Skip to main content

ปฏิทินโครงการ / กิจกรรมของมูลนิธิยุวทูตความดี ประจำปี 2563

ผู้เข้าชม 144

1. โครงการผู้อุปถัมภ์ โดยสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย

 • สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยกับโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม
  เยาวชนยุวทูตฯ ครู และผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1,875 คน ร่วมกับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะผู้บริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น คณะทูตฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 30 คน รวม 1,905คน
 • สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยกับโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
  เยาวชนยุวทูตฯ ครู และผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 3,401 คน ร่วมกับคณะผู้ว่าราชการจังหวัด คณะผู้บริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น คณะทูตฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 30 คน รวม 3,431คน
มีเยาวชนยุวทูตฯ ครู และผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 5,276 คน ร่วมกับคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะผู้บริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น คณะทูตฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 60 คน รวมจำนวน 5,336 คน จาก 2 โรงเรียน ใน 2 จังหวัด

2. การพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน

 • การเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาโลกทัศน์ของยุวทูตความดี
  เยาวชนยุวทูตฯ จำนวน 31 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 4 คน รวม 41 คน จาก 29 โรงเรียน ใน 28 จังหวัด

3. โครงการที่มูลนิธิยุวทูตความดีฯ ดำเนินการในช่วงสถานการณ์โควิด 19

 • โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19
  เยาวชนยุวทูตฯ จำนวน 31 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 4 คน รวม 41 คน จาก 29 โรงเรียน ใน 28 จังหวัด มีโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี เข้าร่วม 12 โรงเรียน ใน 12 จังหวัด ส่งมอบความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาล จำนวน 40 แห่ง และมอบพระภิกษุและสามเณร จำนวน 1 แห่ง ใน 18 จังหวัด
 • โครงการยุวทูตจิตเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งปัน ช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19
  มีโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี เข้าร่วม 12 โรงเรียน ใน 12 จังหวัด ส่งมอบถุงวิชาและถุงยังชีพให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,412 คน จาก 116 โรงเรียน ใน 12 จังหวัด
 • โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19
  มีโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี เข้าร่วม 11 โรงเรียน ใน 11 จังหวัด ส่งมอบถุงวิชาและถุงยังชีพนักเรียนทุกคนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,433 คน ของ 84 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 10 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ใน 11 จังหวัด
 • โครงการยุวทูตความดี ปันรัก ปันรู้
  มีโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี เข้าร่วม 23 โรงเรียน ใน 23 จังหวัด

4. การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี

 • นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชัย และโรงเรียนภาคีในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท รวมจำนวน 50,000 บาท
โดยสรุป โครงการ / กิจกรรม ประจำปี 2563 มียุวทูตความดี ครู และผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมทั้งสิ้น 6,897 คน จาก 152 โรงเรียน ใน 38 จังหวัด และนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,433 คน จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 84 โรงเรียน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 10 โรงเรียน ใน 11 จังหวัด

ตารางโครงการ/กิจกรรมของมูลนิธิยุวทูตความดี ประจำปี 2563

เดือน
โครงการ – กิจกรรม
มกราคม
17 มกราคม 2563
โครงการผู้อุปถัมภ์ระหว่างสถานทูตเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย กับโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล จังหวัดนครปฐม
21 มกราคม 2563
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
กุมภาพันธ์
3 – 10 กุมภาพันธ์ 2563
คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์
17 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการผู้อุปถัมภ์ระหว่างสถานทูตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดีย ประจำประเทศไทยกับโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
เมษายน
1 – 12 เมษายน 2563
โครงการยุวทูตจิตเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งปัน ช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19
พฤษภาคม
11 – 22 พฤษภาคม 2563
โครงการยุวทูตจิตเอื้อเฟื้อ อาสาแบ่งปัน ช่วยผ่านพ้นภัยโควิด 19
มิถุนายน
8 – 19 มิถุนายน 2563
โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19
สิงหาคม
25 สิงหาคม 2563
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง
ตุลาคม
29 ตุลาคม 2563
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร
พฤศจิกายน
4 พฤศจิกายน 2563
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมเยือนโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต

การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี ประจำปี 2563

1. กาญจนบุรี

 • โรงเรียนบ้านท่ามะกา

2. กระบี่

 • โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2

3. จันทบุรี

 • โรงเรียนสฤษดิเดช

4. ฉะเชิงเทรา

 • โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)

5. ชุมพร

 • โรงเรียนบ้านในเหมือง

6. เชียงราย

 • โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

7. เชียงใหม่

 • โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
 • โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)

8. นครปฐม

 • โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล

9. นครพนม

 • โรงเรียนอนุบาลนครพนม

10. นครราชสีมา

 • โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
 • โรงเรียนวัดสระแก้ว
 • โรงเรียนบ้านกล้วยจอหอ
 • โรงเรียนบ้านคนชุม
 • โรงเรียนบ้านต่างตา
 • โรงเรียนบ้านบึงสาร
 • โรงเรียนบ้านบุ (ประชารัฐพัฒนา)
 • โรงเรียนบ้านภูเขาลาด
 • โรงเรียนบ้านมะขามเฒ่า (เปรมประชารัฐวิทยา)
 • โรงเรียนบ้านศีรษะละเลิง
 • โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก
 • โรงเรียนบ้านหนองปรู
 • โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ
 • โรงเรียนบ้านหลักร้อย
 • โรงเรียนบ้านอ่างหนองแหนประชาสามัคคี
 • โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง
 • โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา
 • โรงเรียนวัดมิตรภาพวนาราม
 • โรงเรียนวัดหนองไข่น้ำ

