

 • โรงเรียนอนุบาลพิจิตร

37. จังหวัดพิษณุโลก

 • โรงเรียนวัดบ้านมุง
 • โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา
 • โรงเรียนนครไทยวิทยาคม

38. จังหวัดเพชรบุรี

 • โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

39. จังหวัดเพชรบูรณ์

 • โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ

40. จังหวัดแพร่

 • โรงเรียนอนุบาลแพร่

41. จังหวัดพะเยา

 • โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน)

42. จังหวัดภูเก็ต

 • โรงเรียนบ้านม่าหนิก

43. จังหวัดมหาสารคาม

 • โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม
 • โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม

44. จังหวัดมุกดาหาร

 • โรงเรียนมุกดาลัย
 • โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่
 • โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง
 • โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม
 • โรงเรียนนราธิป – พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
 • โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกุดโง้ง
 • โรงเรียนบ้านคำเขือง
 • โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย
 • โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน
 • โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ
 • โรงเรียนบ้านดานคำ
 • โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2
 • โรงเรียนบ้านนาทาม
 • โรงเรียนบ้านนาโปน้อย
 • โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่ – โคกสุวรรณ
 • โรงเรียนบ้านนาสองห้อง
 • โรงเรียนบ้านโนนศรี
 • โรงเรียนบ้านพรานอ้น
 • โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
 • โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
 • โรงเรียนบ้านส้มป่อย “รอดนุกูล”
 • โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน
 • โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
 • โรงเรียนบ้านหนองแอก
 • โรงเรียนบ้านเหมืองบ่า
 • โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
 • โรงเรียนอนุบาลเมืองมุก

45. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน

46. จังหวัดยะลา

 • โรงเรียนอนุบาลยะลา

47. จังหวัดยโสธร

 • โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา

48. จังหวัดร้อยเอ็ด

 • โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
 • โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
 • โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
 • โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่
 • โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว
 • โรงเรียนบ้านขอนแก่น (นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
 • โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
 • โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง
 • โรงเรียนบ้านโนนแท่น
 • โรงเรียนบ้านแวงวิทยา
 • โรงเรียนบ้านหนองตากร้า (ศรีไพรไตรคามพิทยา)
 • โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง (ศิริราษฎร์บูรณะ)
 • โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
 • โรงเรียนบ้านหนองยูง
 • โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
 • โรงเรียนบ้านหมูม้น
 • โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
 • โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์
 • โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ

49. จังหวัดระนอง

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)

50. จังหวัดระยอง

 • โรงเรียนอนุบาลระยอง
 • โรงเรียนบ้านบางฉาง

51. จังหวัดราชบุรี

 • โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
 • โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ (ปัญญาประชาสามัคคี)

52. จังหวัดลพบุรี

 • โรงเรียนโคกสำโรง
 • โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา
 • โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง
 • โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
 • โรงเรียนบ้านเขาเตียนมิตรภาพที่ 134
 • โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง)
 • โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
 • โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก
 • โรงเรียนบ้านท่าม่วง
 • โรงเรียนบ้านทุ่งทอง
 • โรงเรียนบ้านเนินจันทร์
 • โรงเรียนบ้านพุม่วง
 • โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง
 • โรงเรียนบ้านวังจั่น
 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
 • โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
 • โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
 • โรงเรียนวัดท้องคุ้ง (สละราษฎร์บำรุง)
 • โรงเรียนวัดรัตนาราม
 • โรงเรียนวัดวังหัวแหวน
 • โรงเรียนวัดสะแกราบ
 • โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง
 • โรงเรียนวัดหนองพิมาน
 • โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
 • โรงเรียนศรีแก้วอนุกุล

53. จังหวัดลำปาง

 • โรงเรียนผาปังวิทยา

54. จังหวัดลำพูน

 • โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
 • โรงเรียนบ้านปวง

55. จังหวัดเลย

 • โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน“ปทุมมาสงเคราะห์”

