Skip to main content

ปฏิทินโครงการ / กิจกรรมของมูลนิธิยุวทูตความดี ประจำปี 2564

ผู้เข้าชม 378

1. โครงการที่มูลนิธิยุวทูตความดีฯ ดำเนินการในช่วงสถานการณ์โควิด 19

 • โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19
  มีโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี เข้าร่วม 30 โรงเรียน ใน 19 จังหวัด ส่งมอบถุงวิชาและถุงยังชีพนักเรียนทุกคนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,866 คน ของ 98 โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน 31 ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ใน 29 จังหวัด
 • โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ ร่วมต้านภัยโควิด 19
  มีโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี เข้าร่วม 3 โรงเรียน ใน 3 จังหวัด
 • โครงการมอบทุนช่วยเหลือโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี สู้ภัยโควิด 19
  มีโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี เข้าร่วม 5 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด สนับสนุนส่งความช่วยเหลือไปยังนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 190 คน จาก 5 โรงเรียน ใน 5 จังหวัด

2. โครงการเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้

มูลนิธิฯ เผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ขยายการเรียนรู้ ที่จัดทำในรูปแบบของหนังสือ โดยจัดส่งมอบไปยังกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

 • นักเรียน ครู และผู้อำนวยการโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์ ปี 2556 – 2563
  จำนวน 539 คน จาก 411 โรงเรียน ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ
 • โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2561 – 2563  
   จำนวน 217 โรงเรียน ใน 75 จังหวัด
 • โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรม ปี 2557 ปี 2558 และโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี  
  จำนวน 975 โรงเรียน ใน 49 จังหวัด
 • โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
  จำนวน 405 โรงเรียน ใน 65 จังหวัด
 • สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ คณะผู้แทนถาวรไทย และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย 
  จำนวน 86 แห่ง
 • ห้องสมุดประชาชนจังหวัด และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  
  จำนวน 148 แห่ง ใน 69 จังหวัด
โดยสรุป โครงการ / กิจกรรม ประจำปี 2564 มียุวทูตความดี ครู และผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมทั้งสิ้น 819 คน จาก 1,641 โรงเรียน ใน 76 จังหวัด และนักเรียน จำนวน 1,866 คน ของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 98 โรงเรียน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 31 โรงเรียน ใน 29 จังหวัด

ตารางโครงการ/กิจกรรมของมูลนิธิยุวทูตความดี ประจำปี 2564

เดือน
โครงการ – กิจกรรม
เดือนมกราคม
18 มกราคม 2564
โครงการสร้างการเรียนรู้ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
เดือนกุมภาพันธ์
17 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ ร่วมต้านภัยโควิด 19
เดือนเมษายน
5 เมษายน 2564
โครงการเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้
เดือนพฤษภาคม
27 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564
โครงการยุวทูตรวมใจอาสา พาพ้นภัยโควิด 19
เดือนมิถุนายน
15 – 30 มิถุนายน 2564
โครงการมอบทุนช่วยเหลือโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี สู้ภัยโควิด 19
เดือนกรกฎาคม
1 กรกฎาคม – 28 ตุลาคม 2564
โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มูลนิธิยุวทูตความดี
เดือนตุลาคม
20 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564
โครงการส่งมอบรักและห่วงใยให้เยาวชนยุวทูตความดี
เดือนพฤศจิกายน
11 พฤศจิกายน 2564
นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศมอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม
15 พฤศจิกายน 2564
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่

การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี ประจำปี 2564

1. จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
 • โรงเรียนพญาไท
 • โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
 • โรงเรียนสายน้ำทิพย์

2. จังหวัดกระบี่

 • โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2
 • โรงเรียนอนุบาลกระบี่

3. จังหวัดกาญจนบุรี

 • โรงเรียนบ้านท่ามะกา
 • โรงเรียนบ้านหนองกรด
 • โรงเรียนทุ่งประทุน
 • โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
 • โรงเรียนบ้านท่าพะเนียง
 • โรงเรียนวัดกระต่ายเต้น
 • โรงเรียนวัดหนองพันท้าว (พรประชาวิทยาคาร)
 • โรงเรียนวัดรางกระต่าย
 • (พิริยะประชาวิทยาคาร)
 • โรงเรียนวัดลูกแก
 • โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
 • โรงเรียนวัดหวายเหนียว
 • โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
 • โรงเรียนบ้านหนองลาน
 • โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
 • โรงเรียนวัดหนองโรง
 • โรงเรียนวัดเขาใหญ่

4. จังหวัดกาฬสินธุ์

 • โรงเรียนบ้านนาบอน
 • โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา

5. จังหวัดกำแพงเพชร

 • โรงเรียนอนุบาลคลองขลุง
 • โรงเรียนวัดคูยาง

6. จังหวัดขอนแก่น

 • โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
 • โรงเรียนสนามบิน
 • โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ
 • โรงเรียนบ้านกอก
 • โรงเรียนบ้านกุดกว้างประชาสรรค์
 • โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
 • โรงเรียนบ้านโคกพันโปง
 • โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร)
 • โรงเรียนบ้านดอนบม
 • โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
 • โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคีศึกษา
 • โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
 • โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์)
 • โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
 • โรงเรียนบ้านหนองขาม
 • โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ประชานุกูล
 • โรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
 • โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ
 • โรงเรียนหินเหิบศิลาทิพย์

