Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปี 2561)

28 พฤษภาคม 2561 - 6 มิถุนายน 2561
ผู้เข้าชม 7,029

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลกวางตุ้ง ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2561 คณะดังกล่าวประกอบด้วย ยุวทูตฯ 6 คน ครูผู้ดูแล 1 คน จาก 6 โรงเรียนใน 6 จังหวัด (จันทบุรี นครพนม ระยอง ราชบุรี เชียงราย และนราธิวาส) ระดับชั้นเรียน ป.5 – ม.2 อายุเฉลี่ย 11-14 ปี ซึ่งคัดเลือกมาจากนักเรียนที่เข้าร่วมค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง และค่ายศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในวันที่ 26 -27 พฤษภาคม 2561 มูลนิธิฯ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้คณะเกี่ยวกับประเทศจีน ที่ควรรู้จักในหลากหลายมิติ หลายหลากเรื่องราว กับพี่ๆ นักการทูตที่เคยศึกษาอยู่ในประเทศจีน และรับโอวาทจากรองปลัดธานี ทองภักดี และอธิบดีบุษฎี สันติพิทักษ์ ก่อนออกเดินทางในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ในการเยือนครั้งนี้ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่วศิน เรืองประทีปแสง และเยี่ยมชม/ร่วมกิจกรรมกับนักเรียนที่โรงเรียนมัธยมสาธิตซงซานหูตงก่วน โรงเรียนประถมเมืองวิทยาศาสตร์เขตหวงผู่ และนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศกวางตุ้ง โดยคณะยุวทูตฯ ได้นำเสนอประเทศไทย และวิถีพอเพียง ตามรอยพ่อ ยังสร้างความประทับใจให้กับนักเรียน -นักศึกษาจีนได้อย่างน่าชื่นชมด้วย

คณะมีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการที่ทันสมัย ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ในหลากหลายมิติ หลายหลากเรื่องราว ผ่านพิพิธภัณฑ์และสถานที่สำคัญ อาทิ ศูนย์นวัตกรรม TIT ศูนย์วิทยาศาสตร์มณฑลกวางตุ้ง พิพิธภัณฑ์ชาวจีนโพ้นทะเล อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น ฯลฯ รวมทั้งร่วมฉลองวันเด็กสากลกับเด็กจีนที่หอสมุดเด็กกว่างโจว ทำให้การพัฒนาโลกทัศน์ของยุวทูตกว้างไกลและขยายฐานแห่งมิตรภาพระดับเยาวชนของประเทศ ทั้งสอง ทั้งนี้ได้มีสื่อโทรทัศน์กว่างโจวทีวี ได้มาติดตามทำข่าวและจัดรายการสัมภาษณ์ยุวทูตฯ เพื่อเผยแพร่ภาพและเรื่องราวเกี่ยวกับการมาเยือนฯ การทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนจีน ซึ่งคณะยุวทูตฯ ได้ทำหน้าที่อย่างน่าชื่นชม

โครงการดังกล่าว เป็นความริเริ่มของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว นับเป็นรูปแบบของความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่กับมูลนิธิฯ ที่ให้เยาวชนทำหน้าที่เป็นสะพานแห่งมิตรภาพเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระดับเยาวชนไทย – จีน รวมทั้งสร้างเสริมเยาวชนไทยให้มีความเข้มแข็ง ก้าวไกลทันโลก ความสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่และเจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมยิ่งและเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การเยือนฯ บรรลุผลตามเป้าหมาย


โครงการสอท. / สกญ. อุปถัมภ์

ค่ายอบรม รักษ์โลก รักแผ่นดิน ปี 2566

มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ปี 2566 จัดค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566 ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี โดยมีเยาวชนยุวทูตฯ เข้าร่วม 102 คน ครู 25 คน รวม 127 คน จาก 25 โรงเรียน ใน 25 จังหวัด จากทั่วทุกภาคของประเทศ  ในวันที่ 25 เมษายน 2566 ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี กล่าวเปิดค่ายอบรม การเรียนรู้แบบ 360 องศา ที่รอบรู้ รอบด้าน เรียนรู้จากสิ่งที่ตั้งแสดงให้รู้ และเรียนรู้จากการออกไปยังพื้นที่โครงการที่เราสามารถเห็นได้กับตา ถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้า แล้วต้องเสริมความแข็งแกร่ง ด้วยการเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาและเสริมสร้างทักษะความสามารถที่มีอยู่ในตัวนักเรียนและครู เมื่อเรียนรู้แล้ว ก็ต้องต่อยอดด้วย การเผยแพร่สิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นวงกว้าง นำผลดีจากสิ่งที่ได้พบเห็นไปบอกต่อกับเพื่อนที่ไม่มีโอกาสได้มาเข้าค่าย  […]

คณะยุวทูตความดี เยือนนิวซีแลนด์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ร่วมกับ มูลนิธิยุวทูตความดี ดำเนินโครงการเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ และสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีของยุวทูตความดีในนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2566 คณะฯ จำนวน 7 คน ประกอบด้วย นักเรียน 6 คน ครู 1 คน คณะยุวทูตฯ มาจาก 7 โรงเรียน ใน 7 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ ระดับชั้น ป.5 – ป.6 อายุเฉลี่ย 11 – 14 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ซึ่งจัดขึ้นที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี เมื่อเดือนเมษายน 2566

รายนามคณะยุวทูตความดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์เยือนนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2566

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ดำเนินโครงการฯ ภายใต้โครงการ สอท.อุปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 4 – 15 ธันวาคม 2566 คณะประกอบด้วย นักเรียนยุวทูตฯ 6 คน ครู 1 คน รวมจำนวน 7 คน จาก 7 โรงเรียน ใน 7 จังหวัด ซึ่งได้รับคัดเลือกจาก โครงการค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล  รายนามคณะยุวทูตความดีเยือนนิวซีแลนด์ (สอท.อุปถัมภ์)

keyboard_arrow_up