Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย (ปี 2558)

26 - 31 มกราคม 2558
ผู้เข้าชม 21,844

คณะยุวทูตความดีเยือนมาเลเซีย คณะยุวทูตความดีจำนวน 37 คน นำโดย ผอ.มูลนิธิยุวทูตความดี จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล เดินทางไปเยือนมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 26 – 31 มกราคม 2558 ภายใต้โครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดินปี 2557 คณะดังกล่าว ประกอบด้วยยุวทูตฯ 28 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 26 โรงเรียน ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และ 7 จังหวัดภาคตะวันออก จากระดับชั้นเรียน ป.5 – ม.2 อายุเฉลี่ย 11-15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม รักษ์โลก – รักแผ่นดิน ที่จัดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

การเยือนครั้งนี้ คณะฯ ได้เยี่ยมเยือนโรงเรียนประถมชั้นนำของกรุงกัวลาลัมเปอร์ คือ SK Seri Bintang Utara กับ โรงเรียน SK Bukit Damansara ทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และสานไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างกัน นับเป็นการพัฒนาโลกทัศน์ให้เยาวชนยุวทูตและขยายฐานแห่งมิตรภาพระหว่างเยาวชนของประเทศทั้งสอง นอกจากนี้ คณะยุวทูต ฯ ยังได้แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับนักเรียนมาเลเซีย ผ่านการแสดงการขับร้องประสานเสียงในภาษาไทย – อังกฤษ – มาเลเซีย การสร้างมิตรสัมพันธ์ดังกล่าว ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนยุวทูตมีความมุ่งมั่น และขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดี ให้เท่าทันและเท่าเทียมกับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งยังทำให้ยุวทูตฯมีความผูกพันกับพันธะหน้าที่ของการเป็นเยาวชนคนดีเพื่อสังคมยิ่งขึ้นด้วย

โครงการยุวทูตความดีเยือนมาเลเซียประสบผลสำเร็จด้วยดี เยาวชนยุวทูตได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ อาทิ สถาบันวิจัยพฤกษศาสตร์แห่งมาเลเซีย (FRIM) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์(Petrosains) ตึกแฝดเปโตรนาส และมะละกา เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ฯลฯ ทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและเปิดกว้างทางความคิด รู้จักเทียบเคียงแบบอย่างที่ดี เพื่อพัฒนาก้าวสู่ประชาคมอาเซียน อย่างรู้เท่าทัน ทั้งจะช่วยเพิ่มพูนความเชื่อมั่นและกำลังใจในการเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมต่อไป


โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2562 การเยือนบรูไน นำโดย ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประทศ และผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 คณะจำนวน 37 คน ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 24 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 1 คน และนักการทูตอาสาสมัคร 2 คน โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 24 โรงเรียน ใน 24 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 อายุเฉลี่ย 10 – 15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนา ที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

keyboard_arrow_up