7. จังหวัดจันทบุรี

 • โรงเรียนสฤษดิเดช
 • โรงเรียนเทศบาลเมือง 1
 • โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2
 • โรงเรียนบ้านแก้ว
 • โรงเรียนบ้านคลองลาว
 • โรงเรียนบ้านเนินจำปา
 • โรงเรียนวัดทองทั่ว (เอครพาณิช)
 • โรงเรียนวัดพลับ (จันทบุรีชีบาอุทิศ)
 • โรงเรียนวัดรำพัน (สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)
 • โรงเรียนวัดสิงห์ (วรประสิทธิ์วิทยา)
 • โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
 • โรงเรียนศรียานุสรณ์
 • โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองเคล้า

8. จังหวัดฉะเชิงเทรา

 • โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย)
 • โรงเรียนบ้านวนท่าแครง
 • โรงเรียนปากคลองบางขนาก
 • โรงเรียนเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
 • โรงเรียนวัดบางปรง
 • โรงเรียนวัดประตูน้ำท่าไข่
 • โรงเรียนวัดพรหมสุวรณ
 • โรงเรียนวัดหัวสวน
 • โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ (ศิริประชาบำรุง)
 • โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

9. จังหวัดชลบุรี

 • โรงเรียนอนุบาลบางละมุง
 • โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย

10. จังหวัดชัยนาท

 • โรงเรียนอนุบาลชัยนาท
 • โรงเรียนอนุบาลหันคา (วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์)
 • โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย
 • โรงเรียนบางไก่เถื่อน (ตันติวิสิษฐ์ประชานุกุล)
 • โรงเรียนวัฒนะโชติ
 • โรงเรียนวัฒนาชัยนาท
 • โรงเรียนวัดหนองสีนวล

11. จังหวัดชัยภูมิ

 • โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ
 • โรงเรียนสุนทรวัฒนา
 • โรงเรียนกุดตุ้มสามัคคีวิทยา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
 • โรงเรียนเทศบาล 1 (วิทยานารี)
 • โรงเรียนเทศบาล 2 (เมืองเก่าวิทยา)
 • โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัยอุทิศ)
 • โรงเรียนบ้านกุดฉนวน
 • โรงเรียนบ้านขี้เหล็กใหญ่
 • โรงเรียนบ้านเขว้าศึกษา
 • โรงเรียนบ้านลาดใหญ่
 • โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร
 • โรงเรียนบ้านหลุบเพ็กซับม่วงไข่
 • โรงเรียนเมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
 • โรงเรียนโสกตลับราษฎร์อุทิศ
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว

12. จังหวัดชุมพร

 • โรงเรียนบ้านในเหมือง
 • โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา

13. จังหวัดเชียงราย

 • โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
 • โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
 • โรงเรียนครึ่งใต้
 • โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
 • โรงเรียนชุมชนสถาน
 • โรงเรียนดอนมหาวัน
 • โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
 • โรงเรียนตองม่วงชุม
 • โรงเรียนทุ่งงิ้ว (ประชาสงเคราะห์ 2)
 • โรงเรียนทุ่งซางดงหลวง
 • โรงเรียนทุ่งทรายพัฒนา
 • โรงเรียนทุ่งนาน้อย
 • โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
 • โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา
 • โรงเรียนบ้านทุ่งคำ
 • โรงเรียนบ้านทุ่งอ่าง
 • โรงเรียนบ้านน้ำม้า
 • โรงเรียนบ้านเมืองกาญจน์
 • โรงเรียนบ้านลุง
 • โรงเรียนบ้านศรีลานนา
 • โรงเรียนบ้านหลวง
 • โรงเรียนบ้านหลู้
 • โรงเรียนบ้านห้วยเม็ง
 • โรงเรียนปล้องแดนเมือง
 • โรงเรียนพระกุมารเยซู
 • โรงเรียนลูกรักเชียงของ
 • โรงเรียนวรรณศรวิทยา
 • โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
 • โรงเรียนสองพี่น้อง
 • โรงเรียนห้วยคุ
 • โรงเรียนหัวเวียงโกศัลวิทย์
 • โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น

14. จังหวัดเชียงใหม่

 • โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
 • โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)
 • โรงเรียนกิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา
 • โรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา
 • โรงเรียนเซนต์มารีอา เชียงใหม่
 • โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
 • โรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)
 • โรงเรียนเทศบาลสันป่าตองตำบลยุหว่า 1
 • โรงเรียนบ้านทรายมูล
 • โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
 • โรงเรียนบ้านบ่อหิน
 • โรงเรียนบ้านป่างิ้ว
 • โรงเรียนบ้านป่าป้อง
 • โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
 • โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
 • โรงเรียนบ้านเปียง (รัฐบำรุง)
 • โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง
 • โรงเรียนบ้านแม่หวาน
 • โรงเรียนบ้านร่องน้ำ
 • โรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว
 • โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
 • โรงเรียนบ้านหัวริน
 • โรงเรียนบ้านเหล่าป่าฝาง
 • โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์
 • โรงเรียนแม่คือวิทยา
 • โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี
 • โรงเรียนวัดกู่คำ (เมธาวิสัยคณาทร)
 • โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
 • โรงเรียนวัดช่างคำ
 • โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว
 • โรงเรียนวัดท่ากาน
 • โรงเรียนวัดทุ่งศาลา
 • โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง
 • โรงเรียนวัดโรงวัว
 • โรงเรียนวัดศรีล้อม
 • โรงเรียนวัดสามหลัง
 • โรงเรียนวัดแสนตอ
 • โรงเรียนวัดหนองหลั้ว
 • โรงเรียนวัดอุเม็ง
 • โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

