Skip to main content

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน ปี 2556

27 - 29 มกราคม 2556
ผู้เข้าชม 21,366

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการดารศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน ให้กับโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ โดยผู้เข้าร่วมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และครู จาก 75 โรงเรียน ใน 75 จังหวัด ระหว่างวันที่ 27 -29 มกราคม 2556 ที่โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ เพื่อระดมสมอง และขยายโลกทัศน์เกี่ยวกับแนวทางการวางแผนกลยุทธ์ ในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการสร้างเยาวชนที่ดีในอนาคต ตามเป้าหมายของโครงการสร้างคนดี รู้คุณแผ่นดิน

ในการนี้ ท่านอธิบดีมนัสวี ศรีดสดาพล อธิบดีกรมสารนิเทศ ได้กล่าวเปิดการสัมมนาฯ ด้วยการให้ความสำคัญของการ “พัฒนาคน” ที่เริ่มจากเยาวชน ความเป็นมาและบทบาทของมูลนิธิฯ ในการเป็น CSR ของกระทรวงการต่างประเทศ ที่มีแนวทางขยายความร่วมมือไปสู่ภาคเอกชน องค์กรอิสระ เพื่อสร้าง “พลังการให้” จากกระทรวงการต่างประเทศสู่เยาวชน รวมทั้งให้ความสำคัญกับผู้บริหารโรงเรียนและครู ในการร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับยุวทูตความดี

 การสัมมนาครั้งนี้ มีการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ ด้วยการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษา ได้แก่ ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออท. ดอน ปรมัตถ์วินัย คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา และ ดร.รัฐ ธนาดิเรก

ทิศทางการดำเนินโครงการ เยาวชนคนดีรู้คุณแผ่นดิน ปี 2556″ โดย ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ผอ.พจมาน พงษ์ไพบูลย์ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผอ.บัณฑิต หลิมสกุล ผู้อำนวยการกองวิทยุฯ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นายเกษมนิติ์ ทองสัมฤทธิ์ ผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินโครงการของยุวทูตฯ

 การแบ่งกลุ่มศึกษาเพื่อวางแผนกิจกรรม “ปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสา” (workshop) เพื่อเข้าสู่โครงการ เยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน โครงการและกิจกรรมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม ค่ายอบรม 4 กลุ่ม ได้แก่ “ทรัพย์ในดินกับวิถีเกษตรไทย” “รักษ์โลก – รักแผ่นดิน” “สามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข” และ “ธรรมะ คือ แสงสว่างแห่งปัญญา”

การสัมมนาครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษา คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กับกระทรวงการต่างประเทศ และมูลนิธิยุวทูตความดี โดยคณะผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้มีความเข้าใจ และมีกำลัง ทั้งความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการสร้างเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดินอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และยั่งยืน


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566

 มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการเยาวชนคนดี รู้หน้าที่ รู้คุณแผ่นดิน ปี 2566” ระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2566 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ ทั้งสิ้น 142 คน จาก 72 จังหวัด เข้าร่วม โดยมีทั้ง โรงเรียนเล็ก (ขนาดนักเรียน 137 คน) ถึง โรงเรียนใหญ่ (ขนาดนักเรียน 4,110 คน) รวมมีนักเรียนในความกำกับดูแลจำนวน 112,587 คน   การสัมมนาฯ มีจุดมุ่งหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือกับผู้บริหารและครูโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิฯ ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างยุวทูตความดี ก้าวสู่สังคมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์ ให้เยาวชนมีบทบาท เชิงสร้างสรรค์ ในการมีส่วนร่วมนำการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การสัมมนาฯ จึงเป็นโอกาสให้คณะผู้บริหาร คณะครู ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติในการดำเนินโครงการฯ อย่างสร้างสรรค์และบรรลุผล  ในการนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งยุวทูตความดี […]

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561

มีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมทั้งสิ้น 132 คน จาก 67 โรงเรียน ใน 67 จังหวัด

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเหย้า-เยือนเพื่อพลังแผ่นดิน ปี 2557

เพื่อระดมสมองและบูรณาการความร่วมมือ ในเชิงร่วมคิดร่วมทำของผู้บริหารและครู ที่จะส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลังสำคัญของแผ่นดิน ด้วยการใช้หลักรู้รัก-สามัคคี กำหนดแผนงานเหย้า-เยือนระหว่าง 5 คู่จังหวัด โดยในแต่ละจังหวัดจะประกอบด้วย 1 โรงเรียนหลัก และ 3 โรงเรียนภาคี

keyboard_arrow_up