Skip to main content

คณะยุวทูตความดีเยือนรัฐปีนัง และรัฐเคดะห์ มาเลเซีย (ปี 2556)

24 - 29 มิถุนายน 2556
ผู้เข้าชม 26,229

คณะยุวทูตความดีจาก 13 จังหวัดภาคใต้ จำนวน 48 คน นำโดย ผอ.มูลนิธิยุวทูตความดี จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล เดินทางไปเยือนรัฐปีนัง และรัฐเคดะห์ มาเลเซีย ระหว่างวันที่ 24-29 มิถุนายน 2556 ภายใต้โครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดินปี 2556 ซึ่งในคณะ ประกอบด้วยนักเรียนยุวทูต 33 คน ครู 10 คน เจ้าหน้าที่จาก สพฐ. และ มูลนิธิ 5 คน โดยนักเรียนยุวทูตฯ ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม สามัคคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสันติสุข ที่จัดขึ้นในเดือนเมษายนที่ผ่านมา

การเยือนครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประสานกำหนดการเยือนกับสองโรงเรียนชั้นนำในปีนัง คือ   St. George Girl School กับ โรงเรียน SMK Bukit Jambulทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และเสริมสร้างแรงจูงใจระหว่างกันอย่างน่าประทับใจ นับเป็นการพัฒนาโลกทัศน์ให้เยาวชนยุวทูตและขยายสายสัมพันธ์อันเป็นการสร้างรากฐานแห่งมิตรภาพระหว่างเยาวชนของประเทศทั้งสอง  นอกจากนี้ คณะยุวทุตความดียังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทย     (คนสยาม) ที่วัดวิสุทธิประดิษฐาราม รัฐเคดะห์ และได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาเสริมสร้างความรอบรู้ และมิตรไมตรีระหว่างกัน    ในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม คณะยุวทูตฯได้แสดงการขับร้องประสานเสียงในภาษาไทย อังกฤษและภาษามาเลเซีย

คณะยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมคารวะ Professor Dr. Ramasamy Palanisamy รองมุขมนตรี ของรัฐบาลปีนังดูแลด้านการศึกษา โดยได้รับโอวาทและได้สนทนากับผู้บริหารระดับสูงของรัฐปีนัง ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนยุวทูตมีความมุ่งมั่น และขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเพื่ออนาคตที่ดี ทั้งนี้ การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากกงสุลใหญ่ ยังทำให้ยุวทูตฯมีความผูกพันกับพันธะหน้าที่ของการเป็นคนดีเพื่อสังคมยิ่งขึ้นด้วย

โครงการยุวทูตความดีเยือนมาเลเซียประสบผลสำเร็จด้วยดี เยาวชนยุวทูตได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญ อาทิ ปีนังฮิลล์ สถานที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม เช่น Peranakan Mansion และพิพิธภัณท์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ USM ฯลฯ ทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและเปิดกว้างทางความคิด รู้จักเทียบเคียงแบบอย่างที่ดี เพื่อพัฒนาให้ก้าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลง โดยจะช่วยเพิ่มพูนความเชื่อมั่นและกำลังใจในการเป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมต่อไป


โครงการพัฒนาโลกทัศน์

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ปี 2563)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2563 การเยือนสิงคโปร์ นำโดย ดร.วิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะเดินทางไปเยือนฯ

คณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดย ออท.ดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี ระหว่างวันที่ 2 – 6 พฤษภาคม 2555 นำคณะจำนวน 12 คน ประกอบด้วย นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นักเรียน จำนวน 6 คน ครู 5 คน คัดเลือกจาก “กิจกรรมยุวทูตความดี ดาวเด่น”  ในการเยือนฯ คณะฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายมารุต จิตรปฏิมา ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยเอกอัครราชทูตได้ให้การบรรยายเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตในสิงคโปร์ และเปิดโอกาสให้ยุวทูตความดีซักถามและพูดคุยกับข้าราชการสอท. และทีมประเทศไทยในประเด็นที่สนใจ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Lui Tuck Yew รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้เชิญคณะฯ เข้าร่วมการเลี้ยงรับรอง Tea Reception ที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ ยุวทูตความดีได้เข้าเยี่ยมชม โรงเรียน Raffles Institution ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์ […]

คณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม (ปี 2562)

มูลนิธิยุวทูตความดี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ดำเนินโครงการคณะยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2562 การเยือนบรูไน นำโดย ม.ล. สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประทศ และผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี คณะเดินทางไปเยือนฯ ระหว่างวันที่ 17 – 23 พฤศจิกายน 2562 คณะจำนวน 37 คน ประกอบด้วย ยุวทูตฯ จำนวน 24 คน ครู 6 คน ผู้บริหารโรงเรียน 2 คน เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ 1 คน และนักการทูตอาสาสมัคร 2 คน โดยคณะยุวทูตฯ มาจาก 24 โรงเรียน ใน 24 จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ จากระดับชั้นเรียน ป.4 – ม.3 อายุเฉลี่ย 10 – 15 ปี ได้รับการคัดเลือกจากค่ายอบรม ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนา ที่ยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

keyboard_arrow_up