15. จังหวัดตรัง

 • โรงเรียนบ้านหนองไทร
 • โรงเรียนวัดจอมไตร
 • โรงเรียนบ้านคลองมวน

16. จังหวัดตาก

 • โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง
 • โรงเรียนอนุบาลตาก
 • โรงเรียนขุนห้วยบ้านแม่ต้าน
 • โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
 • โรงเรียนแม่อุสุวิทยา
 • โรงเรียนสาขาบ้านทีซอแม
 • โรงเรียนสาขาบ้านแม่จวาง

17. จังหวัดนครนายก

 • โรงเรียนอนุบาลนครนายก
 • โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล)

18. จังหวัดนครปฐม

 • โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล
 • โรงเรียนคลองบางกระทึก
 • โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
 • โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย
 • โรงเรียนบ้านคลองโยง
 • โรงเรียนบ้านคลองใหม่
 • โรงเรียนบ้านดงเกตุ
 • โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด
 • โรงเรียนวัดงิ้วลาย
 • โรงเรียนวัดจินดาราม
 • โรงเรียนวัดเชิงเลน
 • โรงเรียนวัดดอนหวาย (นครรัฐประสาท)
 • โรงเรียนวัดท่าข้าม
 • โรงเรียนวัดบางช้างใต้ (กิตติวิทยากร)
 • โรงเรียนวัดบางพระ
 • โรงเรียนวัดมะเกลือ
 • โรงเรียนวัดรางกำหยาด
 • โรงเรียนวัดลำพญา
 • โรงเรียนวัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม)
 • โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (สีมารัตน์วิทยา 2)
 • โรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม
 • โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์)

19. จังหวัดนครพนม

 • โรงเรียนอนุบาลนครพนม
 • โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม
 • โรงเรียนตงเจี่ย
 • โรงเรียนเตยอุปถัมภ์
 • โรงเรียนท่าค้อ (ชุณห์ประสาทศิลป์)
 • โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)
 • โรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)
 • โรงเรียนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)
 • โรงเรียนเทศบาล 4
 • โรงเรียนเทศบาล 5 (สมพรอภัยโส)
 • โรงเรียนนครพนมวิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านสามัคคี
 • โรงเรียนปิยมหาราชาลัย
 • โรงเรียนสันยานันท์
 • โรงเรียนสุนทรวิจิตร (บำรุงวิทยา)
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง

20. จังหวัดนครราชสีมา

 • โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
 • โรงเรียนวัดสระแก้ว
 • โรงเรียนบ้านหัวทะเล
 • โรงเรียนสามัคคีรถไฟ
 • โรงเรียนสุขานารี

21. จังหวัดนครศรีธรรมราช

 • โรงเรียนวัดลำนาว
 • โรงเรียนบ้านควนประ
 • โรงเรียนบ้านปากแพรก

22. จังหวัดนครสวรรค์

 • โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 • โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์ (นิโรธธรรมรังสรรค์)
 • โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง
 • โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน (รังสีวุฒากาศอุปถัมภ์)
 • โรงเรียนวัดท่าทอง
 • โรงเรียนศรีสวรรค์สังฆาราม
 • โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว
 • โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก

23. จังหวัดนนทบุรี

 • โรงเรียนประเสริฐอิสลาม
 • โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
 • โรงเรียนประชารัฐ
 • โรงเรียนประชารัฐบำรุง
 • โรงเรียนประสานสามัคคีวิทยา
 • โรงเรียนโมลี (นันทวิมล)
 • โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
 • โรงเรียนแสงประทีปรัฐบำรุง
 • โรงเรียนแสงประเสริฐ

24. จังหวัดนราธิวาส

 • โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
 • โรงเรียนบ้านโคกตา
 • โรงเรียนสุคิริน

25. จังหวัดน่าน

 • โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร)
 • โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์)
 • โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
 • โรงเรียนบ้านกาใส
 • โรงเรียนบ้านเชียงยืน
 • โรงเรียนบ้านไชยสถาน
 • โรงเรียนบ้านดอนสะไมย์วิทยา
 • โรงเรียนบ้านถืมตอง
 • โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
 • โรงเรียนบ้านนวราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่
 • โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง
 • โรงเรียนบ้านน้ำงาว
 • โรงเรียนบ้านผาตูบ
 • โรงเรียนบ้านม่วงเจริญราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านเมืองจัง
 • โรงเรียนบ้านเรือง
 • โรงเรียนบ้านวังตาว
 • โรงเรียนบ้านวังยาว
 • โรงเรียนบ้านวังหมอ
 • โรงเรียนบ้านห้วยมอญ
 • โรงเรียนบ้านหาดเค็ด
 • โรงเรียนปางเป๋ย
 • โรงเรียนราชานุบาล
 • โรงเรียนสองแคว
 • โรงเรียนสะเนียน
 • โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร
 • โรงเรียนห้วยปุก
 • โรงเรียนห้วยเฮือ
 • โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา

