Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 2 (ปี 2560)

29 กันยายน 2560 - 9 ตุลาคม 2560
ผู้เข้าชม 12,857

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการนำคณะยุวทูต ความดีเยือนภูมิภาคคันไซ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 9 ตุลาคม 2560 โครงการดังกล่าว จัดเป็นรุ่นที่ 2 ด้วยความริเริ่มของสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ผ่านกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมวิชาการ ร่วมกับเยาวชนญี่ปุ่น

คณะประกอบด้วย ยุวทูตฯ 5 คน ครูผู้ดูแล 1 คน จาก 6 โรงเรียนใน 6 จังหวัด (นครปฐม นนทบุรี ชัยนาท อุทัย ชัยภูมิ และศรีสะเกษ) ระดับชั้นเรียน ประถมศึกษาปีที่6-มัธยมศึกษาปีที่ 1อายุเฉลี่ย 12-13 ปี ซึ่งคัดเลือกด้วยการเขียนเรียงความเรื่อง ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง จากกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2560 ส่วนคุณครูเป็นการคัดเลือกต่อยอดจากกลุ่มครูโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิฯ ที่มีบทบาทแข็งขันในการส่งเสริมยุวทูตความดีอย่างเต็มกำลัง โดยมูลนิธิฯ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้คณะและรับโอวาทจากที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการฯ อธิบดีกรมสารนิเทศ และผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ก่อนออกเดินทาง ในวันที่ 30 กันยายน 2560

ในการเยือนครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดให้คณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ มุนินท ปานิสวัสดิ์ และเยี่ยมชมโรงเรียนประถมศึกษา Kouyou โดยคณะยุวทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ สานมิตรไมตรีกับนักเรียนญี่ปุ่น นับเป็นการพัฒนาโลกทัศน์และขยายฐานแห่งมิตรภาพระดับเยาวชนของประเทศทั้งสอง พร้อมแสดงความสามารถในการแสดงนาฏศิลป์ไทยและขับร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเพื่อนนักเรียนญี่ปุ่นได้ร่วมร้องตามและปรบมือให้จังหวะอย่างสนุกสนาน ส่งผลให้คณะ ยุวทูตฯ ได้รับความ ชื่นชมและชื่นชอบอย่างกว้างขวาง

อนึ่ง คณะได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ด้วยการพำนักอยู่กับครอบครัวชาวญี่ปุ่น เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาหารไทยและชุดประจำชาติ และร่วมงานวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ณ นครเกียวโต เยี่ยมชมสถานที่สำคัญในนครโอซากา เกียวโต นารา เช่น ปราสาทโอซากา ศาลเจ้าฟูชิมิ วัดโทไดจิ พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประสบการณ์และบทเรียนจากภัยพิบัติ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศ สู่ความทันสมัยของญี่ปุ่น ฯลฯ

ภายหลังจากคณะกลับจากการเยือนภูมิภาคคันไซ ได้ร่วมเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าว ผ่านรายการ ยุวทูต On Air ทางสถานีวิทยุ AM 1575 kHz ซึ่งจะได้ทำการเผยแพร่ในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้ลงข่าวประชาสัมพันธ์ดังกล่าวทางเว็บไซด์และFacebook Fanpage ของมูลนิธิฯ ด้วย


โครงการสอท. / สกญ. อุปถัมภ์

คณะยุวทูตความดี เยือนสหพันธรัฐรัสเซีย

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ดำเนินโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ และสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีของยุวทูตความดีในสหพันธรัฐรัสเซีย คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2566 คณะฯ จำนวน 9 คน ประกอบด้วย นักเรียน 7 คน ครู 2 คน คณะยุวทูตฯ มาจาก 9 โรงเรียน ใน 9 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ ระดับชั้น ป.6 – ม.3 อายุเฉลี่ย 12 – 15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ซึ่งจัดขึ้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเดือนเมษายน 2566 ในวันที่ 27 – 28 กันยายน 2566 มูลนิธิฯ […]

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2566

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ดำเนินโครงการฯ ภายใต้โครงการ สอท.อุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2566 คณะประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 7 คน ครู 2 คน รวมจำนวน 9 คน จาก 9 โรงเรียน ใน 9 จังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก โครงการค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล  รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย (สอท.อุปถัมภ์)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561

มีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมทั้งสิ้น 132 คน จาก 67 โรงเรียน ใน 67 จังหวัด

keyboard_arrow_up