11. นครสวรรค์

 • โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

12. นราธิวาส

 • โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
 • โรงเรียนบ้านโคกตา

13. น่าน

 • โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)

14. บุรีรัมย์

 • โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง

15. ปทุมธานี

 • โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

16. ปัตตานี

 • โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
 • โรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ
 • โรงเรียนบ้านกอแลบีและ
 • โรงเรียนบ้านกือยา
 • โรงเรียนบ้านคลองช้าง
 • โรงเรียนบ้านจะรังบองอ
 • โรงเรียนบ้านบางปลาหมอ
 • โรงเรียนบ้านปะกาฮะรัง
 • โรงเรียนบ้านรูสะมิแล
 • โรงเรียนบ้านสะบารัง
 • โรงเรียนพระราชดำริ “ศูนย์ครูใต้”
 • โรงเรียนเมืองปัตตานี

17. พิจิตร

 • โรงเรียนอนุบาลพิจิตร

18. ภูเก็ต

 • โรงเรียนวิชิตสงคราม
 • โรงเรียนบ้านม่าหนิก

19. แม่ฮ่องสอน

 • โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนบ้านกุงไม้สัก
 • โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู
 • โรงเรียนบ้านในสอย
 • โรงเรียนบ้านปางหมู
 • โรงเรียนบ้านไม้สะเป๋
 • โรงเรียนบ้านสบปิ่ง
 • โรงเรียนบ้านสบสอย
 • โรงเรียนบ้านใหม่
 • โรงเรียนอนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29)

20. ยะลา

 • โรงเรียนอนุบาลยะลา

21. ร้อยเอ็ด

 • โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด

22. ระยอง

 • โรงเรียนอนุบาลระยอง
 • โรงเรียนบ้านมาบตาพุด
 • โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42
 • โรงเรียนวัดซากลูกหญ้า
 • โรงเรียนวัดทับมา
 • โรงเรียนวัดห้วยโป่ง (จันทร์ราษฎร์บำรุง)

23. ราชบุรี

 • โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

24. เลย

 • โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”
 • โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
 • โรงเรียนบ้านกลาง
 • โรงเรียนบ้านคกงิ้ว
 • โรงเรียนบ้านคกมาด
 • โรงเรียนบ้านคกเลา
 • โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
 • โรงเรียนบ้านท่าดีหมี
 • โรงเรียนบ้านบุฮม
 • โรงเรียนบ้านผาแบ่น
 • โรงเรียนบ้านอุมง
 • โรงเรียนเพียงหลวง 18
 • โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้

25. ศรีสะเกษ

 • โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

26. สกลนคร

 • โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
 • โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง
 • โรงเรียนดอนหมูโพธิ์ศรี
 • โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา
 • โรงเรียนนาคำอ้อยสะอาด
 • โรงเรียนนายอวัฒนา
 • โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง 
 • โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)
 • โรงเรียนสกลนคร (วันครู 2501)

27. สมุทรปราการ

 • โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม

28. สมุทรสงคราม

 • โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม

29. สมุทรสาคร

 • โรงเรียนเอกชัย
 • โรงเรียนบ้านคลองแค
 • โรงเรียนบ้านคลองหลวง
 • โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 
 • โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) 
 • โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
 • โรงเรียนวัดชีผ้าขาว
 • โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม 
 • โรงเรียนวัดราษฎร์ธรรมาราม 
 • โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)
 • โรงเรียนวัดหนองนกไข่
 • โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ
 • โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์

30. สระแก้ว

 • โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
 • โรงเรียนคลองหมี
 • โรงเรียนบ้านกิโลสาม
 • โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง
 • โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด
 • โรงเรียนบ้านโคกมะตูม
 • โรงเรียนบ้านธรรมยานประยุต
 • โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
 • โรงเรียนบ้านเนินผาสุก
 • โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
 • โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว

31. สิงห์บุรี

 • โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
 • โรงเรียนชุมชนวัดตราชู
 • โรงเรียนวัดข่อย
 • โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์
 • โรงเรียนวัดตุ้มหู
 • โรงเรียนวัดถอนสมอ
 • โรงเรียนวัดบางปู
 • โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)
 • โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
 • โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน

32. สุโขทัย

 • โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเมืองนา)

33. สุรินทร์

 • โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ

34. หนองคาย

 • โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

35. หนองบัวลำภู

 • โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย

36. อุดรธานี

 • โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา

37. อุทัยธานี

 • โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
 • โรงเรียนบ้านคลองชะนี
 • โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา
 • โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง
 • โรงเรียนบ้านน้ำพุ
 • โรงเรียนบ้านสมอทอง
 • โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า
 • โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ
 • โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย
 • โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยา

38. อุบลราชธานี

 • โรงเรียนอุบลวิทยาคม
 • โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
 • โรงเรียนดอนมดแดง (บ้านดงบัง)
 • โรงเรียนบ้านโพนแพง
 • โรงเรียนบ้านยางกะเดา
 • โรงเรียนบ้านสร้างถ่อสามัคคี
 • โรงเรียนบ้านหนองแต้
 • โรงเรียนเมืองอุบล
 • โรงเรียนวัดท่าวังหิน
keyboard_arrow_up