26. จังหวัดบึงกาฬ

 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด
 • โรงเรียนบ้านบึงกาฬ

27. จังหวัดบุรีรัมย์

 • โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง
 • โรงเรียนบ้านตาแก
 • โรงเรียนเขว้าศึกษา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น
 • โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์)
 • โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น
 • โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
 • โรงเรียนบ้านจรเข้มาก
 • โรงเรียนบ้านตะโกรี
 • โรงเรียนบ้านตะแบก
 • โรงเรียนบ้านนาราใหญ่
 • โรงเรียนบ้านบุญช่วย
 • โรงเรียนบ้านประดู่
 • โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา
 • โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)
 • โรงเรียนบ้านมะมัง
 • โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านหนองกระต่าย
 • โรงเรียนบ้านหนองนา
 • โรงเรียนบ้านหนองม่วง
 • โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
 • โรงเรียนพุทธบารมี
 • โรงเรียนวัดตะลุงเก่า
 • โรงเรียนวัดบ้านจันดุม (คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์)
 • โรงเรียนวัดบ้านปราสาท
 • โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ
 • โรงเรียนวัดพลับพลา
 • โรงเรียนวัดสำโรง
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา

28. จังหวัดปทุมธานี

 • โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
 • โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
 • โรงเรียนธัญรัตน์
 • โรงเรียนร่วมจิตประสาท
 • โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
 • โรงเรียนวัดขุมแก้ว
 • โรงเรียนวัดเขียนเขต
 • โรงเรียนวัดคลองชัน
 • โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน (พูนราษฎร์อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนวัดนพรัตนาราม
 • โรงเรียนวัดนาบุญ
 • โรงเรียนวัดโปรยฝน
 • โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ
 • โรงเรียนวัดมูลจินดาราม
 • โรงเรียนวัดสระบัว
 • โรงเรียนวัดแสงสรรค์
 • โรงเรียนวัดโสภณาราม
 • โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์
 • โรงเรียนอัยยิการาม

29. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 • โรงเรียนบ้านทองมงคล
 • โรงเรียนธนาคารออมสิน
 • โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
 • โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)

30. จังหวัดปราจีนบุรี

 • โรงเรียนบ้านประพาส
 • โรงเรียนวัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76

31. จังหวัดปัตตานี

 • โรงเรียนอนุบาลปัตตานี
 • โรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
 • โรงเรียนบ้านนาประดู่
 • โรงเรียนอนุบาลยะรัง

32. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 • โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
 • โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน (วันครู 2504)
 • โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
 • โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว
 • โรงเรียนวัดช้าง
 • โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
 • โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล

33. จังหวัดพังงา

 • โรงเรียนคุระบุรี
 • โรงเรียนบ้านลำแก่น

34. จังหวัดพัทลุง

 • โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
 • โรงเรียนบ้านปากเหมือง
 • โรงเรียนอนุบาลป่าบอน

35. จังหวัดพิจิตร

 • โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
 • โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์
 • โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง
 • โรงเรียนบ้านทุ่งสำ ราญ
 • โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1)
 • โรงเรียนบ้านปากดง
 • โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง
 • โรงเรียนบ้านเมืองเก่า
 • โรงเรียนบ้านยางสามต้น
 • โรงเรียนบ้านวังทับไทร
 • โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล
 • โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม
 • โรงเรียนบึงสีไฟ
 • โรงเรียนยอแซฟพิจิตร
 • โรงเรียนราษฎร์บำ รุง
 • โรงเรียนวัดคลองโนน
 • โรงเรียนวัดดงกลาง
 • โรงเรียนวัดดงชะพลู
 • โรงเรียนวัดดงป่าคำ
 • โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ
 • โรงเรียนวัดโรงช้าง (ธรรมกิตต์วิทยา)
 • โรงเรียนวัดหนองนาดำ พิทยาคม
 • โรงเรียนอนุบาลเมือง (ท่าหลวงสงเคราะห์)
 • โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา

36. จังหวัดพิษณุโลก

 • โรงเรียนวัดบ้านมุง
 • โรงเรียนนครไทยวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา

37. จังหวัดเพชรบุรี

 • โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย

38. จังหวัดเพชรบูรณ์

 • โรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญ

39. จังหวัดแพร่

 • โรงเรียนอนุบาลแพร่
 • โรงเรียนบ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์)

40. จังหวัดพะเยา

 • โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน)
 • โรงเรียนบ้านดู่

41. จังหวัดภูเก็ต

 • โรงเรียนบ้านม่าหนิก
 • โรงเรียนวิชิตสงคราม

42. จังหวัดมหาสารคาม

 • โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
 • โรงเรียนบ้านบรบือ (บรบือราษฎร์ผดุง)
 • โรงเรียนเมืองวาปีปทุม

