Skip to main content
โครงการเสริมวิชา สร้างปัญญา จากเพื่อนถึงเพื่อน

คงดำเนินโครงการความช่วยเหลือไปยังกลุ่มโรงเรียนในจังหวัดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 22 โรงเรียน ใน 22 จังหวัด มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ ดำเนิน โครงการเสริมวิชา สร้างปัญญา จากเพื่อนถึงเพื่อน  ระหว่างวันที่ 20 เมษายน  – 31 พฤษภาคม 2565

โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 (ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก)

ภัยโควิด 19 ระหว่างวันที่ 8 – 19 มิถุนายน 2563 เป็นการได้ขยายผลโครงการความช่วยเหลือไปยังกลุ่มโรงเรียนนอกเครือข่ายมูลนิธิฯ คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 11 โรงเรียน ใน 11 จังหวัด ดำเนินโครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 ระหว่างวันที่ 8 – 19 มิถุนายน 2563

โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 (ภาคเหนือและภาคใต้)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมมือกับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ 11 โรงเรียน ใน 11 จังหวัด ดำเนินโครงการ ยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 ระหว่างวันที่ 8 – 19 มิถุนายน 2563 เป็นการได้ขยายผลโครงการความช่วยเหลือไปยังกลุ่มโรงเรียนนอกเครือข่ายมูลนิธิฯ คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

keyboard_arrow_up