56. จังหวัดศรีสะเกษ

 • โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

57. จังหวัดสกลนคร

 • โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

58. จังหวัดสงขลา

 • โรงเรียนวัดหูแร่
 • โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11

59. จังหวัดสตูล

 • โรงเรียนอนุบาลมะนัง

60. จังหวัดสมุทรปราการ

 • โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
 • โรงเรียนพร้านีลวัชระ

61. จังหวัดสมุทรสงคราม

 • โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 • โรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ)
 • โรงเรียนบ้านเขตเมือง
 • โรงเรียนบ้านตะวันจาก
 • โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์)
 • โรงเรียนบ้านลาดใหญ่
 • โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
 • โรงเรียนวัดคลองโคน
 • โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล)
 • โรงเรียนวัดดาวโด่ง (เอิบวิทยาคม)
 • โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม (ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)
 • โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ (จันทร์ศิริวิทยาคาร)
 • โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่ (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
 • โรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์)
 • โรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบำรุงวิทย์)
 • โรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์)
 • โรงเรียนวัดมณีสรรค์ (ไสวประชานุสรณ์)
 • โรงเรียนวัดลาดเป้ง
 • โรงเรียนวัดวรภูมิ (วรไวทยาวาส)
 • โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม (ราษฎร์สงเคราะห์)
 • โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์)

62. จังหวัดสมุทรสาคร

 • โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
 • โรงเรียนบ้านคลองตัน
 • โรงเรียนบ้านคลองหลวง
 • โรงเรียนบ้านเจริญสุข
 • โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด
 • โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่
 • โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก – นิ่มอนุสรณ์)
 • โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
 • โรงเรียนวัดเกาะ (สำลีราษฎร์อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์)
 • โรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎร์อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)
 • โรงเรียนวัดบางปลา
 • โรงเรียนวัดบางยาง (บางยางวิทยาคาร)
 • โรงเรียนวัดพันธุวงษ์
 • โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ (มาลีราษฎร์บำรุง)
 • โรงเรียนวัดยกกระบัตร
 • โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
 • โรงเรียนวัดศิริมงคล
 • โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)
 • โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท
 • โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎรบำรุง)
 • โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร
 • โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500)
 • โรงเรียนเอกชัย

63. จังหวัดสระแก้ว

 • โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
 • โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน

64. จังหวัดสระบุรี

 • โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
 • โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท

65. จังหวัดสิงห์บุรี

 • โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
 • โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม
 • โรงเรียนชุมชนวัดตราชู
 • โรงเรียนชุมชนวัดม่วง
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
 • โรงเรียนบ้านคูเมือง
 • โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม
 • โรงเรียนวัดกลาง
 • โรงเรียนวัดข่อย
 • โรงเรียนวัดจักรสีห์
 • โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์
 • โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
 • โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์
 • โรงเรียนวัดตุ้มหู
 • โรงเรียนวัดถอนสมอ
 • โรงเรียนวัดบางปูน
 • โรงเรียนวัดบ้านลำ
 • โรงเรียนวัดโบสถ์
 • โรงเรียนวัดประโชติการาม
 • โรงเรียนวัดประสาท
 • โรงเรียนวัดปลาไหล
 • โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)
 • โรงเรียนวัดพรหมสาคร
 • โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี
 • โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
 • โรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์
 • โรงเรียนวัดวิหารขาว
 • โรงเรียนวัดศรีสาคร
 • โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน
 • โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง
 • โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี
 • โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี
 • โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี)

66. จังหวัดสุโขทัย

 • โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)
 • โรงเรียนชัยมงคลพิทยา
 • โรงเรียนเชิงผา
 • โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา)
 • โรงเรียนธารชะอม
 • โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านคลองสำราญ
 • โรงเรียนบ้านโซกม่วง
 • โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศพิทยาคาร)
 • โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ
 • โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก
 • โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์
 • โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น
 • โรงเรียนบ้านวังธาร
 • โรงเรียนบ้านหัวฝาย
 • โรงเรียนแม่ทุเลา
 • โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1
 • โรงเรียนหนองรังสิต
 • โรงเรียนหนองหมื่นชัย