43. จังหวัดมุกดาหาร

 • โรงเรียนมุกดาลัย
 • โรงเรียนโคกขามเลียน
 • โรงเรียนชุมชนบางทรายใหญ่
 • โรงเรียนชุมชนศรีบุญเรือง
 • โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคม
 • โรงเรียนนราธิป – พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง
 • โรงเรียนนาขามป้อมวิทยาคม
 • โรงเรียนนาคำน้อยวิทยา
 • โรงเรียนนาโปใหญ่ – โคกสุวรรณ
 • โรงเรียนบ้านกุดโง้ง
 • โรงเรียนบ้านคำเขือง
 • โรงเรียนบ้านคำป่าหลาย
 • โรงเรียนบ้านโค้งสำราญ
 • โรงเรียนบ้านดานคำ
 • โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 2
 • โรงเรียนบ้านนาทาม
 • โรงเรียนบ้านนาโปน้อย
 • โรงเรียนบ้านนาสองห้อง
 • โรงเรียนบ้านโนนศรี
 • โรงเรียนบ้านพรานอ้น
 • โรงเรียนบ้านโพนสว่าง
 • โรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านศูนย์ไหม
 • โรงเรียนบ้านส้มป่อย “รอดนุกูล”
 • โรงเรียนบ้านหนองแคนนาจาน
 • โรงเรียนบ้านหนองหอยป่าหวาย
 • โรงเรียนบ้านหนองแอก
 • โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
 • โรงเรียนอนุบาลเมืองมุก

44. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 • โรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนชุมชนบ้านปางหมู
 • โรงเรียนชุมชนบ้านผาบ่อง
 • โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่
 • โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนบ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ ๒๙
 • โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง
 • โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู
 • โรงเรียนบ้านในสอย
 • โรงเรียนบ้านป่าปุ๊
 • โรงเรียนบ้านไม้สะเป่
 • โรงเรียนบ้านสบป่อง
 • โรงเรียนบ้านสบสอย
 • โรงเรียนบ้านห้วยขาน
 • โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง
 • โรงเรียนบ้านห้วยเสือเฒ่า
 • โรงเรียนบ้านใหม่
 • โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
 • โรงเรียนสังวาลวิทย์
 • โรงเรียนอนุบาลบรรณวิทย์
 • โรงเรียนอบจ. บ้านจองคำ

45. จังหวัดยะลา

 • โรงเรียนอนุบาลยะลา
 • โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองธารโต

46. จังหวัดยโสธร

 • โรงเรียนอนุบาลเลิงนกทา
 • โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากอกหนองบก
 • โรงเรียนเทศบาล 1 กุดชมคุรุราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนเทศบาล 1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15
 • โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
 • โรงเรียนเทศบาลเลิงนกทา
 • โรงเรียนบ้านกุดโจด
 • โรงเรียนบ้านกุดเสถียร
 • โรงเรียนบ้านดงเจริญ
 • โรงเรียนบ้านดอนม่วงป่าโมง
 • โรงเรียนบ้านนาจาน
 • โรงเรียนบ้านพรหมนิยม
 • โรงเรียนบ้านแยประชาสรรค์
 • โรงเรียนบ้านหนองโสน
 • โรงเรียนบ้านหวาย
 • โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์
 • โรงเรียนสมนึกพิทยา
 • โรงเรียนหนองยางห้วยสะแบก
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี
 • โรงเรียนอนุบาลลุมพุก (วันครู 2503)

47. จังหวัดร้อยเอ็ด

 • โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด
 • โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด
 • โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ
 • โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์
 • โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์
 • โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว
 • โรงเรียนบ้านขอนแก่น (นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
 • โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
 • โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง
 • โรงเรียนบ้านโนนแท่น
 • โรงเรียนบ้านยางกู่
 • โรงเรียนบ้านแวงวิทยา
 • โรงเรียนบ้านหนองตากร้า (ศรีไพรไตรคามพิทยา)
 • โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง (ศิริราษฎร์บูรณะ)
 • โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
 • โรงเรียนบ้านหนองยูง
 • โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
 • โรงเรียนบ้านหมูม้น
 • โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์

48. จังหวัดระนอง

 • โรงเรียนอนุบาลระนอง
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ)

49. จังหวัดระยอง

 • โรงเรียนอนุบาลระยอง
 • โรงเรียนกวงฮั้ว
 • โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
 • โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมธาราม
 • โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
 • โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล
 • โรงเรียนบ้านหนองจอก (วงสวัสดิ์ราษฎร์รังสรรค์)
 • โรงเรียนวัดบ้านฉาง
 • โรงเรียนวัดเกาะลอย
 • โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า
 • โรงเรียนวัดเนินพระ
 • โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดศรีรัตนาราม)
 • โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง
 • โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม

50. จังหวัดราชบุรี

 • โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
 • โรงเรียนเจติยาราม (บัณฑิตประชาน้อยพานิช)
 • โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
 • โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ)
 • โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช)
 • โรงเรียนวัดนางแก้ว
 • โรงเรียนวัดบ้านเมือง
 • โรงเรียนวัดไผ่สามเกาะ
 • โรงเรียนวัดห้วยตะแคง (พรประชานุกูล)

