Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 2 (ปี 2560)

29 กันยายน 2560 - 9 ตุลาคม 2560
ผู้เข้าชม 12,942

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการนำคณะยุวทูต ความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 9 ตุลาคม 2560 โครงการดังกล่าว จัดเป็นรุ่นที่ 2 ด้วยความริเริ่มของสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ผ่านกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมวิชาการ ร่วมกับเยาวชนญี่ปุ่น

คณะประกอบด้วย ยุวทูตฯ 5 คน ครูผู้ดูแล 1 คน จาก 6 โรงเรียนใน 6 จังหวัด (นครปฐม นนทบุรี ชัยนาท อุทัย ชัยภูมิ และศรีสะเกษ) ระดับชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่6-มัธยมศึกษาปีที่ 1อายุเฉลี่ย 12-13 ปี ซึ่งคัดเลือกด้วยการเขียนเรียงความเรื่อง ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง จากกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2560 ส่วนคุณครูเป็นการคัดเลือกต่อยอดจากกลุ่มครูโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิฯ ที่มีบทบาทแข็งขันในการส่งเสริมยุวทูตความดีอย่างเต็มกำลัง โดยมูลนิธิฯ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้คณะและรับโอวาทจากที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ อธิบดีกรมสารนิเทศ และผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ก่อนออกเดินทาง ในวันที่ 30 กันยายน 2560

ในการเยือนครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดให้คณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ มุนินท ปานิสวัสดิ์ และเยี่ยมชมโรงเรียนประถมศึกษา Kouyou โดยคณะยุวทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ สานมิตรไมตรีกับนักเรียนญี่ปุ่น นับเป็นการพัฒนาโลกทัศน์และขยายฐานแห่งมิตรภาพระดับเยาวชนของประเทศทั้งสอง พร้อมแสดงความสามารถในการแสดงนาฏศิลป์ไทยและขับร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเพื่อนนักเรียนญี่ปุ่นได้ร่วมร้องตามและปรบมือให้จังหวะอย่างสนุกสนาน ส่งผลให้คณะ ยุวทูตฯ ได้รับความ ชื่นชมและชื่นชอบอย่างกว้างขวาง

อนึ่ง คณะได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ด้วยการพำนักอยู่กับครอบครัวชาวญี่ปุ่น เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารไทยและชุดประจำชาติ และร่วมงานวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ณ นครเกียวโต เยี่ยมชมสถานที่สำคัญในนครโอซากา เกียวโต นารา เช่น ปราสาทโอซากา ศาลเจ้าฟูชิมิ วัดโทไดจิ พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประสบการณ์และบทเรียนจากภัยพิบัติ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศ สู่ความทันสมัยของญี่ปุ่น ฯลฯ

ภายหลังจากคณะกลับจากการเยือนภูมิภาคคันไซ ได้ร่วมเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าว ผ่านรายการ ยุวทูต On Air ทางสถานีวิทยุ AM 1575 kHz ซึ่งจะได้ทำการเผยแพร่ในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้ลงข่าวประชาสัมพันธ์ดังกล่าวทางเว็บไซด์และFacebook Fanpage ของมูลนิธิฯ ด้วย


โครงการสอท. / สกญ. อุปถัมภ์

ค่ายอบรม รักษ์โลก รักแผ่นดิน ปี 2566

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ปี 2566 จัดค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566 ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเยาวชนยุวทูตฯ เข้าร่วม 102 คน ครู 25 คน รวม 127 คน จาก 25 โรงเรียน ใน 25 จังหวัด จากทั่วทุกภาคของประเทศ  ในวันที่ 25 เมษายน 2566 ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กล่าวเปิดค่ายอบรม การเรียนรู้แบบ 360 องศา ที่รอบรู้ รอบด้าน เรียนรู้จากสิ่งที่ตั้งแสดงให้รู้ และเรียนรู้จากการออกไปยังพื้นที่โครงการที่เราสามารถเห็นได้กับตา ถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้า แล้วต้องเสริมความแข็งแกร่ง ด้วยการเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาและเสริมสร้างทักษะความสามารถที่มีอยู่ในตัวนักเรียนและครู เมื่อเรียนรู้แล้ว ก็ต้องต่อยอดด้วย การเผยแพร่สิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นวงกว้าง นำผลดีจากสิ่งที่ได้พบเห็นไปบอกต่อกับเพื่อนที่ไม่มีโอกาสได้มาเข้าค่าย  […]

คณะยุวทูตความดี เยือนนิวซีแลนด์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ร่วมกับ มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ และสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีของยุวทูตความดีในนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2566 คณะฯ จำนวน 7 คน ประกอบด้วย นักเรียน 6 คน ครู 1 คน คณะยุวทูตฯ มาจาก 7 โรงเรียน ใน 7 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ ระดับชั้น ป.5 – ป.6 อายุเฉลี่ย 11 – 14 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ซึ่งจัดขึ้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเดือนเมษายน 2566

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2566

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ดำเนินโครงการฯ ภายใต้โครงการ สอท.อุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2566 คณะประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 6 คน ครู 1 คน รวมจำนวน 7 คน จาก 7 โรงเรียน ใน 7 จังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก โครงการค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล  รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนนิวซีแลนด์ (สอท.อุปถัมภ์)

keyboard_arrow_up