67. จังหวัดสุพรรณบุรี

 • โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
 • โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
 • โรงเรียนบ้านกกเชียง
 • โรงเรียนบ้านดงเสลา
 • โรงเรียนบ้านทับละคร
 • โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น
 • โรงเรียนบ้านโป่งคอม
 • โรงเรียนบ้านพุน้ำร้อน
 • โรงเรียนบ้านรังงาม
 • โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
 • โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ
 • โรงเรียนบ้านหนองแหน
 • โรงเรียนบ้านหนองอุโลก
 • โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8
 • โรงเรียนปัญญาประเสริฐวิทยา
 • โรงเรียนวัดกกเต็น
 • โรงเรียนวัดดอนประดู่
 • โรงเรียนวัดด่านช้าง
 • โรงเรียนวัดทับกระดาน
 • โรงเรียนวัดวังคัน
 • โรงเรียนวัดหนองเปาะ
 • โรงเรียนวัดหนองผักนาก
 • โรงเรียนสวนป่าองค์พระ
 • โรงเรียนอนุบาลปราณี

68. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
 • โรงเรียนบ้านคลองโร
 • โรงเรียนบ้านปลายคลอง
 • โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
 • โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ

69. จังหวัดสุรินทร์

 • โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
 • โรงเรียนบ้านสวาย

70. จังหวัดหนองคาย

 • โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
 • โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
 • โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
 • โรงเรียนคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน
 • โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
 • โรงเรียนธนากรสงเคราะห์
 • โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา
 • โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา
 • โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
 • โรงเรียนบ้านตอแก
 • โรงเรียนบ้านเมืองบาง
 • โรงเรียนบ้านวังยาง
 • โรงเรียนบ้านหนาด “ครุราษฎร์อุทิศ”
 • โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
 • โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
 • โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
 • โรงเรียนหินโงมวิทยา
 • โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
 • โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
 • โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
 • โรงเรียนอนุบาลสาริกา
 • โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี

71. จังหวัดหนองบัวลำภู

 • โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
 • โรงเรียนดงบังมวลชนรังสรรค์
 • โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
 • โรงเรียนโดนปอแดงวิทยา
 • โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนโนนอุดมศึกษา
 • โรงเรียนบ้านคลองเจริญ
 • โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา
 • โรงเรียนบ้านดงต้อง
 • โรงเรียนบ้านต่างแคน
 • โรงเรียนบ้านนาโมง
 • โรงเรียนบ้านนาไร่
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
 • โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
 • โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา

72. จังหวัดอ่างทอง

 • โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
 • โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์)

73. จังหวัดอุดรธานี

 • โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา
 • โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา
 • โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
 • โรงเรียนบ้านขาว
 • โรงเรียนบ้านคำแคนแก่นคูณ
 • โรงเรียนบ้านเชียงพัง
 • โรงเรียนบ้านดู่
 • โรงเรียนบ้านนาทาม
 • โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
 • โรงเรียนบ้านพรานเหมือน
 • โรงเรียนบ้านเม่น
 • โรงเรียนบ้านเลื่อม
 • โรงเรียนบ้านหนองขาม
 • โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
 • โรงเรียนบ้านหัวบึง
 • โรงเรียนหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
 • โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
 • โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

74. จังหวัดอุทัยธานี

 • โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
 • โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี

75. จังหวัดอุตรดิตถ์

 • โรงเรียนวัดทุ่งเศรษฐี
 • โรงเรียนบ้านวังดิน

76. จังหวัดอุบลราชธานี

 • โรงเรียนอุบลวิทยาคม
 • โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

77. จังหวัดอำนาจเจริญ

 • โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา
keyboard_arrow_up