51. จังหวัดลพบุรี

 • โรงเรียนโคกสำโรง
 • โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม (ราษฎร์ดำริบำรุง)
 • โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา
 • โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านโคกสำโรง
 • โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม
 • โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134
 • โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
 • โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก
 • โรงเรียนบ้านท่าม่วง
 • โรงเรียนบ้านทุ่งทอง
 • โรงเรียนบ้านเนินจันทร์
 • โรงเรียนบ้านพุม่วง
 • โรงเรียนบ้านวังขอนขว้าง
 • โรงเรียนบ้านวังจั่น
 • โรงเรียนบ้านหนองบัว
 • โรงเรียนบ้านหนองสำโรง
 • โรงเรียนบ้านหลุมข้าว
 • โรงเรียนวัดท้องคุ้ง (สละราษฎร์บำรุง)
 • โรงเรียนวัดรัตนาราม
 • โรงเรียนวัดวังหัวแหวน
 • โรงเรียนวัดสะแกราบ
 • โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง
 • โรงเรียนวัดหนองพิมาน
 • โรงเรียนวัดห้วยโป่ง
 • โรงเรียนศรีแก้วอนุกูล
 • โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์

52. จังหวัดลำปาง

 • โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์)
 • โรงเรียนผาปังวิทยา

53. จังหวัดลำพูน

 • โรงเรียนอนุบาลลำพูน
 • โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
 • โรงเรียนศรีบังวัน

54. จังหวัดเลย

 • โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน “ปทุมมาสงเคราะห์”
 • โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนาบอน
 • โรงเรียนชุมชนปากชม
 • โรงเรียนชุมชนวังสะพุง
 • โรงเรียนเชียงคาน
 • โรงเรียนบ้านกลาง
 • โรงเรียนบ้านคกงิ้ว
 • โรงเรียนบ้านคกเลา
 • โรงเรียนบ้านคดมาด
 • โรงเรียนบ้านเชียงคาน “วิจิตรวิทยา”
 • โรงเรียนบ้านนาซ่าว
 • โรงเรียนบ้านนาดินดำ
 • โรงเรียนบ้านน้ำพร
 • โรงเรียนบ้านบุฮม
 • โรงเรียนบ้านผาแบ่น
 • โรงเรียนบ้านโสกวิทยาคาร
 • โรงเรียนบ้านใหม่
 • โรงเรียนบ้านอุมง
 • โรงเรียนเพียงหลวง 18
 • โรงเรียนเมืองเลย
 • โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้
 • โรงเรียนอนุบาลเลย

55. จังหวัดศรีสะเกษ

 • โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ
 • โรงเรียนบ้านจานหนองคู
 • โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว
 • โรงเรียนบ้านดอนกลาง
 • โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก
 • โรงเรียนบ้านหนองคก
 • โรงเรียนบ้านหนองนาเวียง
 • โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์
 • โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ)
 • โรงเรียนอนุบาลบึงบูรณ์ (เป๊าะมิตรภาพที่ 203)
 • โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต
 • โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน
 • โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย

56. จังหวัดสกลนคร

 • โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
 • โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง
 • โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล
 • โรงเรียนดงมะไฟเจริญศิลป์
 • โรงเรียนดอนหมูโพธิ์ศรี (ชุมชนพัฒนา)
 • โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา
 • โรงเรียนนายอวัฒนา
 • โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด
 • โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง
 • โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง)
 • โรงเรียนสกลนคร (วันครู 2501)

57. จังหวัดสงขลา

 • โรงเรียนวัดหูแร่
 • โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง
 • โรงเรียนบ้านฉลุง

58. จังหวัดสตูล

 • โรงเรียนอนุบาลสตูล
 • โรงเรียนอนุบาลมะนัง
 • โรงเรียนบ้านป่าพน
 • โรงเรียนบ้านตะโละใส
 • โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก

59. จังหวัดสมุทรปราการ

 • โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม
 • โรงเรียนพร้านีลวัชระ
 • โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ
 • โรงเรียนคลองบางปิ้ง
 • โรงเรียนคลองมหาวงก์
 • โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบำรุง)
 • โรงเรียนคลองใหม่
 • โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา
 • โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์
 • โรงเรียนบางนาเกรง
 • โรงเรียนวัดไตรสามัคคี
 • โรงเรียนวัดบางโปรง
 • โรงเรียนวัดรวก (สายราษฎร์สงเคราะห์)
 • โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล)
 • โรงเรียนวัดสุขกร
 • โรงเรียนสมุทรปราการ
 • โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์
 • โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์

60. จังหวัดสมุทรสงคราม

 • โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม
 • โรงเรียนคลองตาจ่า (คงจีบอุทิศ)
 • โรงเรียนบ้านเขตเมือง
 • โรงเรียนบ้านตะวันจาก
 • โรงเรียนบ้านรางห้าตำลึง (สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์)
 • โรงเรียนบ้านลาดใหญ่
 • โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม
 • โรงเรียนวัดคลองโคน
 • โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล)
 • โรงเรียนวัดดาวโด่ง (เอิบวิทยาคม)
 • โรงเรียนวัดธรรมาวุธาราม (ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)
 • โรงเรียนวัดน้อยแสงจันทร์ (จันทร์ศิริวิทยาคาร)
 • โรงเรียนวัดบางนางลี่ใหญ่ (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
 • โรงเรียนวัดปากน้ำ (อมรวิมลจันทร์)
 • โรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบำรุงวิทย์)
 • โรงเรียนวัดปากสมุทร (ไวยวุฒิชนานุสรณ์)
 • โรงเรียนวัดมณีสรรค์ (ไสวประชานุสรณ์)
 • โรงเรียนวัดลาดเป้ง
 • โรงเรียนวัดวรภูมิ (วรไวทยาวาส)
 • โรงเรียนวัดศรีสุวรรณคงคาราม (ราษฎร์สงเคราะห์)
 • โรงเรียนวัดสี่แยกราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนวัดเสด็จ (สุทธิวิทยานุสรณ์)

61. จังหวัดสมุทรสาคร

 • โรงเรียนเอกชัย
 • โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
 • โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์)
 • โรงเรียนบ้านคลองตัน
 • โรงเรียนบ้านคลองหลวง
 • โรงเรียนบ้านเจริญสุข
 • โรงเรียนบ้านบางน้ำจืด
 • โรงเรียนบ้านหนองหาดใหญ่
 • โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ (เล็ก-นิ่ม อนุสรณ์)
 • โรงเรียนวัดเกตุมดีศรีวราราม
 • โรงเรียนวัดเกาะ (สำลีราษฎร์อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนวัดชีผ้าขาว
 • โรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎร์อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)
 • โรงเรียนวัดบางปลา (สมุทรวันราษฎร์บำรุง)
 • โรงเรียนวัดบางยาง (บางยางพิทยาคาร)
 • โรงเรียนวัดพันธุวงษ์ (ปรีชาเลี่ยมราษฎร์บำรุง)
 • โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
 • โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
 • โรงเรียนวัดศิริมงคล
 • โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)
 • โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท
 • โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (บ้านบ่อราษฎร์บำรุง)
 • โรงเรียนสมฤดี
 • โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์
 • โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว

62. จังหวัดสระแก้ว

 • โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว
 • โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกระพ้ออนุสรณ์)
 • โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)
 • โรงเรียนบ้านเขาแหลม
 • โรงเรียนบ้านท่ากะบาก
 • โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
 • โรงเรียนบ้านสี่แยก
 • โรงเรียนบ้านหน้าสถานี

63. จังหวัดสระบุรี

 • โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง
 • โรงเรียนอนุบาลวังม่วง

64. จังหวัดสิงห์บุรี

 • โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
 • โรงเรียนบ้านคูเมือง
 • โรงเรียนวัดถอนสมอ
 • โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม
 • โรงเรียนชุมชนวัดตราชู
 • โรงเรียนชุมชนวัดม่วง
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม)
 • โรงเรียนวัดกลาง
 • โรงเรียนวัดข่อย
 • โรงเรียนวัดจักรสีห์
 • โรงเรียนวัดเซ่าสิงห์
 • โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
 • โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์
 • โรงเรียนวัดตุ้มหู
 • โรงเรียนวัดบางปูน
 • โรงเรียนวัดบ้านลำ
 • โรงเรียนวัดโบสถ์
 • โรงเรียนวัดประโชติการาม
 • โรงเรียนวัดประสาท
 • โรงเรียนวัดปลาไหล
 • โรงเรียนวัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183)
 • โรงเรียนวัดพรหมสาคร
 • โรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี
 • โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
 • โรงเรียนวัดวิหารขาว
 • โรงเรียนวัดศรีสาคร
 • โรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนหนองลีวิทยาคม
 • โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน
 • โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง
 • โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี (วัดกุฎีทอง)
 • โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี
 • โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี)
 • วัดราษฎร์ประสิทธิ์

65. จังหวัดสุโขทัย

 • โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม (บ้านเหมืองนา)
 • โรงเรียนชัยมงคลพิทยา
 • โรงเรียนเชิงผา
 • โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนเทศบาลทุ่งเสลี่ยม (ศรีเสลี่ยมวิทยา)
 • โรงเรียนธารชะอม
 • โรงเรียนธารน้ำทิพย์
 • โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านคลองสำราญ
 • โรงเรียนบ้านโซกม่วง
 • โรงเรียนบ้านท่าชุม (ประชาอุทิศพิทยาคาร)
 • โรงเรียนบ้านท่าวิเศษ
 • โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก
 • โรงเรียนบ้านฝั่งหมิ่น
 • โรงเรียนบ้านวังธาร
 • โรงเรียนบ้านหัวฝาย
 • โรงเรียนแม่ทุเลา
 • โรงเรียนหนองรังสิต
 • โรงเรียนหนองหมื่นชัย

66. จังหวัดสุพรรณบุรี

 • โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 1
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกระเสียว 2
 • โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3
 • โรงเรียนบ้านดงเสลา
 • โรงเรียนบ้านทับละคร
 • โรงเรียนบ้านทุ่งนาตาปิ่น
 • โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน
 • โรงเรียนบ้านโป่งคอม
 • โรงเรียนบ้านรังงาม
 • โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว
 • โรงเรียนบ้านสระบัวก่ำ
 • โรงเรียนบ้านหนองอุโลก
 • โรงเรียนบ้านใหม่กิโล 8
 • โรงเรียนปัญญาประเสริฐ
 • โรงเรียนวัดกกเชียง
 • โรงเรียนวัดกกเต็น
 • โรงเรียนวัดดอนประดู่
 • โรงเรียนวัดด่านช้าง
 • โรงเรียนวัดทับกระดาน
 • โรงเรียนวัดวังคัน
 • โรงเรียนวัดหนองเปาะ
 • โรงเรียนวัดหนองแหน
 • โรงเรียนสวนป่าองค์พระ
 • โรงเรียนอนุบาลปราณี
 • โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

67. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • โรงเรียนบ้านคลองพังกลาง
 • โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ
 • โรงเรียนบ้านปลายคลอง
 • โรงเรียนวัดบุณฑริการาม
 • โรงเรียนบ้านคลองโร
 • โรงเรียนบ้านดอนสุวรรณ

68. จังหวัดสุรินทร์

 • โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ
 • โรงเรียนเทศบาลสังขะ
 • โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)
 • โรงเรียนบ้านขนาดมอญ
 • โรงเรียนบ้านขอนแตก
 • โรงเรียนบ้านจารย์
 • โรงเรียนบ้านโชคนาสาม
 • โรงเรียนบ้านแดง
 • โรงเรียนบ้านตอกตรา
 • โรงเรียนบ้านโตงน้อย
 • โรงเรียนบ้านทัพกระบือ
 • โรงเรียนบ้านทัพทัน
 • โรงเรียนบ้านโนนเจริญ
 • โรงเรียนบ้านโนนทอง
 • โรงเรียนบ้านมหาชัย
 • โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146
 • โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา
 • โรงเรียนบ้านลำหาด
 • โรงเรียนบ้านวังปลัด
 • โรงเรียนบ้านศรีนวล
 • โรงเรียนบ้านเสรียง
 • โรงเรียนบ้านแสนกาง
 • โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
 • โรงเรียนบ้านอาวอก
 • โรงเรียนพนาสนวิทยา
 • โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์
 • โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
 • โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาลัย
 • โรงเรียนสหมิตรวิทยา
 • โรงเรียนสังขะวิทยาคม
 • โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ
 • โรงเรียนหนองโสนวิทยา

69. จังหวัดหนองคาย

 • โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
 • โรงเรียนโกมลวิทยาคาร
 • โรงเรียนคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน
 • โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค
 • โรงเรียนธนากรสงเคราะห์
 • โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา
 • โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา
 • โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
 • โรงเรียนบ้านตอแก
 • โรงเรียนบ้านเมืองบาง
 • โรงเรียนบ้านวังยาง
 • โรงเรียนบ้านหนาด “คุรุราษฎร์อุทิศ”
 • โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
 • โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา
 • โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
 • โรงเรียนหินโงมวิทยา
 • โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
 • โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่
 • โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ
 • โรงเรียนอนุบาลสาริกา
 • โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี

70. จังหวัดหนองบัวลำภู

 • โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย
 • โรงเรียนหนองบัววิทยายน
 • โรงเรียนดงสวรรค์วิทยา
 • โรงเรียนโนนปอแดงวิทยา
 • โรงเรียนโนนมะค่าพรมนุสรณ์ราษฎร์บำรุง
 • โรงเรียนโนนอุดมศึกษา
 • โรงเรียนบ้านคลองเจริญ
 • โรงเรียนบ้านโคกนกสาริกา
 • โรงเรียนบ้านดงบังมวลชนรังสรรค์
 • โรงเรียนบ้านต้อง
 • โรงเรียนบ้านต่างแคน
 • โรงเรียนบ้านนาโมง
 • โรงเรียนบ้านนาไร่
 • โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
 • โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
 • โรงเรียนอนุบาลสุวรรณคูหา

71. จังหวัดอ่างทอง

 • โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมป์)

72. จังหวัดอุดรธานี

 • โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา
 • โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา
 • โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์
 • โรงเรียนบ้านขาว
 • โรงเรียนบ้านคำาแคนแก่นคูณ
 • โรงเรียนบ้านเชียงพัง
 • โรงเรียนบ้านดู่
 • โรงเรียนบ้านนาทาม
 • โรงเรียนบ้านพรสวรรค์
 • โรงเรียนบ้านพรานเหมือน
 • โรงเรียนบ้านเม่น
 • โรงเรียนบ้านเลื่อม
 • โรงเรียนบ้านหนองขาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านหมากแข้ง
 • โรงเรียนบ้านหัวบึง
 • โรงเรียนหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
 • โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ
 • โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

73. จังหวัดอุทัยธานี

 • โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
 • โรงเรียนวัดหนองยาง
 • โรงเรียนบ้านงิ้วงาม
 • โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
 • โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก
 • โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย
 • โรงเรียนวัดปทุมทอง
 • โรงเรียนวัดหนองบัว
 • โรงเรียนวัดหนองมะกอก
 • โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา

74. จังหวัดอุตรดิตถ์

 • โรงเรียนบ้านวังดิน

75. จังหวัดอุบลราชธานี

 • โรงเรียนอุบลวิทยาคม
 • โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
 • โรงเรียนบ้านขามน้อย
 • โรงเรียนบ้านปะอาว
 • โรงเรียนบ้านสวนงัว (ราษฎร์ใจดี)
 • โรงเรียนปทุมวิทยากร
 • โรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา)
 • โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม
 • โรงเรียนเมืองอุบล
 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32
 • โรงเรียนวัดท่าวังหิน
 • โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

76. จังหวัดอำนาจเจริญ

 • โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา
 • โรงเรียนบ้านโคกก่ง
 • โรงเรียนบ้านหินขัน
 • โรงเรียนบ้านนาสีดา
 • โรงเรียนบ้านคันสูง

keyboard_arrow_up